De merkwaardige zonsopgang

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 179 / 244 »»
[1] Op datzelfde ogenblik was er al een zon te zien, echter tamelijk hoog boven de horizon, die precies op de echte zon leek.
[2] De opperstadsrechter vroeg aan Mij: 'Heer en Meester, hoe heeft de zon deze keer zo snel boven de horizon kunnen klimmen, dat wij er pas iets van hebben gemerkt toen ze al behoorlijk hoog voor ons zichtbaar werd? En toch zien wij geen wolken, die hadden kunnen verhinderen dat de zon direct bij het opgaan zichtbaar voor ons werd!'
[3] Ik zei: 'Dat is echter ook geen echte zon, maar een afspiegeling van de zon die nog onder de horizon staat, zichtbaar in de spiegel van een volkomen rustig geworden luchtlaag; deze zon zal echter snel verdwijnen wanneer de echte opgaat.
[4] Kijk, dit beeld van de zon lijkt op het natuurlijke licht van het verstand van de mens, dat eveneens weldra zal vergaan, als in Mij de ware zon des levens voor hen op zal gaan en voor een klein deel al is opgegaan!'
[5] Daarop zei de Farizeeër Dismas: 'Ik ben van mening dat onze zon die nu schijnt nog bedrieglijker is dan deze schijnzon in het oosten, en ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar toch zeg ik: voor ons zal de schijnzon ook weldra vergaan, en de echte zon van de geest en het leven zal voor de heidenen opgaan!'
[6] Ik zei: 'Ja, daar kun je wel gelijk in hebben -zoals er ook geschreven staat dat Ik Mijn licht van de Joden zal wegnemen en het aan de heidenen zal geven.
[7] Daarom zeg Ik je dat Ik dan ook het oude Verbond en het oude Testament zal opheffen en zowel voor de Joden als voor alle volkeren der aarde een nieuw zal vestigen volgens de orde van Melchizédek, die een Koning aller koningen en een Opperpriester aller opperpriesters was; vandaar dat alle koningen en patriarchen hem ook allemaal de tiende moesten geven, zelfs Abraham niet uitgezonderd.
[8] En deze Melchizédek, vanaf de tijd van Noach tot ver voorbij Abraham, met wie het Verbond werd gesloten door de aan hem gedane grote belofte, was Ikzelf. En nu ben Ik er weer als Dezelfde, maar niet om het oude Verbond te bevestigen en in stand te houden, maar om een nieuw Verbond met alle mensen te sluiten, en dan zal Ik ook voor eeuwig Koning en Heer en Opperpriester blijven, geheel en al volgens de orde van Melchizédek.
[9] De oude opperpriesters moesten het bloed van dieren offeren voor het delgen van hun zonden; maar dat was slechts een voorafbeelding van wat nu gauw op een andere manier zal gebeuren. Want de oude opperpriesters moesten ook voor hun zonden offeren, en daarna voor de zonden van het volk, maar zij bleven daarbij toch in hun zonden -anders had Ik Mijn volk niet veertig volle jaren onder alle mogelijke tegenspoed in de woestijn gelaten.
[10] Aäron en Mozes hebben wel jarenlang volgens de voorschriften geofferd, maar dat hielp noch hen noch het volk, dat in zijn zonden volhardde; maar Ik zal Mijzelf nu slechts één keer offeren voor alle mensen, en degenen die in Mij geloven zullen ook gerechtvaardigd en rein worden in Mijn ogen, en er zal bij hen geen zonde meer gevonden worden. En nu weten jullie waar jullie met Mij aan toe zijn!
[11] Mozes moest op deze berg de dood nog zien, voelen en smaken, en op de plaats, waar Ik nu zit, riep hij in zijn laatste uren dan ook uit: 'Heer, U hebt een Verbond met ons gesloten tegen de dood en tegen de zonde, en zie, ik moet hier sterven zonder het Beloofde Land des levens met mijn voeten te mogen betreden! ,
[12] Toen klonk er een stem boven hem: 'Je zult leven, maar niet vanuit de wet van het oude, maar vanuit de genade van Mijn nieuwe Verbond, dat Ik met de volkeren van de aarde zal sluiten!'
[13] En Mozes werd opgelost en opgenomen, niet door zijn verdienste, maar door Mijn genade.
[14] En op deze plek zeg Ik nu tegen jullie, Joden en heidenen, dat Ik nu al een nieuw Verbond met jullie sluit en nog meer zal sluiten, wat jullie allemaal binnen zeer korte tijd zullen meemaken. Laat nu de opgaande zon tegenover jullie Mij het getuigenis geven, dat Ik nu geen loze woorden uit Mijzelf tegen jullie heb gesproken!'
[15] Op dat ogenblik ging de zon op, en daarboven stond in lichtende letters geschreven: 'Eer en prijs aan de ene, enig ware God in de hoogte der hoogten en in de diepte der diepten!', en onder de zon: 'Melchizédek, de ware Koning der koningen en Opperpriester aller opperpriesters, de enig ware Vader van Zijn kinderen in de hemel en op deze aarde!'
«« 179 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.