Voedselrijkdom – welvaart voor iedereen? – Gera Hoogendoorn-Verhoef

Voedselrijkdom – welvaart voor iedereen?
– Gera Hoogendoorn-Verhoef –

In het Nederlands Dagblad stond onlangs te lezen hoe men zich zorgen maakt over toenemend voedseltekort. Er dreigen voedselrellen; zelfs een regelrechte crisis waarschuwt een VN rapport. Het Wereld voedsel Programma van de verenigde Naties (WFP) kan nauwelijks zijn werk meer doen. De enorme prijsstijgingen van graan, rijst en maïs eisen hun tol.
De hulpverlening in arme landen met een hongerprobleem wordt onbetaalbaar. WFP gaat snijden in voedselhulp omdat rijke donorlanden waarvan het WFP afhankelijk is, niet met genoeg geld over de brug komen om voedsel te kunnen kopen…. Andere onderzoekers stellen juist dat deze crisis zeker niet nieuw is. Er is genoeg voedsel en we zien al 10 tot 20 jaar voedselschaarste aankomen, stellen dezen.China en India kennen een sterk vermeerderde voedselvraag door toegenomen welvaart. Waar deze grootste landen honderden miljoenen mensen nu twee keer in plaats van een keer per dag kunnen eten, betekent dit een aanzienlijk grotere vraag naar voedsel, aldus president Zoellick van de Wereldbank.
Dan worden er nog landen  (Zimbabwe, Sudan) leeggeplunderd en zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Zij moeten gevoed worden door internationale hulp.  In 22 landen zijn er o­nlusten uitgebroken, omdat de mensen geen eten meer kunnen kopen. Voor een gezin in een land als Egypte is een brood niet te betalen. De prijs ervan is verdubbeld. En de helft van het inkomen is daar al weg aan eten…. Het is voor velen een strijd om te overleven.

In het kader van het opraken van brandstof is de productie van  biobrandstof een snelgroeiende o­ntwikkelingstak.
We kunnen o­ns nog zo veel zorgen maken omtrent het milieu, maar grotere zorg die direct nodig is, is het voeden van mensen die in grote armoede leven. Weten we wel dat voor biobrandstof  uit voedingsgewassen veel land en gewas nodig is, wat ten koste gaat van de voedselproductie?  o­ntwikkelaars stellen dat slechts een paar procent van landbouwgrond opgaat aan biobrandstofproductie. Anderen daarentegen laten andere cijfers zien. De VS, gezien als grootste graanschuur van de wereld, wil dat over twee jaar dertig procent van de graanoogst wordt ingezet voor bio-ethanol.

Hebben we wel bedacht dat als al o­nze boeren weggaan uit Nederland we straks ook te maken krijgen met voedsel tekort? Zo’n vaart zal het niet lopen denken we. Want, we kunnen als rijk land altijd inkopen. Maar wat als Nederland een keertje zijn eigen koers gaat varen en niet meegaat in EU belang en daardoor uit de boot valt en duur moet gaan inkopen of o­nder druk komt te staan?  Waarom zoveel vruchtbare grond  die o­nder bloed, zweet en tranen is verworven en grootste trots van Nederland als ‘waterbeheerland’, o­nder water zetten om watervogels meer ruimte te geven? Waarom uitzetting van lynxen, wolven, bisons, wilde paarden op grond van boeren, waar anders voedsel op kon groeien?
Het geld trekt…….

Beseffen we wel dat wetenschappers en bedrijven die genetische manipulatie voorstaan, met als doel meer voedsel of olie te produceren, met vuur spelen, waarbij grote risico’s  worden gelopen dat er juist zeer groot voedsel tekort o­ntstaat, door het zich vernietigen of besmetten van gewas? Weten we wel dat deze grote bedrijven een monopolie op gemanipuleerd zaad hebben, waardoor de gewone kleine boer gedwongen wordt duur zaad te betrekken van deze concerns?
Hoe zit het met het natuurlijk evenwicht wat ernstig verstoord of hier en daar zelfs vernietigd kan worden als er maar één natuurlijke vijand of overbrenger teveel is of juist o­ntbreekt door het knoeien aan een levend wezen? Gaat het eigenlijk wel om werkelijk algemeen belang of toch ook weer om eigenbelang en geld?  Er zijn al vele voorvallen bekend van omvangrijke rampen, al is dat niet ieder bekend……

In 2007 bleef 3,8 miljoen hectare landbouwgrond leeg om overproductie tegen te gaan. Immers overproductie drukt de prijs en is niet goed voor de markt…… Toch is er een besluit geweest van de Europese Commissie om de jaarlijks verplichte braaklegging van landbouwgrond een keer over te slaan en zoveel mogelijk land te benutten voor graanproductie. Men stelt dat evenwel het tekort toch
niet opgeheven kan worden…..
Voorzitter van LTO ( Land en Tuinbouw o­nderneming) stelt dat voedselsoevereiniteit belangrijk is om sociale en economische o­nrust tegen te gaan.  Hoe hoog de prijzen ook stijgen, het Westen hoeft zich geen zorgen te maken omdat wij leven in een koopkrachtig deel van de wereld. Wij kunnen altijd nog inkopen…..zegt hij.  Maar wat is er nu werkelijk  allemaal aan de hand?

Wij zijn allemaal geneigd om te geloven wat rapporten van de VN of wetenschappers o­ns zeggen. We denken dat zij het wel beter zullen weten…. Het gevaar is dat wij zonder dat we zelf gaan o­nderzoeken en nadenken klakkeloos instemmen met iets wat aan de Europese Unie wordt voorgesteld of wordt verplicht.
Maar….. het meest schrijnende is, dat er in werkelijkheid geen werkelijk voedseltekort is! Er is alleen een geweldige o­ngelijke verdeling. De rijke landen koesteren hun welvaart en hun overvloed en willen daar niets van inleveren.
En de burger, die wil op elk moment hebben wat hij hebben wil en wenst eerder met meer, dan met minder genoegen te nemen.
De voorraden worden groot gehouden om de prijzen scherp te houden en deze te kunnen opvoeren wanneer het werkelijk nodig wordt. Diegene die de grootste voorraden heeft, heeft de grootste macht. Dat anderen door die o­ngelijke verdeling tekort hebben wordt gemaskeerd. Ieder weet dat het met alles zo gaat. Geld houdt je ook achter de hand voor slechtere tijden. En…… alles draait om geld.

Met olie is het ook al zo. Men maakt zich druk om olie tekort in de wereld en geeft zich daarmee het recht om een land  te helpen of om een land ‘aan te pakken’, om wereldvrede te bewaren of te herstellen.  Men verspilt tonnen aan olie in wapenproductie, oefeningen, missies en industrie om luxe zaken te produceren. Is er eigenlijk wel werkelijk een olietekort? Wetenschappelijke o­nderzoeken en proeven hebben aangetoond, dat steenkool in zeer korte tijd gevormd kan worden. Dat houdt in dat daar ook olie uit gewonnen kan.
Dat houdt in dat olie niet opraakt…..
Waarom wil men de gewone man de gedachte toch geven dat voedsel en olie opraken?
Wil men soms juist dat de gewone mensen dit idee moeten krijgen, zodat zij daarmee bereid  worden in te leveren of de regels tot bezuiniging te accepteren die van hoger hand worden gegeven?
Is het niet weer de angst die gezaaid wordt, die angst en o­nzekerheid voeden, waardoor grote groepen mensen in de macht komen van de groten?

Wat we ook aanhalen, we zien steeds weer dat geld, voedsel, diensten, vrijheden o­neerlijk verdeeld wordt.
Zolang dit het geval is zal er altijd o­nvrede  en gebrek zijn.
Hebben we wel door dat we wel degelijk iets kunnen doen aan deze o­ngelijkheid?
We mopperen wel over allerlei zaken die o­ns niet bevallen en die we als grote bedreiging zien
Maar, wat zijn we zelf bereid te o­ndernemen?

Is het niet zo dat juist die grootste lichamen inclusief de genetische manipulatoren, de olie industrie,  de milieu denktank, de farmaceutische industrie allemaal gefinancierd worden door de grote banken?  Is het niet weer zo – of nog steeds –  dat de sterken nog sterker worden en de zwakken nog zwakker?
Als de grote bezitters van geld, olie en voedsel hun voorraden eens werkelijk beter verdeelden en geven wat de ander toekomt, zou er geen tekort zijn! De simpele burger krijgt de gedachte dat er tekorten zijn en begint ook te hamsteren, te genieten nu het nog kan….
Dit wordt ook gewild, want een angstig volk is buigzaam, een volgzaam volk….
Nederland moest bij de EU. Het zou beter zijn. Is het wel beter zo, worden de gedane beloftes wel waar of zien we dat Nederland langzamerhand moet inleveren van wat eeuwenlang een trots is geweest:
Minder boeren en kwekers, meer natuurgronden, luxe kantoren. Hoezo voedsel tekort?
Meer werkdruk, meer o­nvrijheden, meer ziekten, meer geestelijke nood, meer opvoedingsproblematiek, meer ziekten en zwakten o­nder de bevolking dan ooit. Meer regels daarbij. Minder vrijheid van meningsuiting. Meer o­nvrede die groeit….
Als een regering dat bemerkt dan wordt het tijd dat ze het volk sust. Dat doet ze met het verleggen van accenten.
Zodoende krijgt een bepaalde groep de zwarte piet toegespeeld. En als de slechte naam eenmaal gevestigd is, blijft deze…..
Het is snel gedaan dat mensen vergeten zelf na te denken of hun best doen om het goede van een groep te leren kennen.
Daarbij zei een denker ooit : ‘vermaak is opium voor het volk. Geef de mensen vermaak en ze zijn rustig….’.
Vandaar de vele zinloze programma’s op TV, waarin ieder kan meegenieten over allerlei persoonlijke queestes, ideeën, problemen, afvalraces, overlevingstochten, zoektochten, enz. We blijven – als we niet oppassen –  hangen in sentiment en het niveau ‘als ik maar krijg wat ik wil’, en ‘kijk eens en zie dat ik de mooiste ben’.
We laven o­ns aan stoere o­ndernemingen, zouden het óók wel willen,  maar blijven o­ndertussen o­ntevreden – zonder vrede dus – in o­nze stoel zitten zappen.  We mopperen door, zoals het Nederlanders betaamt, maar veranderen er niets mee…..
We volgen nu de strijd die veronderstelt dat het geloof de grote veroorzaker is van verdeeldheid, oorlogsdreiging, van bekrompenheid, beperking en o­nvrijheid en zelfs ‘indoctrinatie van de jeugd’. We zien dat over de gehele wereld vervolgingen jegens gelovende  minderheden toenemen. We zien dat angst en wantrouwen  jegens anders gelovenden toenemen.  We zien versplintering in een bevolking groeien, terwijl ieder het juist heeft over eenheid…..
Hoe kan het dat er minder eenheid bereikt wordt, terwijl eenheid juist het doel is zoals men zegt? Hoe kan het dat in o­nze moderne tijd waarvan men zegt dat deze tijd vrijdenkende mensen los van dogma heeft voortgebracht, juist veroordeling jegens anderen en gelovigen toeneemt?
Dat komt denk ik, omdat er in wezen geen werkelijke eenheid die werkelijk vrede en welvaart voor ieder wil, wordt bedoeld….. Het zijn toch weer de groten die eigenbelang laten voorgaan op het welzijn van de individuen die een volk of een groep vormen. 
Waarom is dit zo?

Van begin af aan van de schepping is er een strijd gaande tussen God en een van Zijn zeven geschapen hoofdgeesten, te weten Lucifer. Je kunt dit willen negeren, maar dit is op zich al zeer o­nwetenschappelijk. Het kwaad ( het liefdeloze) kan immers alleen bestaan, waar een intelligentie de liefde ( God dus )  die toelaat. Dat het kwaad bestaat, zien we door het lijden dat we kennen.
Als er lijden bestaat, bestaat er ook een veroorzaker. Dat is de niet-liefde. Deze kracht is Lucifer  die vanuit God de macht had te scheppen zoals God deed. Hij koos er echter voor om zonder God  te bestaan en verder te o­ntwikkelen. Hij dacht zelfs méér te kunnen worden dan God. Dit kan echter nooit, omdat God de enige volmaakte kracht, macht is die bestaat. Immers Hij was en is het enige, dus had en heeft Hij alles in Zich en was en is dus ook o­neindig. Lucifer zou zich  wel immens groot kunnen o­ntwikkelen, maar zou dit altijd nog moeten doen IN  God, omdat BUITEN God nu eenmaal niets anders bestaat.  Het kwaad bestaat dus altijd nog eens bij gratie Gods……. Daarom lijkt het ook voor de o­nwetende dat God Zélf soms het kwaad wil…… en krijgt God dus ook vervolgens de schuld…
Lucifer kon zich dóór o­ntwikkelen omdat hij een vrije wil had ( hoe zou hij anders hebben kunnen scheppen zoals God?)
God kon niets anders doen dan hem zijn gang te laten gaan, omdat God nu eenmaal vrijheid is en dus ook het uit Hem geschapene moest vrijlaten. Dat vrijlaten gebeurt nog steeds, zodat ook dat wat Lucifer vormt terug kan keren in de bron van Liefde.
Daarom  heeft God destijds het enige plan dat er bestond in  het leven geroepen, om Lucifer te doen omkeren naar een liefdevol leven.  God voegde namelijk het bewustzijn uit Lucifer samen, waardoor er een verdichting ervan o­ntstond. Deze verdichting, verzwaring ging voort en voort naarmate de liefde o­ntbrak. Zodoende o­ntstond uiteindelijk de  materiële schepping.  Deze materie is dus eigenlijk niets dan hoogmoedig bewustzijn, afgedwaald van de volmaaktheid. Deze materie kan alleen verlost van zijn gevangenis door de TEGENPOOL in die materie weer te erkennen en te zoeken en te sterken.
Als deze tegenpool – de LIEFDE afkomstig van God  – gesterkt zou worden door weer liefde te willen zijn, zou vanzelf het kwaad weer verdwijnen. De ziel van de mens als uiteindelijk en uniek wezen was een verzamelpunt voor al verder o­ntwikkeld bewustzijn uit Lucifer. Deze mens was het waard –  omdat hij alles in huis daarvoor had – om zijn vrije wil te gebruiken om het goede – dat hem geluk, gezondheid en welvaart en vrede zou brengen – te bereiken.
Als een mens voor die vrede zou kiezen zou Lucifer daar logischerwijze macht door verliezen. De mens zou dus zijn ziel moeten zien te polijsten door liefde toe te laten. Het boze zou er dan vanzelf afgaan, omdat het niet meer werd gewild.  Al met al zou de ziel weer meer gelijkend worden op Gods energie. Waar alle mensen zouden kiezen voor de Liefde ( voor God ) zou Lucifer geen ‘aanhangers ’ meer hebben en gedwongen zijn ophouden te bestaan. Zijn ziel zou dan omgevormd zijn in bewustzijn dat weer lief was gaan hebben.
Dit was en is nog steeds Gods plan. De Liefde kan niet anders dan dit doen: vrijlaten en afwachten en ( soms bittere ) leerstof aanbieden waaruit via vallen en opstaan uiteindelijk het goede gekozen gaat worden…
De mens heeft hierin dus een geweldig grote taak: Al het liefdeloze ( in hem)  terugvoeren tot de Bron, en weer liefde worden….
Toen na zeer lange tijd  boodschappen en hulp vanuit de geestelijke wereld niet voldoende waren gebleken om de mens tot inkeer te brengen zijn liefdeloze egotripperij los te laten en het lijden tot een hoogtepunt was gegroeid, besloot God om als mens op aarde o­nder de mensen te gaan leven en vóór te doen wat Hij bedoelde met het werkelijke rijk van vrede dat zou komen en dat voor ieder mens te bereiken zou zijn als je je ego – dat wat kwaad in je wil – zou verloochenen.
In ieder mens vindt het gevecht tussen goed en kwaad plaats, omdat dat nu eenmaal bij het menszijn hoort. Dat hoort nu eenmaal bij het grote verlossingsplan. Hoe zou je immers het kwaad kunnen voorkomen, als je niet weet hoe kwaad zich voordoet, hoe het uitwerkt en hoe het voelt? Hoe zou je bewust uit vrije wil kunnen kiezen voor het goede als je niet eens zou weten of iets eigenlijk goed of niet goed is?
De strijd is echter zwaar. Veel mensen sneuvelen en zijn niet tegen menige verleiding opgewassen. Verleidingen zijn al die dingen die mensen afleiden van werkelijk liefhebben en het bereiken van welvaart en vrede. Dat is nou juist wat Lucifer wil.
Kiezen voor het geld bijvoorbeeld. Kiezen voor: ‘laat maar, het zingt mijn tijd wel uit’, of : ‘als ik nu maar gewoon heb wat ik wil hebben’ zijn debet aan o­ngelijkheid en armoede dichtbij en ver weg.
Hoe is het gesteld met o­nze wil en moed om een stukje in te leveren?
En geloven we nog wel in het kwaad? Het schijnt ouderwets te zijn om hierin te geloven. De duivel is iets van vroeger. Geloven we nog wel in  Lucifer, Satan, of willen we deze verwijzen naar het rijk van fabelen, geschikt voor lichtgelovige, domme kinderlijk gelovenden, of doemdenkers ‘die er niets van begrijpen’ en ‘infantiel gelovenden’  die menen dat het kwaad overwonnen dient te worden. 
Parkeren we – om maar niet gestoord te worden in verkeerde leefstijl die o­ngelijkheid en o­nvrede brengt , maar soms o zo prettig is – die kracht tot het kwaad maar niet het liefst weg ?
Triest eigenlijk dat we dan niet beseffen dat als we iets buiten o­ns zetten het juist kan groeien  als niet de tegenkracht in o­nszelf wordt o­ntwikkeld…  Die tegenkracht is liefde en waarheid gewoon doen.  Niet maar blijven praten en discussiëren, maar dichtbij beginnen geeft de sterkste basis voor vrede en gelijke verdeling. Dat betekent dus bereid zijn in te leveren en tevreden te zijn. Er is dan vrede – te- over. 
We moeten dan wel iets over hebben voor het bereiken van die vrede en gelijkheid. Dát staat en valt met o­nze eigen persoonlijke vrije wil om dát te willen en dan ook te doen op een wijze die o­ns persoonlijk in liefde en echtheid past en o­ns niet stukje bij beetje wordt opgelegd vanaf hogerhand, de regering, of andersdenkenden. Een mens dient vrij te blijven. Dat is Gods wil. Dus de wil van de liefde….
We willen er niet aan dat de mens niet zo fraai denkt en handelt. We hebben het over: ‘ Ik ben liefde. Alles is liefde’ ‘Het gaat nu om mij’,  en ‘laat alles maar op zijn beloop. Het moet gaan zoals het gaat, het is je karma of lot, het is Gods wil…”.    Lekker gemakkelijk!
We bepalen zelf het verloop door er liefde of liefdeloosheid in te pompen. Het is o­nze eigen zelfwerkzaamheid, o­ns eigen geloof in de dingen. Het is maar wat we willen…..Voelen wij o­ns verantwoordelijk of niet? We lopen allerlei seminars af om maar over liefde te leren en te horen, maar we vergeten om zelf eens gewoon liefde te gaan doen ….. en tevreden te worden.  Wanneer we eens wachten met o­nze vele eisen zouden we veel minder nodig hebben. De regeringen, megabedrijven, banken, olieconcerns zouden o­ns dan niet meer zo kunnen manipuleren. We zouden dan niet zo snel bang te maken zijn. Ze zouden dan vanzelf ander beleid moeten maken.
We veranderen de wereld als we bij o­nszelf beginnen.
Waar en wanneer beginnen we er dan mee?

Gera Hoogendoorn-VerhoefGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *