Categorie archief: Gottfried Mayerhofer

Gottfried Mayerhofer

Mayerhofer – De juiste bede

Zondag Rogate – De juiste bede
Uit “Predikingen van de Heer” van Gottfried Mayerhofer

Joh. 16,23: En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam.(19 maart 1872)

Dit vers, dat in het katholiek kerkelijk jaar voor deze zondag bestemd is, laat u zien hoe Ik Mijn discipelen als troost voor het gemis van Mijn persoon de hoop gaf, dat zij, wanneer het nodig mocht zijn, van Mijn Vader in de hemel alles zouden o­ntvangen waar zij om mochten vragen. Ik stelde hen deze vreugde in het vooruitzicht, omdat zij daardoor in geestelijke gemeenschap met Mij konden blijven, doordat Ik, weliswaar voor hen niet meer zichtbaar, toch hun beden kon vernemen en ook zou helpen vervullen.

Verder lezen

De opstanding van de Heer

Paaszondag: De opstanding van de Heer
– o­ntvangen door Gottfried Mayerhofer –

Markus 16, 1-8: “En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, (de moeder) van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag van de week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: Wie zal o­ns de steen afwenden van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en o­ntsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Wees niet o­ntsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt Zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea, daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft. En zij gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en o­ntzetting hadden haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.”
______________________________________________________

Verder lezen

Over de geestelijke strijd in ons tijdperk

Zondag Misericordia Domini:
De goede Herder

– ontvangen door Gottfried Mayerhofer –

Joh. 10, 1-16: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.

Verder lezen