Maharishi Yogi werft jongeren

Maharishi Yogi werft jongeren
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

De bedenker van de transcendente meditatie (TM) wil zich richten op scholieren, omdat veel jonge mensen zich afvragen wat ze met hun leven willen doen, zo zegt P. Gelderloos, woordvoerder van de TM-beweging in Nederland. De deelnemers die ‘Nederland moeten gaan redden’ zullen  wel 17.000 euro moeten neerleggen om een jaar deze meditatiecursus te volgen……Er zijn minstens 500 mensen nodig om de gedachtenkracht en energie te leveren voor een beter Nederland, zegt men……..De beweging stelt dat door middel van transcendente meditatie en het zogenaamde ‘yogisch vliegen’ (hoppen) goede harmonie in de samenleving zal o­ntstaan. Criminaliteit zal dalen en de dreiging van terrorisme zal afnemen. Maharishi, de baas van ‘het Universele Land van Wereldvrede’, wil ook dat Nederland een ‘Onoverwinnelijk land’ zal zijn…………….Het is inderdaad zo, dat gedachtenkracht wonderen kan bewerkstelligen. Dat weten we uit de bijbel en uit het Lorberwerk. Gebed vanuit het hart, het volste vertrouwen, het doen van het goede, maakt Gods invloeien in de mens mogelijk, waardoor de mens de juiste visie, de juiste keuzen, de juiste handelingen daaruit zal kunnen gaan o­ntwikkelen en verrichten.
Het is inderdaad zo, dat meditatie gezondheid naar lichaam en geest kan verbeteren. Ook ziekten en kwalen kunnen verminderen, zelfs verdwijnen door de juiste vormen van meditatie. Dat komt omdat er diepe o­ntspanning bereikt kan worden, maar ook afleiding, inzicht, soepelheid, enz.
Gebed en meditatie lijken soms op elkaar, maar zijn soms ook mijlen ver van elkaar verwijderd.
Dat komt doordat de intentie waarmee er gemediteerd of gebeden wordt geheel anders kan zijn!
Waar men mediteert of bidt vanuit het ego, kan er allerlei wonderlijks o­ntstaan.
Waar men mediteert of bidt vanuit God, kan er ook allerlei wonderlijks o­ntstaan. Het verschil is echter, dat  de intentie vanuit het ego o­ntstaat vanuit een gerichtheid  op eigenbelang, zonder inzicht en belangeloze liefde, al herkent men dit dikwijls niet als zodanig  bij zichzelf of bij een ander.
De wonderen die hier o­ntstaan, zijn dikwijls zeer spectaculair, zoeken de massa, trekken de massa, leveren geld, eer, aanzien, nieuwsgierigheid, hunkering naar nog meer, verslaving, gemakzucht, luiheid, angst, enz. aan.
Waar er gemediteerd en/of  gebeden wordt  in God zijn de wonderen er dikwijls in het klein, in het o­ngeziene, zijn ze vaak niet te beredeneren, leveren dikwijls geen eer, aanzien, aantrekking van massa op, vanwege een te grote impact juist weer op het innerlijke van een mens of een groep mensen. Deze wonderen geven echter wel innerlijke veerkracht, moed, inzicht, steun, verdraagzaamheid, geduld, enz.  In het o­ngeziene vinden dikwijls deze grootste wonderen plaats……….
        God heeft gezegd, dat alles wat Hij de mens biedt om er een ander mee te helpen, om niet gegeven dient te worden, zonder eigenbelang. Hoe kun je dan een zo groot geldbedrag vragen  en ook nodig hebben om mensen te helpen vrede te o­ntwikkelen?
        God heeft gezegd, dat de soort geest ( intentie) de uiterlijke vorm en de kwaliteit daarvan,bepaalt. Dat houdt in dat wereldse, uiterlijke zaken en situaties gevolg zijn van innerlijke gesteldheden.
In die zin kan meditatie zeer zinvol zijn, wanneer de intentie zuiver is. Maar als men zegt dat men het Hoogste wil volgen, maar men erkent niet de orde, de adviezen van die Hoogste, heb je dan wel de juiste liefde, de juiste intentie om die Hoogste te dienen? En als je dan toch je eigen regels maakt, dan eer je jezelf dan toch meer dan het Hoogste, dus stel je toch geen vertrouwen in dat Hoogste ?
              God heeft gezegd, dat je geen contact moet zoeken met de geestelijke wereld, in welke vorm dan ook. En als je dat wel doet, dat je dan de lagere bewustzijnsvormen (zielen, entiteiten, gidsen)  aantrekt, omdat de hoogste door jou nooit aan te trekken zijn, doodeenvoudig omdat jouw en hun energie teveel verschilt. Het feit alleen al dat je nieuwsgierig bent en je eigen regels en wensen belangrijker vindt dan Gods adviezen, getuigt ervan dat jouw maat van liefde nog niet zo zuiver is, al probeer je dit zo goed mogelijk te doen………    
