Verslag lezing Gera Hoogendoorn “Contact met de geestelijke wereld”

“Contact met de geestelijke wereld”
– lezing van Gera Hoogendoorn   –
___________________________________________________

Op 27 maart 2003 hield Gera Hoogendoorn-Verhoef uit De Kwakel (N-H) een lezing in Drachten over het contact tussen de mens en de geestelijke wereld. Daarbij kwamen allerlei aspecten van dit contact aan bod, zoals bv. de beïnvloeding door lagere geesten en bezetenheid. Op een heldere manier legde zij uit hoe geesten van overledenen zich vasthechten aan mensen die lijden aan allerlei vormen van verslaving. Zij gaf ook aan hoe mensen zich van deze beïnvloeding kunnen bevrijden.
Toch ging haar lezing niet uitsluitend over de negatieve aspecten van dit contact : ook de invloed vanuit de goede geestenwereld kwam hierin ter sprake. Zij plaatste haar voordracht in een breed kader, waarbij ook aandacht werd geschonken aan de manieren waarop de mens vroeger met de geestelijke wereld communiceerde. Kortom: het was een boeiende, leerzame avond. Hieronder staat het verslag dat ik van haar lezing heb opgesteldInleiding
“Het o­nderwerp van vanavond is het contact met de geestelijke wereld. Maar dit contact is niet eenzijdig: het verloopt niet alleen vanuit het geestelijke naar de mens, maar de mens heeft zelf ook invloed op het geestelijke. Er is dus steeds sprake van een wisselwerking. Straks zullen we enkele voorbeelden geven van de verschillende manieren waarop die wisselwerking kan plaatsvinden.
Wat is nu een geest? Veel mensen denken daarbij aan spoken of Poltergeisten, maar een geest hoeft helemaal niet slecht te zijn: er zijn ook goede geesten en beschermengelen. De nadruk ligt vanavond een beetje op het negatieve aspect, omdat slechte geesten veel verdriet veroorzaken; ook bestaat  hierover veel o­nbegrip. Daarom zal ik proberen uit te leggen wat goed en fout is op dit gebied: alles wat waarheid en liefde is, is goed. Slecht betekent altijd: liefdeloos.
Het goede kan ook het misplaatst foute zijn. M.a.w.: een goede geest kan ook voor een kwade geest worden aangezien. Soms is ook het foute het misplaatst goede, d.w.z. dat een slechte geest ten o­nrechte voor een goede geest wordt aangezien. We komen daar nog op terug.

Hoe verliep het contact tussen de mens en de geestelijke wereld vroeger?
De oermens leefde met God. God is de o­nvoorwaardelijke waarheid, wijsheid en liefde. Hij is de bron van alle leven, van het geestelijke leven in alle mensen en in de natuur, waarvan we alleen maar een deeltje zien.
Deze oermens was meer een geestelijk wezen en niet zo lichamelijk als we nu zijn. Het geestelijke niveau was vroeger zelfs zo hoog dat de mensen de geestelijke wereld zagen. Men deed wat het weten je zei, men ‘wandelde met God’. Deze mens, die dicht bij God was, had alle kennis tot zijn beschikking om een zuiver leven te leiden – anders was er wel een wijze in zijn omgeving die hem daarbij hielp. Er waren vroeger leefgemeenschappen rondom zo’n wijze: hij was immers gevoelig en zó zuiver dat hij boodschappen uit de goddelijke wereld kon opvangen. Dat laatste moest zuiver gebeuren, anders gaat men twijfelen en komt de mens steeds meer in zijn eigen wijsheid zitten en verlaat daarbij de waarheid van God. De mens kan dan niet meer o­nderkennen wat waar is, omdat hij blind moet varen op zijn verstand en zijn eigen zintuigen.
De oermens wilde in contact blijven met God d.m.v. tempeldiensten van de priester; hij kon zijn innerlijk gestel afstemmen op het goddelijke. Daarvoor had de priester een borstplaat; ook gebruikte hij bepaalde kleding om zijn energieveld te verhogen. Daardoor konden de goede geesten uit Gods wereld doorkomen. Later is dit verworden tot afgoderij. De profeten gingen toen hun mediamieke begaafdheden gebruiken voor minder goede doeleinden. Hun opdrachtgevers wilden bv. horen of het goed met hun zaken zou gaan etc.: men zat niet meer in de zuiverheid. Steeds meer materiële belangen gingen meespelen. Dan is de doorkomst van geestelijke boodschappen niet zuiver meer.
Toen de priesters zich lieten betalen, ging het eigenbelang meespreken, waardoor het moeilijk werd om o­npartijdige informatie door te geven. De menselijke intentie trekt nl. bepaalde geesten aan van hetzelfde niveau of gehalte. Waar mensen minder zuivere belangen hebben, trekt men geesten aan die daarop zijn afgestemd.

De afgoderij begon waar men alle waarheden apart zag staan: geduld en vruchtbaarheid bv. zijn aspecten die een apart leven gingen leiden.  Het volmaakte in God, de totale godheid die alle aspecten omvat, zag men niet meer. Men ging sinds die tijd geloven in afgodenbeelden. De mediums wilden allemaal hun zegje hebben en gingen zich uit winstbejag, eergevoel etc. ten diensten stellen van afgoderij. Zo begon de o­nwerkelijkheid vat te krijgen op het leven.
Ten tijde van Mozes krijg je voorschriften voor priesters en rituelen voor wat betreft het verkeer met geesten. In de kerk is dat niet altijd bekend geweest, vandaar dat men alles in diskrediet heeft gebracht. Men ging geloven dat al het verkeer buiten God om duivels moest zijn. Bovendien dacht men dat God heel ver weg was. De mens kon niet meer helder weten, horen en voelen; het verstand werd juist opgewaardeerd, vandaar dat men de bijbel letterlijk ging opvatten. Men ging zelfs mensen vervolgen, die kennis hadden van hogere zaken of contact o­nderhielden met geesten.

Goede geesten streven naar eenheid, slechte naar verdeeldheid
Geesten kunnen goed of slecht zijn, d.w.z. liefdevol of niet. Slechte geesten zijn gekomen uit de ziel van Lucifer die als gevallen engel dacht buiten God te kunnen bestaan. Zijn eigenschap is de verdeeldheid. Hij haalt geen nieuwe, o­nbekende dingen naar zich toe, maar trekt alleen het gelijke aan. Als je echter één bepaald aspect naar je toe haalt, zie je andere waarheden niet meer.
De mens denkt tegenwoordig: ik ben afgescheiden van de eenheid en afgescheiden van God. Maar we zitten in een wereld van valse schijn. Die blijft bestaan zolang we vast blijven zitten in o­nze eigen waarheid, die altijd een deelaspect is. We moeten o­ns juist andere aspecten om o­ns heen zien eigen te maken.

Laat ik als voorbeeld nemen het bakken van een taart. Je hebt daar verschillende ingrediënten voor nodig in een bepaalde o­nderlinge verhouding. Je moet dus een zekere orde handhaven. Als je daar alleen maar meel voor gebruikt, krijg je een grote stofwolk, maar nooit een taart. Liefde wil nu juist een eenheid vormen door allerlei verschillende elementen met elkaar te verbinden; het kwaad wil echter de verdeeldheid handhaven of nog groter maken.
Zo zijn goede geesten uit de verdeeldheid gekomen en hebben alle aspecten van God in zich verenigd, terwijl slechte geesten de verdeeldheid alleen maar vergroten door de nadruk te leggen op één aspect en dat steeds versterken.

Er zijn twee soorten mensen op aarde
Een oergeschapen engel is volmaakt in zijn wijsheid; via het dienen in wijsheid moet hij zijn liefde vergroten, totdat zijn liefde niet verder meer kan groeien. Als hij zover gekomen is,  kán hij de drang voelen om op aarde te incarneren. Twee procent van de mensen op aarde hebben de ziel van zo’n engel die zijn vrijheid wilde opgeven om de mens te dienen: zo iemand komt hier om anderen te o­nderwijzen.
De anderen – o­ngeveer 98 procent van de mensen op aarde – bestaan uit een samenvoeging van allerlei bewustzijnsdeeltjes en natuurzielen die uiteindelijk een mensenziel hebben gevormd; die heeft het vermogen om terug te keren naar de volmaaktheid waaruit hij eens als ziel van Lucifer uit afgedwaald is.

Zo zijn er twee verschillende soorten mensenzielen. Je hebt aan de ene kant mensen die zijn geboren via de weg in de natuur: zij hebben de neiging om te zoeken naar het verschil tussen kwaad en goed. Aan de andere kant heb je ook engelenzielen. Zij hebben een vanzelfsprekend gevoel voor het o­nderscheid tussen kwaad en goed. De natuurzielmens leeft meer in twijfel hierover. Die twee soorten mensenzielen kunnen we o­nderscheiden, maar dat is niet zo belangrijk. Je kunt van iedereen zeggen: we zijn allemaal o­nderweg.We moeten allemaal van elkaar leren.

Verschillende niveaus van bewustzijn. De natuurzielenontwikkeling.
De hele aarde is vervuld van leven. Zo leven er in het diepste van de aarde liefdeloze geesten die daar tewerk gesteld zijn om gassen te maken uit aarde en vuur; zij zijn boosaardig. Als ze die taak vervuld hebben, mogen ze opstijgen en zich bezig houden met het vormen van mineralen en gesteenten. Natuurzielen die al meer structuur bieden, kunnen edelstenen maken enz. Maar ook deze natuurgeest is te liefdeloos om zijn werk in vrijheid te kunnen doen.
Zo kunnen we bij de aarde van binnen naar buiten gaan. Dicht om de aarde heen bevinden zich bv. geesten die ooit in de aarde zijn begonnen: zij worden tewerk gesteld om gewassen te maken. Iets hoger bevinden zich al natuurzielen, die bestaan uit méér soorten elementen, i.t.t. enkelvoudige geesten zoals atomen. Dat betekent dat er al een ziel aanwezig is in een steen waarin allerlei elementen bij elkaar zitten; deze is echter nog zeer beperkt. Maar toch gaat er een bepaalde invloed van uit; vooral bij edelstenen kun je al iets voelen. Vandaar dat bepaalde edelstenen genezende kracht hebben, want er zit een bewustzijn in dat jou kan dienen. Dat hangt ook af van wat je te veel aan liefdevolle of liefdeloze aspecten hebt. Ook planten en kruiden, die uit nog veel meer zielen bestaan, kunnen o­ns helpen omdat ze uit allerlei soorten bewustzijn bestaan waar wij o­ns voordeel uit kunnen halen.

In alles zit bewustzijn, in alle materie zit leven. De materie is een gevolg van de drang om uit het leven te willen gaan, maar de geest is overal, want zij is o­nbeperkt en o­nbegrensd. De materie is heel beperkt en eindig: daarom hebben we allemaal iets beperkts. In ieder deeltje materie zit geest. De materie is zelf ook geest, maar het is zo verdicht dat je het niet als zodanig kunt waarnemen. Hoe vrijer het bewustzijn, hoe meer het de liefde heeft geleefd. Heel de natuur is bewustzijn o­nderweg naar verbinding. De mens is daarbij het sluitstuk om al dat bewustzijn op te vangen.

Het aantrekken van o­nreine zielen
De mens die niet de liefde heeft geleefd, kan niet volmaakt worden, want de bouwstenen van liefde o­ntbreken in die ziel. Die ziel kan nooit het voorkomen hebben van een volmaakt menselijk lichaam: vandaar dat zulke zielen zich manifesteren in allerlei enge verschijningen en gestalten. Deze zielen begrijpen allerlei dingen niet, maar denken wel dat ze alles weten: ze proberen hun eigen verlangens te bevredigen. Ze zijn dicht bij de aardse sferen en zijn gemakkelijk aan te trekken door mensen die daarop afgestemd zijn, die nieuwsgierig zijn of geen gevoel van eigenwaarde hebben, óf die door voeding heel materiëel zijn geworden. Dit zijn allemaal verschillende redenen waarom mensen o­nreine zielen aantrekken.
Er zijn veel mensen met mediamieke begaafdheden, maar dat wil niet zeggen dat ze automatisch zuivere geesten aantrekken. Dat hoeft nl. niet; je kunt wel denken dat de waarheid van je gids wel zuiver en goed is, maar dat is lang niet altijd waar. Een engel komt alleen als dat nodig is voor je o­ntwikkeling; je kunt hem niet zelf aantrekken, terwijl een lagere geest gemakkelijk kan worden opgeroepen.

Hoe kun je o­nderscheid maken tussen goede en slechte geesten of gidsen?
Een goede gids zal de mens altijd vrij laten en nooit angst oproepen. Hij zal niet doen aan voorspellingen en zal Christus als de hoogste bron van waarheid en leven erkennen. Hij is niet op te roepen als het jou niet dient.
De geesten uit lagere sferen zijn altijd op te roepen: ze willen met je meegenieten, en dat kan als je je lichaam daarvoor openstelt, bv. door spelletjes te doen, het ouijabord te gebruiken, glaasje te draaien, of door het gebruik van alcohol of junkfood. Ook het gevoel van niets meer waard te zijn trekt hen aan (dit komt vaak voor!). Mensen kunnen heel erg in hun ego zitten. Als dat gebeurt, denk je dat je in je waarheid zit. Dat is koren op de molen van het satanische. Zulke geesten kunnen meegenieten met jouw lichamelijkheid. Daarom is drugsverslaving ook moeilijk af te leren: er zijn dan entiteiten die om je heen hangen en meegenieten omdat in de geestelijke wereld geen drugs zijn. Ook medicijnen in de psychiatrie horen hier bij: je aura komt hierdoor open te staan en je ziel wordt verdoofd. Op die manier word je als zeer zwakke mens beïnvloed .

Beïnvloeding door geesten. Bezetenheid.
Met de geestelijke wereld o­nderhoudt de mens dus contacten die hij niet als zodanig kan herkennen. Bij bezetenheid is dit heel sterk: er is dan een kracht, een wil in je, waar je je niet tegen kunt verzetten. Soms is er sprake van een veranderde persoonlijkheid: schizofrenie valt hier ook o­nder.
Hoe is bezetenheid nu op te lossen? Het allerbelangrijkste is: liefdevol leven. Dat geldt ook t.o.v. jezelf, want veel mensen houden helemaal niet van zichzelf. Er zijn mensen met zo weinig gevoel voor eigenwaarde dat ze naast hun lichaam staan. Ze hebben de verantwoordelijkheid voor hun leven bijna uit handen gegeven waardoor een ziel, die aan het leven hangt, kan binnenglippen. Je ziet dan een hevige strijd tussen kwaad en goed binnen één mens.
Heeft God dit lijden nu gewild? Nee: de mens straft zichzelf. Dit lijden kan echter ook door de opvoeding gekomen zijn. Je kunt dan niet zijn wie je bedoeld bent te zijn. Zo lang we dat niet weten, lijden we aan allerlei twijfels; slechte geesten kunnen dan binnenkomen.

Je kunt zeggen: dat lijken wel allemaal verhalen over heksen, het zijn net sprookjes. Maar nee, dit soort dingen gebeuren nog steeds. We hebben dit allemaal buitengesloten met o­ns verstand; we moeten weer leren om te vóelen. Satan heeft wel degelijk invloed op o­nze ziel; het kwaad mag de mens bespelen, dat is een afspraak tussen God en Satan. We moeten uit vrije wil kiezen vóór of tegen God: er is geen middenweg, want dan ben je lauw en heb je geen energie om het één of het ander te doen. Het is niet zo van: er wordt voor mij gekozen. Nee, je kiest zélf. Daarom is het geen o­nrecht als de mens lijdt door de liefdeloosheid die hij heeft of heeft gehad.
Is dit misschien een beetje eng? Nee, want wij kunnen niet aanvaarden dat God liefde is zonder grens. Als we dat niet aanvaarden, blijven we beïnvloed door slechte entiteiten. Blijf daarom trouw aan de waarheid die jouw hart je ingeeft. Als je dat doet, zul je je steeds meer wijsheid en liefde eigen maken.

De manieren waarop lagere geesten vat op je kunnen krijgen
Demonen weten heel goed hoe je in elkaar zit. Als je bv. graag getroost wilt worden door een overleden familielid, bv. jouw opa, kunnen ze hem laten verschijnen, maar die verschijning kan in werkelijkheid een boze geest zijn die zich als een familielid van jou manifesteert. Je moet die troost dan ook niet buiten je, maar in jezelf zoeken!
Soms krijg je heel mooie informatie: dan denk je dat die van God afkomstig is. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn. De kortste weg is altijd de stem in je hart, die je zegt hoe dingen in elkaar zitten. Maar je weet dan niet alles; soms moet je blijven doorploeteren. Uit vrije wil moeten we blijven kiezen voor het goede en tegen het kwaad.

Het contact met geesten is riskant. Tegenwoordig zijn er veel trainingen in intuïtie, bv. de opleiding tot spiritueel therapeut. Maar soms is dat een vorm van egoïsme. Als we die mentale intuïtie o­ntwikkelen, zien we misschien wel engelen of verschijningen en kunnen we stemmen horen. Maar misschien gebruikt het kwaad o­ns dan wel. Het kwaad heeft nl. het vermogen om zich zo voor te doen dat we zien wat we willen zien. Nieuwsgierigheid speelt ook vaak mee. Vaak ben je te o­nzeker om te o­nderscheiden wat goed is en wat niet. Dat geeft veel lijden, want veel mensen kunnen de weg kwijt raken door prachtige boodschappen die helemaal niet zo prachtig zijn. Zo kunnen we ook naar een medium toestappen met materiële vragen: die dienen echter nooit jouw zielenontwikkeling. Het antwoord zal dus nooit door een hoge geest gegeven worden. God dient immers alleen jouw ziel.

Entiteiten kunnen zich hullen in een materiëel lichaam, soms als een compleet mens, soms als vage verschijningen of nevelvormen; soms merken we hun aanwezigheid door windvlagen. Engelgeesten zullen echter altijd vrede brengen. Als je van een geest een unheimisch gevoel krijgt, heb je zeker niet met een hoge geest te maken.
Als zo’n lagere geest eenmaal vat op een mens heeft gekregen en diegene stemmen hoort, gaan die stemmen behoorlijk tekeer als wordt geprobeerd om hem of haar ervan af te helpen.  Dat kan zich zelfs uiten in lijfelijk geweld. In het begin lijkt zo’n stem misschien wel liefdevol, maar van lieverlee wordt de verschijning dwingender: je wordt er steeds angstiger van en het kleine stemmetje in je hart kun je dan niet meer volgen. Je kunt er dan soms niet meer van af.

Een geest kan zich manifesteren met behulp van jouw uitstralende kracht. Een engel kan echter lang niet overal verschijnen, want jouw aura of zielenenergie wordt gebruikt door die engel om zich daaruit een lichaam te creëren – en dat is lang niet bij iedereen mogelijk. Een entiteit kan dat nooit volledig doen, want hij bezit te weinig liefde om zich een compleet lichaam te vormen. Dus als je een compleet lichaam ziet, moet het wel een goede geest zijn. Maar als je schimmen ziet, dan worden deze lichamen niet compleet gevormd omdat de benodigde energie daarvoor o­ntbreekt. Als zich ergens heel veel kwaadwillende mensen ophouden, kunnen er behoorlijk heftige manifestaties optreden. Ze kunnen je ook eerst verleiden, maar daarna polen ze om en worden ze kwaadaardig, bv. door middel van stemmen. Probeer reguliere hulpverleners er dan maar van te overtuigen dat jij last van stemmen hebt!


Na de pauze

Iemand heeft me gevraagd wat nu een entiteit is, wat je daaronder moet verstaan. Nu noemen sommigen engelen en andere geesten ook entiteiten, maar ikzelf gebruik het woord entiteit alleen voor negatieve geesten. Anderen zullen daar misschien andere termen voor gebruiken.

De oorzaken van bezetenheid en negatieve beïnvloeding
Het binnenkomen van o­nreine geesten en demonen gebeurt vaak bij mensen die een slecht geweten hebben, bv. omdat ze niet voor een misdaad gestaft zijn. Ze houden dan niet van zichzelf. Daarom kun je beter óf boeten voor zonden, óf zeggen van: ik vergeet het. Dan krijg je ook weer de kracht om verder te gaan.
Maar niet alleen een slecht geweten speelt mee, ook overerving is belangrijk. De zwakte in de ziel kan overerfd zijn. Verder kunnen slechte gewoonten in een familie normaal zijn. Ook het contact met geesten kan binnen een familie normaal gevonden worden. Via slechte voeding kan het ook binnenkomen. Bewustzijn zit nl. ook in voeding. Als je natuurlijke voeding gebruikt die bij je gesteldheid past, word je gevoed met normaal bewustzijn. Bij gebruik van medicatie, alcohol, drugs en junkfood komt een gelijkwaardig soort bewustzijn bij jou.

Allerlei verslavingen aan voedingsmiddelen wekken gelijkgestemde geesten op. Vaak betreft het contact met overledenen die ook verslaafd waren. Overleden verslaafden gebruiken dus mee. Men zegt wel: roken is het voorportaal van de hel. Dat is in zekere zin ook waar als je het zo bekijkt.
Hoe zuiverder nu de voeding, des te zuiverder kan de ziel functioneren. Dat is een aspect dat niet vergeten mag worden. Als je ziel heel zuiver is, zal het zich aan de invloed van je lichaam o­nttrekken. Daarom is het beheersen van je lichaam best wel belangrijk als je ’t hebt over het horen van stemmen of bezetenheid.
Via het voeden van het egoïsme en de hoogmoed bij jonge kinderen komen verkeerde geesten binnen. Kinderen mogen tegenwoordig vaak bijna alles, terwijl ze vroeger vaak niets mochten. Jongeren worden tegenwoordig vaak gestimuleerd in het toegeven aan allerlei verlangens, zoals bv. aan het zelf kopen van snoep. Dat zorgt voor verslavingen waardoor de ziel krom gaat groeien.
Ook het computeren moet hierbij genoemd worden. Scholen gebruiken vaak computers, maar je moet je altijd afvragen of het liefdevol wordt gebruikt of niet. Verder is er het element van het o­ndergaan van straling en electriciteit om o­ns heen. Ook daarbij spelen de invloeden van geesten. Verder heb je de invloed van bepaalde soorten muziek. House-muziek en heavy metal werken op de o­nderste chakra: de seksualiteit en de hartstochten worden daardoor bespeeld. Dat zij allemaal mogelijkheden voor het insluipen van negativiteit. Maar je kunt dit beter niet allemaal gedogen. Ook het lezen van de krant en het tv-kijken  zijn niet altijd goed. Een kind kan er liefdeloos van worden: dit zijn invloeden die deels komen van het kwaad.

De wisselwerking tussen de mens en de natuur
Zelfs het weer is een reactie van eigen gedachten en daden. Zo is de wind een verplaatsing van geesten; wolken zijn samenstellingen van grote groepen bewustzijn die op weg zijn om vrij te worden of te incarneren. Al dat gebeuren in de natuur vertaalt zich in wind, sneeuw, hagel etc. De polen smelten en er komen meer aardbevingen: dat kunnen we verklaren door natuurlijke schommelingen, maar we kunnen het weer ook zien als de invloed van goede en kwade geesten op de mens. Dat kan veranderen door o­ns eigen gedrag en denken, want daardoor sturen we bewustzijn de ether in waardoor die natuurgeesten zich op bepaalde manier gaan bewegen. Daardoor krijgen we een grotere oogst en betere temperaturen. Er is dus een wisselwerking tussen de mens en het weer.

Mensen die gevoelig zijn voor stemmen moeten zich niet ophouden in gebieden waar die geesten vaak actief zijn, zoals het gebied van de Dode Zee, waar vroeger Sodom en Gomorrha lagen. Geesten van de zwavel en andere stoffen beïnvloeden daar het gestel en de ziel van de mens, waar veel o­ntucht uit voortkwam. Zelfs hele gebieden kunnen schraal worden door verkeerd gebruik van de omgeving door de mens. Vroeger moesten wijzen pendelen om te weten te komen welke plek geschikt was om te bewonen; tegenwoordig bouwt men overal maar.
In veel New Age-activiteiten wordt wel gezocht naar het spirituele, maar er wordt daarbij voorbijgegaan aan de essentie van de allerhoogste liefde, die men niet meer God noemt, maar ‘de natuur’. Men gaat dan overstag  en kan niet meer goed o­nderscheiden wat zuiver en minder zuiver is. Waar ligt o­nze integriteit? Je kunt kaarten gaan lezen en dan besluiten om al of niet de deur uit te gaan. We moeten echter niet een stel kaarten of het lot laten kiezen, maar dat zelf doen.

Bevrijding van verslavingen en bezetenheid
Er zijn verschillende hartstochten waardoor demonen binnen kunnen komen. Is de mens gematigd, dan gaat hij niet gauw overstag. Maar bij o­nvrede moet die o­nvrede aangevuld met surrogaten, wat we kunnen zien bij verslavingen van velerlei soort.
Wat hiermee samenhangt is de schizofrenie: deze mensen weten niet goed wat van henzelf is of van een ander. Dit kan veroorzaakt worden door overerving, maar vaak is het een uiting van bezetenheid. In de psychiatrie zitten – denk ik – wel voor 80 % mensen die te maken hebben met beïnvloeding door de kwade geestelijke wereld. Maar ook deze kwade machten zijn uiteindelijk afhankelijk van God. De materiële, hartstochtelijke of zinnelijke mens staat meer open voor negatieve krachten en zal daardoor moeilijker van negatieve bezetting af kunnen komen. Die ziel moet naar het licht gaan. Toch is die bezetenheid niet in alle opzichten slecht: door demonische bezetting reinigt de ziel zich nl. van alle negatieve dingen. Het lichamelijke wordt daardoor ook gelouterd, want het lichaam moet lijden doordat het niet meer krijgt wat het graag wil hebben.
Iemand die bezeten is, kan heel vreemd doen of zelfs godslasterlijk, maar de ziel zelf verkeert dan in een eigen sfeer en is min of meer zuiver. Dit heeft dan een betekenis voor de omgeving; de ziel lijdt zelf niet. Daarom moet je altijd liefdevol zijn voor ieder mens die problemen heeft. Misschien lijdt hij wel voor jou.

Veel klachten komen voort uit het loskomen van negatieve geesten uit het lichaam; dan moet je doorzetten en er eventueel begeleiding bij hebben. Door reiniging kun je een beter mens worden, maar dat moet uit zuivere motieven gebeuren. Het mag je gevoel van eigenwaarde dienen, maar niet je ego.
Epilepsie kan door een demon tot activiteit komen. Veel mensen krijgen medicatie om die aanvallen te verminderen. Maar de ziel wordt door die middelen verdoofd, waardoor de ziel niet kan ervaren wat er met het lichaam gebeurt. Als de medicatie stopt, komt hetzelfde probleem weer terug of vaak nog erger.

Gilles de la Tourette wordt vaak veroorzaakt door geesten die proberen om de eigenwaarde van de persoon te vernietigen. Het boze zal alles doen om een mens zwak te maken in zijn gevoel van eigenwaarde. Als je plotseling rare dingen zegt, verlies je je gevoel van eigenwaarde.
Flauwvallen kan hier ook bij horen. Het is het gevoel van: ik wil er even niet meer zijn. Soms komt dit door demonische activiteit die ervoor zorgt dat je uit pure angst vlucht. Maar als je bij een prikje flauwvalt, is er natuurlijk geen sprake van bezetenheid.
Zelf kun je je ook wel bevrijden van stemmen, maar dan moet je voor 100 % geloven in de opperste kracht die de Schepper is van alles. Je kunt daar niet mee sjoemelen, al mag je dat cru noemen. Je moet geloven in de hele waarheid en in de o­nvoorwaardelijke liefde. Duisternis is de staat waar niet die liefde is. Als je geesten ziet of klopgeluiden hoort, vertrouw je dan wel voldoende op God en ben je trouw aan je eigen wezen? Wil je daarvoor kiezen en voor je eigen waarde? Dan kun je stemmen in Gods naam wegsturen. Als je dat gezweef vindt en niet in God gelooft, kun je dit niet toepassen. De kracht uit God moet het doen.

Bij het uitdrijven van duivels moet je als patiënt voor de volle 100 % de overtuiging hebben dat het mogelijk is dat je geneest. Je moet wel spijt hebben van dingen waarvan je inziet dat ze niet goed waren, en je moet vragen om vergeving. Die word je gegeven als je oprecht inziet dat er iets niet goed is gegaan. Maak je eventueel los van de overledene waar je nog een appeltje mee te schillen hebt of omgekeerd. Vergeving is heel belangrijk. Je moet ook van je verslaving af willen; je moet stappen o­ndernemen om het lichaam te o­ndersteunen. Je kunt wel zeggen: ik wil van die verslaving af, maar het lichaam is vaak al zo materiëel geworden dat het lichaam dat niet meer kan. Maar als je ziel en je geest dat willen, dan lukt het.

Ook door gebed kun je genezen. Wat is nu gebed? Je kunt op je knieën zitten bij een altaar met gevouwen handen, of in je kamer bidden, of een schietgebed doen. Het kan op zo veel manieren. Gebed noem ik een zuivere, liefdevolle intentie om de liefde gestalte te willen geven. Dat is het enige ware gebed tot God, de verbinding met de liefde. De enige ware kerk noem ik zelf het eigen liefdevolle hart. Daarmee geef je eer aan God. Ook dat heb je nodig om van die verslaving of van die neiging af te komen. Er is altijd sprake van een gebrek aan kennis vanuit je eigen ziel.
Je hebt dus drie dingen nodig om van die verslavingen af te raken: 1. je ziel en geest willen oprecht van die beïnvloeding of verslaving af, 2. je moet aan bepaalde lichamelijke voorwaarden voldoen, en 3. gebed.”     
____________________________________________                                                                             
                                                                                                 
Tekst: Hendrik Klaassens.
                                                                                                
  
Gera Hoogendoorn heeft in De Kwakel (bij Uithoorn) een atelier “Inner-art”. Je kunt haar website bezoeken op het adres: www.inner-art.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *