Over de gerichten van God en de gevolgen daarvan

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 151 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Nu denk je natuurlijk -zoals enkelen in Mijn aanwezigheid reeds hebben gedacht - dat Ik toch de macht heb om voor eens en altijd een einde te maken aan dat soort wereldse praktijken! Daar heb je natuurlijk wel gelijk in; maar dan zou ten eerste de mens, die zonder onderscheid naar geboorte of stand geroepen is een kind van God te worden, zijn vrije wil geheel en al afgenomen moeten worden, en in plaats van zijn vrije inzicht en verstand zou de mensenziel net als de ziel van dieren van een instinct voorzien moeten worden, waarna ieder mens alleen nog maar datgene zou kunnen doen waar zijn instinct hem toe aan zou drijven. En ten tweede zou Ik ook de hele aarde volslagen anders moeten maken en er enkel het voer voor dergelijke instinctmatige mensen moeten laten groeien, net als voor de andere dieren. Bovendien zou Ik ten derde daarvoor nog heel veel planten en diersoorten volkomen moeten laten uitsterven; want die zijn er alleen maar omdat zich daaruit noodzakelijkerwijs de volledig vrije menselijke ziel moet ontwikkelen in een schier eindeloze reeks van ontwikkelingsniveaus.
[2] Je begrijpt dus wel, aangezien je nog een echte volgeling van Mozes bent, dat het er op deze aarde nu niet anders aan toe kan gaan; en als het er beter aan toe zou gaan dan het nu doet, dan had Ik nog lang niet Zelf als mens op deze aarde hoeven komen om tenminste bij die mensen, bij wie nog een betere mentaliteit uit de vroegere tijd van de profeten over is gebleven, het oude geloof weer levend te maken en door hen ook de andere mensen ervan te overtuigen, dat de voorspellingen van de profeten niet uit de lucht gegrepen zijn zoals de geschriften en voorspellingen van de valse afgodsleraren.
[3] Het hele menselijke geslacht op deze aarde zal echter nog meer dan tweeduizend jaar nodig hebben om tot een zuiverder licht over te gaan.
[4] Je weet dat na de zondvloed van Noach de weinige overgebleven mensen tamelijk lang een betere weg van licht hebben bewandeld; maar de wereld en haar materie, waarin de eigenlijke satan verborgen zit, heeft hen al gauw weer naar zich toe getrokken, en reeds ten tijde van Abraham was de goddeloosheid van de mensen aanzienlijk ver voortgeschreden. Kijk eens naar al die gerichten, waarmee Ik dergelijke volkeren heel pijnlijk en scherp heb bezocht!
[5] Hoe lang duurde het effect van zo'n gericht? In het algemeen hoogstens drie tot vier generaties, en daarna ging het weer als vroeger, en nog veel erger! Een Sodom en Gomorra, een Babylon en een Nineve zouden nu haast als een paradijs beschouwd kunnen worden vergeleken bij Jeruzalem, vergeleken bij vele andere steden van het vroegere Beloofde Land en ook vergeleken bij vele steden van de heidenen.
[6] Ook over al deze steden zal zeer binnenkort het ene gericht na het andere komen; maar het effect ervan zal hetzelfde zijn als dat van de voorgaande gerichten. Voor een tijdlang zullen vele mensen hun leven beteren, zich bekeren en boete doen; maar als ze zich daardoor aards beschouwd in een uitstekende toestand gebracht voelen, zal bij hen al gauw weer de ledigheid optreden, en de slimmeren zullen zich weer voor allerlei schijnbeloningen door de minder gewieksten laten bedienen.
[7] En als de mensen eenmaal dat punt hebben bereikt, dan begint onder hen ook de verduistering van hun gemoed weer; de zon des levens gaat onder, en zegevierend breekt aan de tegenovergestelde kant de volle nacht aan, en dan duurt het opnieuw lange tijd voor het weer begint te dagen.
[8] En nu kun je, Mijn beste waard en vriend, voor jezelf en je hele huis tevreden zijn met wat Ik je nu over de huidige staat van de mensen heb gezegd.
[9] Bij een goede gelegenheid kun je dat ook aan je trouwe vrienden meedelen en hen aanmanen tot geduld en volharden in Mijn naam; en je kunt hen ook verzekeren van Mijn liefde en genade, en dat het er weldra lichter en beter uit zal zien, zowel onder vele Joden alsook onder de heidenen.'
«« 151 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.