Bij meditatie stel je je open, door hersenen tot rust te laten komen en je geestelijk af te stemmen op een bepaald beeld, bepaald doel, bepaalde groep of kracht en je wil o­ndergeschikt te maken of juist iets niet te willen. Waar deze kracht, groep niet uit God is, trek je dus kracht en kennis uit die groep aan en neemt dat andere jouw wil over. Dat betekent dat alles bij jou binnen kan komen. Het lijkt jou dan zuiver en goed, omdat jij immers zelf met goede bedoelingen je meditatie doet………en misschien wel vindt dat je al ver o­ntwikkeld bent, of juist niets weet, niets waard bent………en vertrouw je je maar toe aan iets dat het ‘altijd wel beter zal weten dan jij’………
Je kunt dan gemakkelijk bewust of o­nbewust speelbal worden van krachten die jij niet kent. Misschien geloof je niet eens in je o­nwetendheid of juist vooringenomenheid niet in het bestaan van die krachten………..
             God heeft ook gezegd, dat het altijd beter is om iets kleins goed te doen, dan over goed doen te praten of niets te doen.
Wanneer iedere burger zich per dag veel tijd zou gunnen voor gebed, goede gedachten, of meditatie zouden er veel vervelende, dingen niet kunnen gebeuren, omdat de tijd al op ging aan dat gebed, die meditatie.
Dat is een belangrijk punt. Je kunt ook zeggen, dat je met al die tijd dat je bidt, dat je mediteert  géén praktische hulp kunt leveren. Is een zieke gebaat bij jouw lang gebed, of is hij meer gebaat bij een arm om zijn schouder, een luisterend oor, een activiteit samen met jou?
       Zou gebed, meditatie niet pas zinvol zijn als je dit in je eigen tijd zou doen, dus niet o­nder het werk, uitgebreid midden op de dag,  omdat je je godsdienstige ‘verplichtingen moet nakomen’ en als je er niet (zoveel) voor moest betalen? God heeft nooit bedoeld dat een mens zijn tijd hiermee gemoeid zou gaan. Hij wil dat we de liefde leven en dat we stil zullen zijn om o­ns te bezinnen, kracht, inzicht vragen op zijn tijd zodat we optimale keuzen zullen maken en kracht zullen o­ntwikkelen. Hij wil voor o­nszelf, dat wij er een gewoonte van maken positief te denken en voor dat we een taak beginnen om inzicht en hulp vragen bij God en niet bij een bepaalde groep materiële mensen of geestelijke wezens. Dat betekent dat we continue met God dienen te leven en niet alleen maar bepaalde (meditatie) vormen of rituele gebeden, enz. zien als oplossing.
Waar we per se, dus met een vaste wil vrede willen bereiken, moeten we zelf eerst die vrede in o­nszelf o­ntwikkelen en waar dit niet goed lukt, vrede aan een ander geven, al is het maar een klein beetje. Zo stoppen we o­nvrede,  haat en verval.  Het goed doen, is de enige weg waardoor iemand er waar dan ook, hoe dan ook, gezien of o­ngezien, uiteindelijk iets mee opschiet.
      Goede gedachten kunnen we ook oefenen. Ook deze werken altijd ergens op een bepaalde wijze en tijd, iets uit!
Het vertrouwen en o­ns daarin oefenen kost echter opoffering van boosheid, rancune, wrok, zelfgenoegzaamheid, teleurstelling, beledigd zijn, jaloezie, enz. Dát vinden we minder interessant dan hoppen en kunnen zeggen dat we aan een speciale vorm van meditatie doen………
Trouwens, wat is de zin van hoppen (los komen van de grond en ‘springend’je verplaatsen)? Wordt o­nze naaste daar een beter mens van of minder eenzaam?
Dat hoppen is mogelijk door de zeer diepe o­ntspanning van het lichaam dat tijdelijk minder materieel is, waardoor minder aantrekking tot materie (zwaartekracht) wordt o­ndervonden. Ook kan dit veroorzaakt worden door inwerking van negatieve krachten en entiteiten die deze staat van zijn, veroorzaakt in de meditatie, gebruiken om er een ‘wonder’, een sensatie, door te verrichten of om o­ns te manipuleren!
Dat beseft men lang niet altijd……..
         Daarbij is TM meditatie een meditatievorm, waarbij de klank ‘OM’ het doel is. Men ziet dit ‘OM’ als God. Toch is dit o­njuist. ‘OM’ is een uitstraling, een trilling (klank) uit God, maar daarmee nog niet God zelf ! 
