Ter bestrijding van het bijgeloof verklaart de Heer de kosmos

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 129 / 244 »»
[1] (De Heer) 'Kijk, een kleine verkeerde opvatting over de dingen van deze wereld, dat wil zeggen van deze aarde, alsook van de verschillende sterren aan de hemel, heeft noodgedwongen ook al gauw een groot aantal andere dwalingen en onwaarheden tot gevolg!
[2] Als jullie zelf.niet weer ten prooi willen vallen aan de oude dwalingen en allerlei duister bijgeloof van het duiden van tekenen op deze aarde en dat van die valse Zieners, die het lot van de mensen uit de sterren lezen, moeten jullie ook geheel naar waarheld weten hoe de aarde eruit ziet en hoe groot ze is en hoe dag en nacht ontstaan.
[3] Evenzo moeten jullie weten wat de maan, de zon en de talloze andere sterren zijn! Want jullie voorstelling van de aarde, van hoe dag en nacht ontstaan, van de maan,. de zon, de planeten en de vaste sterren en hun bewegingen, van verduisteringen, van kometen en nog andere verschijnselen aan de hemel en in de lucht alsook in het water is tot nu toe geheel onjuist, en er is geen jota van waar.
[4] Ik wil jullie dan ook in die natuurlijke dingen een waar licht geven. Maar zonder aanschouwelijke hulpmiddelen gaat dat natuurlijk niet goed, en daarom zal Ik nu vanuit Mijn alvermogende macht zulke hulpmiddelen voor jullie scheppen en jullie dan de gestalte van de aarde en haar beweging de maan de zon, de dwaalsterren* (* Andere benaming voor de planeten.) alsook de vaste sterren en ook de andere verschijnselen aan de hemel, in de lucht, in het water en op en in de aarde tonen. Let nu dus allemaal goed op wat jullie gaan zien en hoe al die dingen jullie uitgelegd worden!'
[5] Hierop riep Ik, zoals al verschillende keren elders, een geheel natuurlijke aardbol van een zodanige grootte tot bestaan, dat op het oppervlak daarvan alles voorkwam -in de natuurlijke verhouding, maar heel klein - wat zich daar als groter object op bevindt, en Ik verklaarde hun alles zo beknopt en begrijpelijk mogelijk.
[6] Zoals Ik dat met de aarde deed, deed Ik dat ook met alle andere hemellichamen; Ik liet zien wat de vaste sterren eigenlijk zijn en de centraalzonnen en ook de hulsgloben, en zo ook de kometen en alle overige eerdergenoemde verschijnselen.
[7] Deze uitleg duurde wel tot enkele uren na middernacht, en omdat Ik ervoor zorgde dat hun geest zoveel als nodig was in hun ziel overging, begrepen allen datgene wat uitgelegd werd goed, en ze konden zich niet genoeg verbazen over de eindeloze grootheid van Mijn wijsheid en macht.
[8] Na zich een poos verbaasd te hebben, zei de waard: 'Ja, grote Heer en Meester in Uw goddelijke geest van eeuwigheid, dat alles kan alleen Hij kennen en het aan ons, zwakke kinderen van deze aarde, tonen en uitleggen, die van dat alles de eeuwige Werkmeester is en dat ook altijd eeuwig zal blijven! Alles wat wij U als dank zouden kunnen brengen voor deze genade, die U ons zo wonderbaar bewijst, zou nog minder dan absoluut niets betekenen!
[9] Ja, als ik nu mijn vorige denkbeelden over de aarde en over alle sterren aan de hemel vergelijk met wat ik nu heb gehoord, kan ik mij er in feite alleen maar over verbazen hoe de mensen zich over al die dingen zulke totaal verkeerde denkbeelden hebben kunnen vormen! Mozes en ook de andere grote wijzen van de Joden, die zich Gods volk noemden, moeten behalve veel andere wijsheid, waarin ze steeds door God onderwezen waren, toch ook betere denkbeelden en kennis gehad hebben op het gebied van wat U, o Heer en Meester, ons nu hebt getoond -en toch bestaat er juist onder de Joden in dat opzicht een bijna nog grotere onwetendheid dan onder de Romeinen en Grieken, die hun kennis op dit gebied ontleenden aan de oude Egyptenaren, die daar toch veel dingen van begrepen, hoewel ook zij de zon voor een planeet hielden die zich om de aarde heen beweegt.'
«« 129 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.