Over de liefde tegenover mensen met een ander geloof

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 146 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Kijk, toen Ik bijna drieëndertig jaar geleden in een schapenstal in Bethlehem in deze wereld kwam, geboren uit een zeer zuivere en vrome maagd - die Maria heette en de enige dochter was van Joachim en de oude Anna, die in de tijd van de vrome Simeon altijd in de tempel hun bezigheden hadden -waren het heidenen, die als eersten reeds van verre hadden gezien dat in Mij iets buitengewoons in deze wereld was gekomen. Ze brachten Mij allerlei offers - goud, wierook en mirre -en de machtigste gezagsdragers van Rome in Judea en over alle Romeinse landen in Azië en ook Afrika bewezen Mij alle liefde en verleenden Mij alle hulp, met name bij die treurige gelegenheid, toen het de oude Herodes ter ore was gekomen dat in Mij een zeer machtige koning der Joden geboren was en hij alle mannelijke kinderen tot twaalf jaar wilde laten vermoorden. Mijn aardse moeder en Mijn pleegvader Jozef en zijn vijf zonen, die hij uit een eerder huwelijk had gekregen, moesten toen met Mij naar Egypte vluchten, en de Romeinse commandant Cornelius en zijn broer Cyrenius hebben Mij bij die vlucht veelliefde bewezen en voor een goed onderkomen in een vreemd land gezorgd* .( * Zie voor deze gebeurtenissen ook De jeugd van Jezus van Jakob Lorber. Volgens hfdst. 33:3, 17 ,24-25 was Herodes oorspronkelijk van plan alle kinderen tot 12 jaar om te laten brengen, maar Cornelius wist hem door zijn wijsheid hiervan af te brengen. Volgens hfdst. 41:2 en Matth. 2:16 konden echter de kinderen tot 2 jaar niet gespaard worden.)
[2] En kijk, dat deden de door de Joden zo gehate heidenen voor Mij, terwijl de Joden, dat wil zeggen de machtige, Mij uit deze wereld wilden helpen, uit vrees dat ze hun troon, die ze van Rome gepacht hadden, door Mij kwijt zouden kunnen raken, als Ik volwassen zou zijn geworden.
[3] Als dat nu zo is, dan is het toch ook volkomen in orde dat nu door Mij, evenals door iedere ware Jood, aan de heidenen dezelfde liefde betoond wordt als die zij Mij reeds vanaf Mijn kinderjaren hebben betoond; en de afgelopen tweeënhalf jaar heb Ik tijdens Mijn reizen als leraar steeds wijd en zijd meer geloof en liefde bij de heidenen gevonden dan bij de Joden, die Mij voor een valse profeet, bedrieger, volksopruier en een tovenaar houden die een verbond met de duivel heeft en tegenover het volk beweren zij ook dat Ik dat ben. En hoe meer de gewone Joden in Mij geloven, des te meer staan zij Mij naar het leven.
[4] Maar Ik zegje ook dat juist daarom het licht van de eeuwige waarheid van de Joden zal worden weggenomen en aan de heidenen zal worden gegeven. De Joden zullen verstrooid raken over de hele wereld en zullen nooit meer een eigen land bezitten, maar als gehate slaven onder de koningen van heidense volkeren alle smaad en vervolging te lijden hebben, als blijvend getuigenis van hun ongeloof en hun algehele liefdeloosheid. Ze zullen de beloofde Messias wel altijd verwachten, maar tevergeefs; want die Messias ben Ik en verder niemand in eeuwigheid.
[5] Daarom moet ook jij je oude gezindheid ten opzichte van de heidenen volkomen veranderen, dan zullen ze daardoor je vrienden worden en gemakkelijk jouw ware geloof aannemen; want de meesten geloven toch al niet meer in hun goden, maar houden zich aan de leringen van hun wereldse wijsgeren en zijn daardoor zeer scherpzinnige denkers en sprekers, en door hen zul jij heel veel ontvangen wat je waarschijnlijk niet bij hen gezocht zou hebben.
[6] Mensen die intelligent en scherpzinnig zijn in wereldse dingen, worden dat ook snel en gemakkelijk in de dingen van de geest, hetgeen tot diepzinnige wijsheid en levensbeschouwing leidt; het komt er alleen maar op aan hoe men hen behandelt.
[7] Wie direct met het zwaard en de knuppels van de oude haat op hen in begint te hakken zal bij hen zeker slechte zaken doen; maar wie met alle zachtmoedigheid en liefde naar hen toekomt, die zullen ze al gauw op handen dragen en hem alle wederliefde bewijzen.
[8] Kijk, dat is tot nu toe dus jouw fout geweest, die je in het vervolg moet afleggen, als je net als Ik een volmaakte Jood en voleindigd mens wilt worden!
[9] Laat God Zijn zon soms niet zowel over de heidenen als over de Joden schijnen, wat je toch iedere dag wel gemerkt zult hebben? Maar als God, de Heer over alle dingen in de wereld en in de hemelen, geen onderscheid maakt, moet ook een ware Jood daarin volledig gelijk proberen te worden aan God, die zijn eeuwige Vader is.
[10] Maar je hoeft hen daarom niet behulpzaam te zijn bij het bouwen van bijvoorbeeld een afgodstempel, want dat zou geen ware naastenliefde zijn en in Mijn ogen ook geen waarde hebben; maar de heidenen in alle vriendelijkheid van al hun oude dwalingen te bevrijden en hun het oude licht der waarheid te geven, dat heeft in Mijn ogen zeer grote waarde.
[11] Hetzelfde is het geval als er een arme heiden aan je deur om een aalmoes komt smeken, maar je geeft hem die niet omdat hij een heiden is -dan heb je in Mijn ogen niets verdienstelijks voor het eeuwige leven gedaan; maar als je je ook over een arme, hongerige en dorstige heiden ontfermt en hem geeft wat hij nodig heeft, dan heb je in Mijn ogen een Mij zeer welgevallig werk van ware naastenliefde gedaan, en Ik zal je dat hier al honderdvoudig en later aan gene zijde oneindigvoudig vergoeden.Want de ware naastenliefde in het hart van een mens - of hij nu Jood of heiden is, dat is om het even - is het enige waarachtig geestelijke element van het leven, waardoor de hele zintuiglijke wereld en alle hemelen in hun bestaansorde worden gehouden. Als een mens de ware naastenliefde bezit en beoefent, leeft hij daardoor in de juiste orde van God en vestigt hij in zichzelf het eeuwige leven van zijn ziel.
[12] Heb dus van nu af aan echte naastenliefde voor zowel heidenen als Joden, dan zul je door de kracht van Mijn geest tot het eeuwige leven gewekt worden en in de diepten van Mijn goddelijke wijsheid doordringen; daardoor zul je in Mij jouw God ook werkelijk boven alles liefhebben -en dat is alles wat Ik van de mensen verlang om hen het eeuwige leven te doen verkrijgen. Wie die liefde heeft, heeft in Mijn ogen geen zonde en hoeft niet die lange zinloze, voor Mij geheel waardeloze gebeden van de Joden te bidden, geen vasten en geen boete in zak en as te doen. -Heb je dat begrepen?'
«« 146 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.