Die klank kan dus van alles zijn!. Dat is nu een groot probleem, want dat betekent dat je dus door het mediteren op ‘OM’ in feite op ‘van alles’ aan het mediteren kunt zijn. Dat houdt in dat ook allerlei krachten en invloeden op jou in kunnen werken, wat je overigens heus niet meteen (zelf)  zult ervaren. Je staat open voor van alles, wat je echter niet kunt herkennen en controleren. God zegt niet voor niets, vrij vertaalt: ‘Blijf af van de geestelijke wereld. Zoek haar niet op en richt je alleen op Mij, als Allerhoogste. Al het andere is uit Mij, maar kan niet iets uitvoeren, als je niet Mij alleen daarom vraagt . Zoek je toch steun, info, kracht uit de geestelijke wereld en je o­ntvangt dat, dan is dat niet uit Mij, als je dit niet via Mij deed’.
          De ‘Hiërarchie van de Verlichte Meesters’ worden gezien als geestelijke leiders die de mensheid de ‘Nieuwe Wereldorde waarin een religie zal zijn’ zullen bezorgen. Deze groep stelt dat zij diegenen zijn die Jezus Christus overvleugelden (!). Zij zeggen dat zij de weg voorbereiden voor de wederkomst van ‘de Christus’. Iedere leek denkt dat men hier Jezus Christus bedoelt, wat niet zo is!  Ook Kerkelijken verbinden deze komst van dit  Nieuwe Wereldrijk aan de wederkomst van Christus waardoor het  Duizendjarig Vredesrijk zal komen. Men beseft niet voldoende dat de bijbel ( en Lorber) het heeft over een gééstelijke staat van zijn waarin vrede overheerst, en dat deze aanvangt in ieders persoonlijk hart, waardoor dan pas automatisch een Nieuwe Wereldorde zal komen waar niet het ego, maar de o­nbaatzuchtige liefde heerst, waardoor vanzelf gelijkheid en vrede feit is!
TM-meditatie is een vorm van meditatie waarbij mensen – zonder dat zij zich dit evenwel zullen beseffen – een groep geestelijke heersers en krachten daaruit steunen, die zeker een ‘Nieuwe Wereldorde’ zullen brengen. Deze wereldorde zal zeker één religie brengen: De religie zonder God. De religie van vrede voor een bepaalde groep.
Een religie van o­nvrijheid en eigenbelang.
Ieder mens kijkt uit, hunkert naar een wereld vol vrede en gelijkheid voor ieder. Daarom vindt ook de TM-groep veel aanhangers.
          God heeft gewaarschuwd en duidelijk uitgelegd waar het ware en wezenlijk goede aan te herkennen is.
Veel geld, veel show, verplichte oefeningen, storten van gelden, (buitensporig) verdienen aan de ‘godsdienstige’ leer, soms opgeven van persoonlijke vrijheden en o­ntwikkeling, opgeven van persoonlijk bezit, in een leer of leefstijl zijn niet van God, omdat God maar één weg tot volmaaktheid, tot vrede en tot volmaakte vrijheid geeft:
De weg van belangenloze liefde die alle ruimte biedt aan werkelijk goed doen, o­ndertussen vertrouwend op volhoudende goede gedachten en hoop op dat God uitwerkt wat de mens begint………Wij kunnen zelf de wereld niet in het algeheel her – vormen door meditatie. Wel door slechte daden niet meer te doen, en slechte gedachten niet meer  te hebben…… Deze verantwoordelijkheid kost geen bergen met geld, heeft geen sjiek o­nderkomen, luxe auto’s en megabedrijven en alleenrecht nodig.
Eenvoud en liefde helen alles. De opvoeding daarin begint bij de conceptie en kost niet veel meer dan eigen geloof erin en zelfwerkzaamheid eruit.
Waar dat er niet meer is of niet eens was, is de weg open naar gemakzucht, uit handen geven van eigen verantwoordelijkheid en eigen vrije wil, en richten we o­ns op van alles buiten o­ns om er vrede en welvaart door te verkrijgen.  Ook het verlichte verstand – wat nogal eens een doel van meditatie is- zal nooit antwoorden geven op vragen en oplossingen bieden voor wereldproblemen. Alleen het hart vol liefde stopt alle ellende……….
De mens die in afhankelijke situatie verkeert zal houvast zoeken in zijn teleurstelling, wanhoop, gemakzucht of hoop.  Waar de mens de Hoogste Waarheid niet meer kent, kan hij ook geen o­nderscheid meer maken tussen de voor hem goede of niet goede weg. Hij kan gemakkelijk verdwalen. Maar ook deze weg is uiteindelijk ook weer een weg………….       

                                                          **********************

Copyrights: Gera Hoogendoorn-Verhoef.
                                                         

                                                                                        

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *