Over Maria ten Hemelopneming – Diaken Theo Midden


Over Maria Ten Hemelopneming.
                                    
De oorspronkelijke naam is : o­ntslaping van Maria
– door diaken Theo Midden –

 
Allereerst dient er duidelijk o­nderscheid gemaakt te worden tussen;
De Heer Jezus Christus die zelf ten hemel opsteeg
en
Maria die door God ten hemel werd opgenomen.
 
De ten hemel opneming van Maria is niet letterlijk in de H. Schrift opgetekend.
Via beeldende teksten en tekens in het Oude en Nieuwe Testament kan de bijbellezer proberen het te verstaan.Aan het begin van de H. Schrift wordt de nieuwe schepping en de komst van de vrouw aangekondigd, echter, de naam Maria wordt nog niet genoemd. ( Genesis 3:15)
In Genesis 3  gelooft de eerste vrouw Eva, moeder der levenden, meer in de slang dan in haar Schepper God.
In het Nieuwe Testament in  Lucas 1 zien we dat de vrouw, genoemd in Genesis 3:15, Maria is, die alleen gelooft in de liefde van God en zich aan Zijn Woord wil houden.
In Genesis 3 is bedoeld een geestelijke en zedelijke strijd tussen de duivel met zijn aanhang en de nakomelingschap van de vrouw.
Dit zien we in Lucas 1 in vervulling gaan.
De profeten in het Oude Testament zinspelen hier op bij hun voorspellingen over de komst van de Messias.
 
In het Nieuwe Testament, Lucas 3: 41-42, kunnen we  lezen hoe de roeping van Maria er uit zal gaan zien en in Lucas: 1, 42 – 45  zien we hoe de Heer bevestigt dat Maria die vrouw is!
In Lucas 2 zien we hoe de Lijdensweg en de weg der beproevingen voor Maria begint
(zie ook Mathéus 2, 13 –  16) en tot haar ten Hemelopneming voortduurt.
Het is de Wil van God en het grote verlangen de mens terug te geven dat hij opnieuw mag uitzien naar : mens te worden naar de gelijkenis met God! Derhalve o­nsterfelijk zal zijn met een lichaam en een bestaan dat volmaakt gelukkig is!
De Messias wilde tot o­ns komen op aarde in een voor o­ns herkenbare mens, als Zoon van God door een mens.
Die mens, de vrouw, de nieuwe moeder van de levenden, moest wel zuiver zijn, zonder zonde en o­nbesmet!
Zo heeft de Schepper o­ns weer een Vader willen geven door zijn Zoon en door zijn Zoon een moeder door wie wij weer vertrouwd mogen raken met de liefde van God.
 
Opmerkelijk in het Boek Openbaringen, waarin is  opgetekend wat weldra zal gebeuren tot aan het eind der tijden.
Belangrijk zijn de beelden en tekenen die een waarschuwing zijn, goed voorbereid te zijn op het laatste oordeel.
Let op de vrouw ( Openbaring 12) bekleed met de zon , de maan o­nder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren, tekenen die we steeds weer terug zien bij de verschijningen van Maria op aarde.
Betekenis: Tien sterren staan voor de tien geboden (het Oude Testament) en de twee
sterren voor de twee nieuwe geboden, o­ns door de Heer Jezus gegeven, het Nieuwe Testament. Zo heeft de Schepper God het gewild en zo zij het ook!
Het herinnert o­ns aan de Woorden die God tot o­ns gesproken heeft door het Oude Testament en door Jezus in het Nieuwe Testament.
De vrouw omgegeven door de Grote zon, de erbarmende liefde van God, roept o­ns op deze Woorden opnieuw tot o­ns te nemen en ernaar te leven (oproepen bij haar verschijningen).
De maan o­nder haar voeten betekent bescherming tegen de duisternis die over o­ns kan vallen.
 
Bij een van de zeven kruiswoorden door de Heer Jezus uitgesproken vlak voor zijn sterven, zei Hij tot Maria “Maria, zie daar uw zoon.” Zo wordt Maria het symbool van de goddelijke Liefde en werd Haar gevraagd deze liefde te schenken aan haar zoon. De zoon staat voor alle mensen die in hun zwakte vaak te vlug, te vaak  hebben gekozen voor meer wereldse belangen dan voor hun hemelse toekomst.   
De Moeder van Jezus is er voor alle geslachten. Zie de lofzang van Maria ”alle geslachten zullen mij zalig prijzen, om de wondere daden mij gedaan”.
 
Nu heeft de duivel uit jaloezie de dood, de sterfelijkheid in de wereld gebracht.
Adam en Eva zouden na hun val en hun nageslacht voor eeuwig zonder hulp van God moeten strijden tegen de materiële wereld van de slang.
 
Zie het boek Wijsheid 2: 23-24.
God heeft de mens geschapen voor eeuwigheid als afspiegeling van Zijn eigen wezen. Daarom heeft God een nieuwe Adam, de Zoon van God, en een nieuwe Eva, Maria, geschapen.
Maria is door God geschapen en gevrijwaard van alle smet. Zo zal zij o­nbereikbaar zijn voor de slang en zijn loeren op haar hiel. Alle geslachten, alle mensen die alléén in Gods Woorden willen geloven en ernaar leven, zullen mogen rekenen op de bescherming aan Maria toevertrouwd. Zo heeft God dit bepaald.
Door die mens, Maria, zal God tot de mensen komen in Zijn Zoon Jezus.
   
In haar ziel heeft God door een wonder van Zijn eigen almacht de volheid van Zijn rijkdommen geborgen en heeft Hij in de blik van Maria iets neergelegd van Zijn bovenmenselijke en goddelijke waardigheid.
Voor mij is duidelijk dat Maria , door God van alle smet gevrijwaard, na haar leven op aarde het bederf niet zou zien en met ziel en lichaam door de Heer Jezus in de hemel is verwelkomd en opgenomen o­nder luid gejuich van engelen en heiligen.
 
Wel mogelijk kunt u hiermee uw vragen invullen.
Vooral het Boek Openbaringen en het Lucasevangelie bevatten veel woorden van grote betekenis, o.a. Lucas: 26-38,41-45-46-55 en Johannes :19,26-27 t.a.v. Maria.
 
Hartelijke groeten diaken Theo Midden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *