De wederkomst van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 94 / 214 »»
[1] Ik zei: 'Zo dom zijn jouw vragen niet, en je hebt het volste recht om te vragen wat je niet weet; en Ik heb natuurlijk het recht omjou te antwoorden op de manier die Ik voor jou en voor de anderen zinvol vind. Maar omdat je het nu al hebt gevraagd, zal Ik je ook antwoord geven, dus luister!
[2] Bij Mijn tweede wederkomst zal Ik niet weer ergens als een kind uit een vrouw geboren worden; want dit lichaam blijft verheerlijkt, zoals Ik als geest in eeuwigheid en derhalve heb Ik nooit meer een tweede lichaam nodig zoals jij dat bedoelde.
[3] Eerst zal Ik onzichtbaar komen in de wolken des hemels, wat zoveel wil zeggen als: eerst zal ik beginnen de mensen te benaderen door waarachtige zieners, wijzen en nieuw opgewekte profeten, en in die tijd zullen ook vrouwen profeteren en jongemannen heldere dromen hebben, waardoor ze de mensen Mijn komst zullen verkondigen, en velen zullen daarnaar luisteren en hun leven beteren; maar de wereld zal hen voor waanzinnige fantasten uitmaken en hen niet geloven, zoals dat ook bij de profeten het geval was.
[4] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.
[5] Met die manier van verspreiden zal Mijn leer, die weer nieuw en rein vanuit de hemelen wordt gegeven, veel sneller en doeltreffender bij alle mensen op de hele aarde gebracht kunnen worden dan zoals nu door boodschappers in Mijn naam van mond tot mond.
[6] Als Mijn leer op die manier onder de mensen gebracht zal zijn die van goede wil zijn en een levend geloof zullen hebben, en minstens eenderde deel van de mensen die vernomen zullen hebben, zal Ik ook hier en daar persoonlijk en lichamelijk zichtbaar* (* In het verheerlijkte geestelijk lichaam; zie vers 2) tot diegenen komen die Mij het meest liefhebben en het grootste verlangen naar Mijn wederkomst en ook het volle en levende geloof daarvoor zullen hebben.
[7] En Ik zal Zelf gemeenten uit hen vormen, waar geen wereldse macht meer verzet en weerstand tegen zal kunnen bieden; want Ik zal hun legeraanvoerder en hun eeuwig onoverwinnelijke held zijn en alle dode en blinde wereldse mensen richten. En zo zal Ik de aarde van haar oude vuil reinigen.
[8] Ten tijde van die nieuwe zieners en profeten zal er echter grote ellende en nood onder de mensen zijn, zoals er op deze aarde nog nooit geweest is; maar vanwege Mijn uitverkorenen in die tijd zal die maar een korte tijd duren, opdat hun zaligwording geen schade zal lijden.
[9] Maar in dit land, waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden, onderrichten en de zwakken troosten. Maar in de landen van een ander werelddeel, die nu door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof; vrees voor de dood van het lichaam zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn licht wandelen en steeds in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan. - Hier heb je nu een echt antwoord op je vraag.'
[10] De schriftgeleerde zei: 'Zal Azië, de oude wieg van de mensen en van vele zegeningen van God, dus niet meer het geluk hebben om U bij Uw wederkomst op deze aarde te zien of te horen? Dat is werkelijk geen blijde tijding voor dit werelddeel.'
[11] Ik zei: 'De aarde. Behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plaats Mijn wederkomst het nuttigst zal zijn voor de hele aarde! In die tijd zullen de mensen echter van het ene einde der aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen treden, en wel zo snel als een bliksem uit een wolk schiet" en door gebruik.te maken van de in vuur en water gebonden geesten zullen de mensen via ijzeren wegen de grootste afstanden op aarde rijdend kunnen afleggen, en wel sneller dan de hevigste storm van het ene einde van de aarde naar het andere jaagt, en de schepen zullen met behulp van diezelfde krachten binnen veel kortere tijd over de grote oceaan varen dan nu de Romeinen van Rome naar Egypte. Dan zal ook het bericht van Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte tijd over de hele aarde verspreid kunnen worden, en dus ook naar Azië.
[12] Maar dan is opnieuw de vraag: zal dat bericht bij de blinde en dove heidenen van dat werelddeel ook geloof vinden?
[13] Ik denk en zeg, dat dat waarschijnlijk pas het geval zal zijn wanneer het door een groot wereldgericht gelouterd zal worden!
[14] Er is een groot land ver in het westen, dat aan alle kanten door de grote wereldoceaan omspoeld wordt en nergens over zee verbinding heeft met de oude wereld. Uitgaande van dat land zullen de mensen eerst grote dingen vernemen, en die zullen ook in het westen van Europa opduiken, en daaruit zal een helder stralen en wederstralen ontstaan. De lichten der hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen.
[15] Uit die lichten zal de zon van het leven zich ontwikkelen, dus het nieuwe, volmaakte Jeruzalem, en in die zon zal Ik op deze aarde wederkomen. En nu is het meer dan genoeg geweest over wat er later zal gebeuren!'
[16] Hierop keken zelfs Mijn leerlingen heel verwonderd en zeiden onder elkaar: 'Zo duidelijk en uitvoerig heeft Hij nog nooit over Zijn toekomstige wederkomst gesproken! Gelukkig zullen de mensen zijn die in die tijd daar zullen leven waar Hij met alle volheid van Zijn genade zal wederkomen maar ongelukkig diegenen die niet in Hem zullen geloven en misschien net als de Farizeeën nu tegen Hem zullen opstaan en Hem naar het leven staan, zich tegen Hem verzetten en hun heidendom willen beschermen. Want zoals Hij al verschillende keren en op de Olijfberg door tekenen aan de hemel heeft getoond, zal Hij hun als een onverbiddelijke rechter tegemoet treden en hun in de hel hun loon geven.'
[17] Ik zei: 'Ja, ja, daarmee hebben jullie nu de waarheid gesproken! En Ik zeg jullie: waarlijk, waarlijk, deze zichtbare hemel en deze aarde zullen na het juiste tijdsverloop ook vergaan; maar de woorden die Ik tot jullie heb gesproken zullen niet vergaan!'
«« 94 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.