Een voorspelling van de Heer over de Laatste Tijd

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 115 / 244 »»
[1] Nu zei Pellagius: 'Ja, o Heer en Meester, wij danken U allemaal voor dit licht, dat zich er natuurlijk niet voor leent een goed menselijk hart vrolijk te stemmen. Maar toch is het goed dat een slecht mens zichzelf richt, verdoemt en geheel en al voor altijd van het goede afzondert.
[2] Maar als men in dit geval heel machtige engelengeesten vanuit de hemelen zichtbaar naar zulke mensen toe zou zenden, die hen hun onrecht duidelijk zouden aantonen en hun zending ook door grote tekenen zouden bevestigen, dan zou het toch heel vreemd moeten lopen als ze niet in zichzelf zouden keren en zich bekeerden!'
[3] Ik zei: 'Ja, Mijn vriend, het strekt jouw hart tot grote eer dat jij zo denkt; maar de wens die jij nu uitspreekt, is op deze wereld alsook bij tijd en wijle in de andere wereld al heel vaak door Mij ten uitvoer gebracht en had op degenen die nog steeds te redden waren ook steeds een uitstekende en vaak lang aanhoudende invloed, maar op degenen die al helemaal verstokt slecht waren helemaal niet.
[4] Kijk eens naar het verhaal over Sodom en Gomorra! Toen zijn er werkelijk engelen uit de hemelen naar Lot toegekomen -en wat hebben ze bereikt? Lees maar, dan zul je het zien! Lees, wat er ten tijde van Noach gebeurde! Wie, behalve Noach met de zijnen, stoorde zich daaraan? Wat deed Mozes niet ten overstaan van de tirannieke farao - en die werd steeds maar bozer en liet niets na om Mozes en de Israƫlieten net zo lang zo erg mogelijk te vervolgen, tot de zee hem samen met zijn leger verzwolg! Kijk naar het verhaal over Jericho! Daar gebeurden onder Jozua grote tekenen, en afgezien van een hoer stoorde niemand zich daaraan! Lees dan de verhalen van alle grote en kleine profeten, dan zul je zien hoe weinig ze bij de eigenlijke verstokte zondaars tegen Gods orde hebben bereikt!
[5] Maar laten we niet kijken naar al die dingen die op deze aarde in de tijd vervlogen zijn, maar laten we naar de grote ongekende huidige tijd kijken!
[6] Kijk eens naar Mijn leerlingen! Wie zijn zij?Voor het merendeel arme vissers! Er zijn er hier ook wel enkelen uit Jeruzalem, die Mij nu al geruime tijd volgen. Maar waar zijn de eigenlijke grote gebieders van die stad, die toch ook Mijn woorden hebben gehoord, en waar Ik als de Heer Zelf in gezelschap van een van de grootste engelen uit de hemelen voor hun ogen de grootste tekenen heb gedaan, evenals de engel naast Mij?
[7] Wat heeft dat alles echter tot stand gebracht? Wel, dat ze Mij nu aan een stuk door met de grootste haast vervolgen en Mij proberen te doden!
[8] Uiteindelijk zal Ik dat ook nog - zoals Ik je al duidelijk heb gemaakt - aan Mij laten gebeuren, d.w.z. aan Mijn lichaam, en zal op de derde dag weer opstaan, naar al Mijn vrienden toekomen en hen troosten en sterken -en toch zullen die verstokten zich daar niets van aantrekken, maar ook Mijn vrienden met dezelfde haast vervolgen, en wel net zo lang tot de maat van hun gruwelen vol raakt en Ik hen van de aarde zal wegvagen.
[9] In de toekomst zal Ik tot aan het einde van de wereld Mijn boden vanuit de hemelen zenden, opdat Mijn woord niet vernietigd zal worden en al te zeer zwart gemaakt wordt door de slechte kinderen van deze wereld; maar ook zij zullen omwille van Mijn naam min of meer vervolgd worden, tot de tijd dat Ik zal wederkomen als een bliksem, die van het oosten tot het westen alles wat er op aarde is en goede of kwade dingen doet heel helder zal verlichten.
[10] In die tijd zal Ik een grote schifting over de hele aardbodem laten gaan, en alleen de goeden en reinen zullen behouden worden.
[11] Daaraan kun je wel zien dat Ik aan jouw wens vanaf het allereerste begin van de mensen steeds heel getrouw heb voldaan, dat Ik daar zeker nu ten zeerste aan voldoe en evenzo tot aan het einde der tijden van deze wereld aan zal voldoen; maar de wil van de mens zal nochtans steeds vrij blijven, en ieder mens zal in iedere tijd de beproeving van het lichamelijke leven moeten doormaken, zal zichzelf in alle begeerten en lusten van het vlees zoveel mogelijk moeten verloochenen en in alles deemoedig en geduldig moeten zijn, om aldus Mijn rijk in zichzelf waarlijk te behoeden en te voltooien. Want iedereen die bij Mij wil komen, zal even volkomen moeten zijn als Ikzelf; en om ervoor te zorgen dat hij dat ook kan worden, ben Ikzelf in levende lijve naar jullie in deze wereld gekomen om jullie allemaal de weg daarheen te wijzen.
[12] Laten jullie je dus niet verleiden en verblinden door de wereld, door haar materie en de lusten van jullie vlees, opdat niet het gericht van de wereld, haar materie en jullie vlees in jullie ontwaakt en daarmee de eigenlijke hel, die de ware, tweede dood van de ziel is.'
«« 115 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.