Over het verbreiden van de leer van de Heer en over het zegenen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 128 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Kijk eens, waard en ook jullie overige inwoners van dit dorp, jullie zijn nu weliswaar geheel en al gedegen onderwezen in Mijn leer, omdat jullie werkelijk inzien dat alle wetten en ook alle profeten behelzen dat de mens de eenmaal goed herkende God boven alles en zijn naaste als zichzelf moet liefhebben! Wie dat doet, vervult Mijn steeds aan de mensen geopenbaarde wil volkomen, en daardoor zal ook Mijn geest in hem zijn ziel wekken en in alle wijsheid binnenleiden, zoals jullie allemaal weldra in jezelf zullen ervaren.
[2] Maar het gaat hier om nog iets anders, en dat is, dat ook alle andere mensen op die manier in deze leer onderwezen moeten worden, om naar de geest daarvan te kunnen denken, willen, handelen en leven; want als een mens niets van een leer weet, kan hij die ook niet tot richtsnoer voor zijn denken, willen, handelen en leven maken.
[3] Maar het is niet eenvoudig om mensen wier overtuiging op allerlei verkeerde opvattingen is gebaseerd, en degenen die uit die dwalingen aardse voordelen weten te halen, tot de zuivere waarheidsleer uit de hemelen te bekeren.Want ieder mens heeft een volkomen vrije wil en kan derhalve ook altijd denken, geloven, willen, handelen en leven zoals hij wil, en hij laat zich wel het allermoeilijkst van zijn grote dwalingen afbrengen, als deze hem, zoals reeds opgemerkt, grote aardse voordelen bieden.
[4] Maar bedenk eens hoeveel mensen op de hele aarde nu nog in de grootste dwalingen leven en in de diepste geestelijke duisternis wandelen! Zou het dan voor die mensen, die nu door Mij in het hoogste licht der levenswaarheid zijn geplaatst, niet zeer te wensen zijn dat alle mensen die in de oude, nauwelijks voorstelbaar vele dwalingen verkeren, zich ook zo snel mogelijk in dat licht zouden bevinden waar jullie je nu al in bevinden?
[5] Ik zie in jullie harten dat jullie die wens ten zeerste koesteren; maar hoe moet je beginnen om deze door Mij voor jullie uitgesproken en door jullie intens gevoelde wens ten uitvoer te brengen? Misschien door direct op weg te gaan, overal Mijn leer te verkondigen en op die manier de mensen Mijn licht uit de hemelen te brengen?
[6] Ja, Mijn beste vrienden, dat zou allemaal wel goed zijn, als er niet al te grote belemmeringen waren voor zo'n onderneming, vooral in deze tijd, waarin de hele hel zich met haar macht en kwade invloed over de hele aarde heeft gevestigd; want ten eerste is de aarde te groot, en een mens zou al bijna duizend jaar bezig zijn om alleen al heel Azië, Europa en slechts een deel van Afrika door te trekken, zodanig, dat hij op alle plekken en plaatsen waar mensen leven Mijn leer zou brengen en de mensen daarvoor zou winnen.
[7] Maar nu zeggen jullie bij jezelf: 'Ja, voor een mens zou dat inderdaad volkomen onmogelijk zijn, ook al zou hij met geen andere moeilijkheden te kampen hebben dan alleen de omvang en uitgestrektheid van de aarde; maar wat één mens niet kan, dat kunnen bij deze ene belemmering véle verlichte mensen wel! Laat men die in alle richtingen uitzenden, dan zullen er geen duizend jaar voor nodig zijn voor het levenslicht bij alle mensen is gebracht!'
[8] Ik zeg jullie dat jullie helemaal juist gerekend hebben, als men op aarde alleen met deze moeilijkheden te kampen zou hebben, die op zichzelf een puur natuurlijke en geen helse hindernis is.
[9] Maar hoe moet je de belemmeringen van de hel tegemoet treden, hoe moet je de bijna talloze priesters tot het licht van de eeuwige waarheid uit de hemelen bekeren, die bij hun volkeren en koningen in een zeer hoog, zeer gevreesd en vrijwel goddelijk aanzien staan en door hun toverkunsten en dwaalleren al heel lang onmetelijke wereldse rijkdommen en daardoor ook een meer dan grote wereldse macht hebben vergaard?
[10] Kijk, langs de geheel natuurlijke weg, die Ik nu ter wille van het ware heil van de mensen heb getoond, zou dat voor Mijzelf net zo onmogelijk zijn als voor ieder van jullie, zelfs met de allerbeste en ernstigste wil!
[11] Met Mijn almacht werken zou echter betekenen al die mensen zo goed als geheel vernietigen en dieren van hen maken. Want dieren hebben voor hun gerichte natuurlijke leven geen onderricht nodig, maar ze handelen allemaal volgens hun aandrift, die al naargelang de soort door Mijn wijsheid en macht in hen gewekt en in stand wordt gehouden, en daarom zijn ze niet in staat tot een ware, uit henzelf voortkomende vervolmaking van hun leven; alleen bepaalde huisdieren kunnen door het verstand en de vaste wil van de mens zover boven hun natuurlijke staat uit opgevoed worden, dat zij hem de bekende, zeer grove en meest ondergeschikte diensten kunnen bewijzen.
[12] Als Ik nu alle mensen die in die duizendmaal duizenden dwalingen verkeren, ook zo zou behandelen -wat voor verschil zou er dan tussen hen en de dieren zijn?
[13] Wat moet er derhalve gedaan worden om alle mensen de leer te verkondigen die Ikzelf nu opnieuw vanuit Mijn hemelen naar jullie betere mensen heb gebracht, en wel met het meeste succes?
[14] Dan is het zaak om nooit tijd en geduld buiten beschouwing te laten en tevens steeds de vaste wil te hebben om bij iedere geschikte gelegenheid Mijn naam te belijden tegenover de mensen, van welk geloof ze ook mogen zijn, en Mijn wil aan hen bekend te maken. Want wie Mij zonder schroom en vrees tegenover de mensen belijdt met de bedoeling om hen te verlichten tot hun eeuwige heil, die zal Ik in de hemel ook belijden voor de troon van Mijn Vader, die de eeuwige en zuivere liefde in Mij is.
[15] Kijk, langs deze weg hier, die vanuit het verre morgenland naar de vele avondlanden voert, reizen gedurende het jaar talrijke mensen heen en weer! Ze hebben bij jullie weliswaar slechts zelden iets tot zich genomen -afgezien van water -en zijn hier vandaan naar Afek gereisd; maar als nu jullie landje door Mijn zegen allerlei vruchten zal dragen, veel meer dan jullie voor eigen gebruik nodig hebben, en ook jullie kudden talrijker worden, zullen jullie ook menig reiziger goed kunnen herbergen! En als hij jullie zal vragen hoe deze omgeving, waarvan hij wist dat die woest was, zo bloeiend en rijk is geworden, maak dan van die gelegenheid gebruik en toon de nog blinde reiziger het licht der waarheid uit de hemelen, en noem hem Mijn naam!
[16] En als hij jullie licht en jullie geloof aanneemt, zegen hem dan in Mijn naam, dan zal hij die al snel kunnen waarnemen en zal dan later in zijn land veel vrienden, bekenden en verwanten tot zijn geloof bekeren, en zodoende een goede voorloper worden voor de verkondigers van Mijn leer, die Ik op de juiste tijd daarheen zal zenden!
[17] Als mensen uit Bethsaïda en ook van andere plaatsen naar jullie toekomen en vragen, wanneer en op welke manier jullie landje zo bloeiend is geworden, doe dan hetzelfde als wat Ik jullie aanraadde met de vreemdelingen te doen: zegen in Mijn naam degenen die zonder moeite volledig geloven, dan zullen zij die zegen zeker gewaarworden!
[18] Laat die zegen echter daaruit bestaan, dat jullie degenen die zijn gaan geloven de handen opleggen en in jullie vaste vertrouwen op Mij en in jullie levende geloof in Mij tegen hen zeggen: 'God de Heer, die in de mensenzoon Jezus naar ons toe is gekomen en door de macht van Zijn woord en wil betuigde dat Hij de beloofde Messias is, zij met jullie, en door Hem zij de vrede met de mensen op aarde die in Hem geloven, Zijn geboden houden en van goede wil zijn!'
[19] Als jullie dat over de bekeerden hebben uitgesproken, zullen zij zich Mijn zegen weldra bewust worden en ook zeker jullie ware vrienden worden . -maar doe dit bij degenen die slechts half en half zijn gaan geloven, pas wanneer ze mettertijd helemaal zijn gaan geloven; want een half geloof is niet geschikt om Mijn zegen te ontvangen!
[20] En nu over nog weer iets anders!'
«« 128 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.