Godsvonk en Godsleven

Godsvonk en Godsleven
– door G.K. Holderer –

De mens heeft – zoals bekend – behalve zijn lichaam ook nog een ziel en een geest. In het leven op aarde heeft iedereen de opgave zijn ziel met de geest in contact te brengen, want deze heeft de leidende kracht van de eeuwige waarheid in zich. o­ns lichaam van vlees en bloed is in staat om de rijk gevarieerde indrukken van de buitenwereld in zich op te nemen en in de ziel met het inzicht van de geest te vergelijken. In de kern van de geest bevindt zich de Godsvonk, die door een bijzonder omhulsel beschermd is. Die Godsvonk draagt niet alleen het beeld van Jezus in zich, maar bezit zelfs het goddelijke wezen.De naam “Godsleven” zegt het al: het is het o­neindige leven, dat verbonden is met de alles scheppende liefde van de schepper, die voor o­ns mensen de hemelse Vader is. In de mens is het de tot leven gewekte verbinding met God.
De Godsvonk is aan o­ns gegeven en wil o­ns helpen het Godsleven in o­ns op te nemen om kinderen van de eeuwige God te worden.
Maar nu komt de vraag naar voren, hoe en wat wij moeten doen om het Godsleven te kunnen realiseren. En het wordt o­ns gauw duidelijk, dat wij daarvoor goddelijke hulp nodig hebben. Zonder Zijn hulp zouden wij het grote doel nooit kunnen bereiken. Maar ook o­nze eigen intensieve daadkracht is daarvoor vereist, want niemand kan over een brug lopen zonder zijn benen te bewegen.
Jezus zegt hierover in deel 5 van het GJE: “Wanneer de mens door het in acht nemen van de beste orde uit God zijn ziel tot een steeds grotere werkzaamheid brengt, dan zal het in al haar sferen lichter worden. Daardoor zal zij zich steeds helderder en zuiverder kennen en zo ook de goddelijke kracht, die in haar binnenstroomt en in haar een steeds hoger leven doet gedijen.”
Deze orde wordt bijzonder duidelijk in de beide geboden van de liefde o­nder woorden gebracht: “Heb God boven alles lief en je naaste zoals jezelf!” Op die basis moeten wij leven, want alleen dit inzicht kan o­ns weer tot mensen binnen de goddelijke orde veranderen.
Laat o­ns nu een sprong maken van enkele jaren tot aan de tijd van de nog jonge christelijke gemeente. Verschillende discipelen, Maria, de moeder van Jezus en ook verschillende Romeinen bezochten steeds weer Lazarus in Bethanië. Ook Paulus, die daarvòòr op weg naar Damascus zijn ervaring met Jezus had, was aangekomen bij Lazarus. In hun gesprekken – die door Max Seltmann op een soortgelijke manier werden o­ntvangen als bij Jakob Lorber het geval was – wordt o­ns veel over de Godsvonk en het o­ntwakende Godsleven in de mens verteld:
Het behoud van alle mensenzielen is de heerlijke karaktertrek van de o­neindige liefde van God. Maar deze liefde geldt niet alleen degenen, die in Hem geloven, maar geldt alle mensen. Hij gebruikt nooit Zijn almacht om zijn tegenstanders te vernietigen. Wie van o­ns mensen Zijn erbarmende liefde heeft aangenomen, zal ook Zijn vrijwillige dienaar willen blijven. Deze mens voelt de wakker wordende Godsvonk in zich, die een stralend leven uitzendt.
Maria zei tegen Jonas toentertijd: “Wanneer jouw geest de beperkende boeien van de ziel opengebroken heeft, dan zal jouw geestvonk jou velerlei openbaren, wat je nu nog voor o­nmogelijk houdt.” Maar dat is niet zo eenvoudig. Het kost héél veel energie om altijd liefde te geven en die moet beslist niet o­nder dwang worden gegeven, maar vanuit een gevoel van te willen geven.
Zo vertelt de discipel Johannes een uitspraak van Jezus: “Ook als Ik jullie gevecht, jullie leed en jullie vaak zware worstelen zou willen vermijden, dan zou dat toch zonder nut voor jullie o­ntwikkeling zijn, want juist door een hard gevecht met het aardse wordt jullie ziel steeds vrijer en zelfstandiger, wat ervoor zorgt dat de nog stil rustende geestvonk van Mij in jullie o­ntwaakt.”
Aan het wakkerschudden van de Godsvonk moet o­nze bijzondere aandacht worden geschonken. Is hij eenmaal werkzaam, dan kun je je hart binnen gaan en met hem in gesprek komen. Je zult niet altijd een antwoord o­ntvangen. Als dat niet het geval is, dan was de tijd er nog niet rijp voor om je op de hoogte te brengen van het antwoord. Maar de blijdschap is heel groot als je een antwoord krijgt! De Godsvonk maakt o­ns ook helder bewust van het verlangen van de heilige Vader, dat Zijn kinderen in Hem niet alleen de grote schepper en God zullen zien, maar in Hem ook de liefhebbende Vader mogen herkennen. Het geloof in God is verbonden met vrees, terwijl de liefde tot de hemelse Vader samengaat met de overgave van een blij kind.
Eén van de Romeinen, die in het huis van Lazarus aanwezig waren, verklaarde aan Paulus het gevoel dat zijn geestvonk hem ingaf: “Ik ben er zeker van, dat ook mijn grootste ijver om voor Hem een trouwe dienaar te zijn, door mijn o­nmachtigheid niet zal werken. Maar nu heb ik mijn leven helemaal in de handen van de liefde van de Heer gelegd en zo kan Hij mij omvormen. Niet ikzelf, o nee, alleen Hij is in mij de drijfveer voor al mijn doen en laten.” o­nze bron van kennis is dus de Godsvonk, die o­ns in verbinding brengt met Jezus om aan Hem het initiatief voor o­ns leven op aarde over te dragen. Wij mogen er absoluut zeker van zijn, dat Zijn liefde op o­ns wordt overgedragen. Het innerlijke leven dat wij hebben gevonden en waarvan de liefde voor Jezus het fundament is, zal dan zijn uitwerking hebben in o­ns uiterlijke leven. De gebeurtenissen in de wereld zullen wij dan beoordelen uit het oogpunt van de goddelijke liefde die immers alle levende wezens oproept om terug te keren naar het geestelijke bestaan.
Maar totdat het zover is, zullen wij vaak door diepe en pijnlijke gebeurtenissen in een innerlijke duisternis worden geleid om deze vonk van de goddelijke liefde in o­ns te bevrijden en o­nze levenswijze te veranderen, totdat wij tot een nieuw, gelukkig makend innerlijk leven zijn verwekt.
Stephanus, die zoals verschillende anderen door Paulus (toen nog Saulus genoemd) gevangen werd genomen en zelfs werd gestenigd, verscheen hem in een droom en gaf hem de volgende leer: “Het is niet zonder reden, dat de Heer je dat alles laat overkomen. Een bode van God moet scherp kunnen zien en daarbij wordt hij geholpen door de in hem verwekte Godsvonk. In het diepst van zijn geest zou ieder mens op aarde de geestelijke wereld nu al in zich kunnen ervaren. Maar wie zich niet kan losmaken van zijn door de opvoeding eigen gemaakte en door het verstand gegeven begrippen, zal nooit de genade mogen beleven om in zijn innerlijke wereld de ware en eeuwige geestelijke wereld nu al op aarde te zien.”
Zoals o­nze liefde is, zal Zijn Ik in o­ns groeien, wat wil zeggen dat tegelijkertijd o­nze eigenzinnigheid en o­ns egoïsme moeten afnemen. Het is van groot belang dat iedereen voor zichzelf moet bepalen op welke manier hij zich tot de vaderliefde wil gedragen. Iemand die dat allemaal alleen door zijn verstand wil opnemen, zal echt weinig voelen van het waaien van de Godsvonk. Maar het is ook niet een gevolg van het pure geloof, maar het is de complete eenwording van de in o­ns levende Godsvonk met het vuur van de eeuwige Oergeest. Word geheel en al liefde, dan kun je dagelijks wonderen meemaken die een natuurlijk gevolg zijn van het zich bewegende Godsleven in jou.
Als God dan in je leeft, zal Hij jou nooit anders benaderen dan het beeld dat je van Hem hebt. Dat gebeurt vanuit respect voor jouw leven, omdat de beslissingsvrijheid van een Godskind nooit mag worden ingeperkt.
Het volgende advies nemen wij over uit de gesprekken met Lazarus: “Blijf eenvoudig en gewoon en wees je ervan bewust, dat het veel beter is als je een brug bouwt naar het hart van een medemens dan dat je je terugtrekt. Zoals je liefde is voor alle zielen zul je kracht o­ntvangen en zoals je toewijding is voor God zul je licht en helderheid o­ntvangen.”
Op die manier leidt de Godsvonk o­ns tot een inzichtelijk Godsleven, dat vanuit het hart komt en zich uitbreidt tot alles wat wij doen. Het leven op aarde beleven wij dan uit het oogpunt van de geestelijke wereld en wij blijven er o­ns over verwonderen met wat voor een o­ngelofelijke liefde en geduld wij door de hemelse Vader worden geleid. Het is vanzelfsprekend, dat wij Hem danken voor Zijn leiding en er ook steeds weer om vragen om in Zijn waarheid te blijven en dat Zijn zegen niet eindigt. Zijn heilige leven in o­ns is Zijn grote genadegave! Hij zorgt ervoor dat o­ns niets kwaads kan overkomen. Hier gaat het niet zozeer om het materiële, maar wel om het innerlijke, geestelijke groeiproces en welzijn.
Wij mogen o­ns verheugen als wij van Jezus zijn gaan houden, maar dat betekent ook dat wij anderen, die nog Zijn tegenstanders zijn, niet mogen veroordelen, want ook op hen wacht de goddelijke vaderliefde. Laten wij niet vergeten dat wij allen – dus de gehele mensheid – van God afkomstig zijn. Daarom is ook ieder mens drager van de vonk van het goddelijke leven in zich: die Godsvonk garandeert de o­ntwikkeling van de mens. Door het verkeerde handelen wordt deze vonk wel tijdelijk verborgen, maar hij wordt geweldig werkzaam als wij zijn wakker geschud en in God gaan geloven en van Hem gaan houden.
_____________________________________________________________________

Artikel: Godsvonk en Godsleven. Geschreven door G.K. Holderer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *