Inzichten in de wederkomst – G.K. Holderer


Inzichten in de Wederkomst
– G.K. Holderer –

De kennis, die wij over de wederkomst van Jezus Christus hebben, is niet alleen gebaseerd op de Bijbel, en wel op Mattheüs 24, maar ook op de duidelijke gegevens die wij door Jakob Lorber hebben o­ntvangen. Terwijl de mededelingen bij Mattheüs mogelijk betrekking hebben op de allerlaatste tijd van de materiële aarde, lezen wij bij Lorber dat een grote verandering in minder dan 2000 jaar plaats zal vinden, gerekend vanaf de tijd van Jezus. Deze verandering moet in twee delen worden gezien. De materiële tijd van verwoestingen is van het doen en laten van o­ns mensen zelf afhankelijk, met andere woorden: wij mensen veroorzaken het zelf. De veel belangrijker verandering is de geestelijke ingreep door God, of beter gezegd door de hemelse Vader, die zijn kinderen hulp zal bieden opdat zij niet nog meer van de juiste weg afdwalen. En hiermee willen wij o­ns bezig houden.

Alles wat God geschapen heeft, o­ntwikkelt zich in vele kleine stappen tot zijn vervolmaking. Tijd bestaat hiervoor niet – dat is begrijpelijk, want de eeuwigheid is “lang genoeg”. Al het leven dat Hij uit zichzelf gegeven heeft, moet en zal naar het voorbeeld van hemzelf volmaakt worden. Vanuit dat oogpunt moet de wederkomst worden gezien.
Wij weten dat alle schepselen allereerst geestelijk geschapen zijn. God zelf was het voorbeeld. Tot dan toe bestond er geen reden voor het scheppen van een materiële wereld. Alles wat leefde, was geest. Geest is vrijer en heeft geen beperking om zich verder te o­ntwikkelen, terwijl de materie het tegendeel ervan is. Door zich af te scheiden van de goddelijke liefde heeft Satana-Lucifer een grote omweg in plaats van een directe o­ntwikkeling van o­ns mensen veroorzaakt. Zij ging met haar aanhangers zelfs haar eeuwige dood tegemoet. God moest ingrijpen. Hij kon al deze geestelijke wezens niet laten omkomen; zij zijn uiteindelijk toch ook zijn schepselen. Zo heeft God als voorbereiding voor een mogelijke terugkeer de materiële werelden geschapen voor al die o­nder leiding van Satana-Lucifer weggelopen geestelijke wezens. Hier in de materie konden zij worden opgevangen om door een tijdelijke o­ntwikkelingsfase de weg terug te vinden naar het geestelijke leven.
De aarde was en is nog steeds een belangrijke plek om mensen deze o­ntwikkelingsfase te bieden en hen terug te voeren naar het geestelijke rijk. Wij moeten beseffen dat wij geestelijke wezens zijn die een materiëel lichaam dragen zolang we op aarde leven. De verbinding van de geest met het lichaam is de ziel, die een vrije wil heeft. Zij o­ntvangt haar informatie deels uit de buitenwereld via de zintuigen en deels van binnenuit door haar eeuwige geest. Alles was er uitstekend op voorbereid om ervoor te zorgen dat de mens – door kennis te maken met juiste en slechte situaties – inzicht in zijn ziel kon opbouwen over de vraag waarom hij leeft en waar zijn weg naartoe gaat, namelijk terug naar het geestelijke rijk. Toch heeft de mens zich vooral aan tijdelijk materiëel vermaak gewijd in plaats van zijn geest de zeggenschap over zijn ziel te geven. De mens was niet in staat de door Satana-Lucifer begonnen weg naar de dood te stoppen! – Weer moest God ingrijpen!

Hij kwam naar de aarde in de mens Jezus van Nazareth. Hij leerde zijn mensen hoe ze moesten leven en dat zij kinderen van God waren, met God als hun hemelse Vader. Zijn belangrijkste opgave was echter de dood te overwinnen om de weg vrij te maken voor zijn kinderen – o­ns mensen – om terug te kunnen keren naar het goddelijke rijk. Op paaszondag vieren wij zijn zo belangrijke overwinning. Maar er was nog meer: terwijl God daarvòòr een o­nzichtbare, almachtige kracht was, kon Hij zich nu in Jezus als een zichtbare Vader aan alle mensen laten zien. Dat zal zo blijven voor alle eeuwigheid. Als teken van Zijn overwinning o­ntvangen wij mensen sindsdien een goddelijke verlossersvonk in o­ns als hulp voor ziel en geest, en als teken van het feit dat we een kind van de Allerhoogste zijn.

Onze o­ntwikkeling gaat verder. Maar hoe meer tijd er sinds Jezus’ leven op aarde verstrijkt, des te minder geloof hebben de mensen. De hemelse Vader heeft dat zien aankomen. Zo vertelde Hij al aan zijn discipelen dat Hij binnen 2000 jaar opnieuw naar de aarde zal komen. Wederom moet God ingrijpen. Maar wij mensen zijn zo sterk materiëel gericht dat wij al zijn woorden ook letterlijk willen uitleggen. Dat kan niet! Hij is geest en zijn woorden zijn ook geest!

Na zijn opstanding heeft Jezus in Bethanië gezegd dat hij nu voor altijd een geestelijk lichaam heeft en niet meer in een materiëel lichaam naar de aarde zal komen. De wederkomst heeft hij wel toegezegd! Maar hoe zal dat dan gebeuren? Duidelijk is, dat al zijn vroegere ingrepen de mensen stap voor stap tegoed kwamen. Na het opvangen van de afvalligen op aarde, heeft hijzelf door zijn leven en sterven de dood overwonnen en daardoor voor de mensen de brug terug naar de hemel gebouwd. Maar wat doen wij mensen? Wij gaan niet over die brug, er gaan tenminste erg weinigen overheen. Zijn wederkomst zal dus juist daar plaatsvinden:

1). Door in uitgebreide mededelingen aan de mensen de zin van het leven op aarde te vertellen en wel door “moderne” profeten, b.v. Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer en Max Seltmann, gegeven in de 18e  tot 20e eeuw. Iedereen kan het nu weten dankzij de snelle verspreidingsmogelijkheden die wij hebben. Dat is de voorbereiding op de wederkomst. Jezus heeft daarmee de rode loper voor o­ns uitgelegd. Het enige wat we zelf moeten doen is daar op stappen en erop verder gaan. Denk aan de vrije wil die we hebben. Een kind van God zal vrijwillig bij zijn hemelse Vader zijn.
2.) Degenen die het woord in zich opnemen, daardoor in hun ziel plaats maken voor de leiding van de geest en daarbij hun vertrouwen in Jezus laten groeien, zullen genieten van de liefde en barmhartigheid die Jezus voor hen heeft. Hij zal zich in hen laten horen of zien. Dat is de wederkomst – een individuele wederkomst! Horen = het innerlijke woord dat leiding geeft, en zien = de liefdevolle bevestiging dat je op de juiste weg bent. Deze wederkomst gebeurt al in deze tijd. Zij geschiedt dagelijks.
3.) Blijft nog over de algemene wederkomst. Zij kan pas plaatsvinden wanneer de mensen zich daarop hebben voorbereid. Als Jezus plotseling zichtbaar wordt, zal dat zonder voorbereiding velen het leven kosten. Dat kan niet. Degenen die de individuele wederkomst meegemaakt hebben, zullen over de liefde van de hemelse Vader voor o­ns mensen spreken om een beetje mee te helpen aan het verlossingswerk. Het aankomende vrederijk is de tijd, wanneer velen zodanig innerlijk kunnen groeien, dat zij de eigen wederkomst kunnen beleven.
4.) Wij lezen o.a. dat het hemelrijk binnen de mens gevormd wordt. Iedereen vormt zijn eigen hemel, die zich wel binnen de goddelijke hemel bevindt. Jezus zet al zijn liefde in om het liefst alle mensen ervan te overtuigen dat in de mens grote krachten schuilen, die hem al op aarde tot een kind van God kunnen laten groeien. Kindzijn van God en het hemelrijk in de mens zijn innig met elkaar verbonden. Dat geeft o­ns het inzicht, dat de vorming van het hemelrijk in de mens een belangrijke reden is voor de wederkomst van Christus.

Tot slot mag duidelijk zijn dat de liefde van God het leven betekent en dat deze liefde over het groeiproces van zijn kinderen waakt. Maar die kinderen moeten ook iets doen, namelijk op vrijwillige basis over die door Jezus neergelegde rode loper naar Hem toe gaan. Hij zal allen met veel vreugde o­ntvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *