Het voorstel van de commandant om de valse profeten te ontmaskeren (11.8.1862) Een 'nota bene', gegeven op 11 augustus 1862

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 24 / 244 »»
[1] Hierop bedankte de commandant Mij van ganser harte voor Mijn geduld en moeite, en zei: 'O Heer en Meester, al is mij van alles wat U mij nu hebt uitgelegd ook nog niet alles even duidelijk als wellicht een van Uw leerlingen - toch ben ik zover in de geest van de waarheid doorgedrongen dat ik deze aarde nu met heel andere ogen bekijk dan ooit tevoren in mijn leven!
[2] Maar één ding kwam in mij op, toen U uitlegde hoe de nieuwe valse leraren, priesters en profeten door allerlei bedrog, van de aard waarvan de onwetende mensen natuurlijk geen idee kunnen hebben, zo'n volk ter wille van aardse voordelen gemakkelijk en snel van de oude, zuivere waarheid afbrengen: als zulke laaghartige mensen uit puur eigenbelang het volk zo beginnen te bewerken, zou een uitzonderlijk teken uit de hemelen toch een heel doeltreffend middel zijn om die valse leraren voor altijd de mond te snoeren. Als bijvoorbeeld bij die zogenaamd sprekende kameel de geestelijke mens, die aan gene zijde voortleeft, met een ernstig gezicht goed herkenbaar aan allen zou verschijnen en op een voor iedereen goed te begrijpen manier tegen de valse leraren zou getuigen, zou het toch wel erg gek moeten lopen als de valse profeten verder nog iets tot stand zouden kunnen brengen bij een volk dat opnieuw vanuit de wereld aan gene zijde verlicht is! -Wat is Uw mening daarover?'
[3] Ik zei: 'Daar valt enerzijds veel op te zeggen, maar anderzijds maar heel weinig van enig belang! Want zie, ten eerste is het middel dat jij Me nu voorstelt in alle tijden en bij alle volkeren met min of meer gunstig effect toegepast!
[4] Zolang een volk voor het grootste deel nog trouw was aan de oude waarheid, maar hier en daar een deel van het volk door de gevonden schatten van deze aarde te werelds begon te worden en zich meer en meer van de waarheid begon te verwijderen, hadden jouw middelen vaak gedurende twee, vaak ook drie generaties een heel gunstige uitwerking; bij de vierde generatie echter, die zich nog meer bezig ging houden met het najagen van wereldse schatten en er uit eigen vrije wil toe overging de wereld lief te hebben, werden dergelijke toegepaste middelen tot fabels, en slechts weinigen geloofden er nog zo half en half in.
[5] Als zulke middelen weer werden toegepast, sorteerden ze over het algemeen al weinig effect meer en werden ze door de aanzienlijken alleen maar belachelijk gemaakt en bespot, en de valse wonderdoeners, die ook de kunst verstonden voor de buidels van de trage groten en aanzienlijken te werken, waren al in het voordeel. En zo ging het vele eeuwen lang door eigen schuld bij de verschillende volkeren steeds verder bergafwaarts.
[6] Kijk, nu is in Mijzelf het allerhoogste Middel, dat jij Me voorstelde om al het valse onder de mensen uit te roeien, vanuit de allerhoogste hemelen al lang daadwerkelijk aanwezig bij de Joden, die nog het meest en het zuiverst vertrouwd zijn met de oude waarheid, en Het heeft verschillende keren in Jeruzalem en in vele andere steden en plaatsen tekenen gedaan die alleen God kan doen, en de meest lichtende waarheid uit de hemelen onderwezen! Ga maar eens onderzoeken hoeveel mensen zich door dit allerhoogste Middel nog van hun oude dwalingen en zonden hebben bekeerd!
[7] Maar als het allerhoogste Middel zo weinig tot stand brengt, waarbij de vrije wil van de mensen noodzakelijkerwijs behouden moet blijven, hoe weinig zou dan wel niet een andere geest uit de grote wereld aan gene zijde kunnen bewerkstelligen!
[8] Bovendien is het voor iedere geest die in de grote wereld aan gene zijde al meer dan zalig is een heel zware opgave om weer op deze wereld te moeten verschijnen. Als hij dat vrijwillig doet, dan wordt het door Mij ook toegelaten; maar geen enkele geest wordt daartoe gedwongen.
[9] Het is voor een minder volmaakte geest niet minder zwaar om vanuit gene zijde naar deze wereld terug te keren -met name te midden van louter wereldse mensen - dan wanneer jij terug zou willen keren in het lichaam van je moeder, dat de eerste en meest benauwde wereld van ieder mens was, en daarin iets zou willen ordenen en bewerkstelligen. Daarmee kun je de levenssituatie van de geesten in de grote wereld aan gene zijde en die van de op deze benauwde aarde levende menselijke pelgrims ongeveer met elkaar vergelijken.
[10] Een kleine cirkel heeft ruimte genoeg in een grote; maar omgekeerd gaat dat moeilijk. Begrijp dat goed!'
[11] Daar dachten allen lang over na, en Ik nam wat rust.
[12] Wij bleven tot ongeveer twee uur na de middag op die heuvel. Daar werd nog over veel dingen gesproken en door Rafaël ook daadwerkelijk aan de Romeinen getoond, wat naderhand door de commandant en ook door zijn ondergeschikten opgeschreven is. Daarna begaven wij ons weer naar het huis en namen een maal tot ons.
[13] De namiddag bracht Ik in rust door; de leerlingen hadden echter van de commandant nog allerlei vragen te beantwoorden gekregen. Johannes en Mattheus gingen aan het schrijven en maakten korte aantekeningen van wat ze tot dan toe hadden gehoord en gezien; ook Mijn Jacobus de Oudere maakte aantekeningen voor zichzelf, die hij echter pas na verloop van enkele jaren ordende. De commandant maakte ook van deze gelegenheid gebruik om in het Grieks aantekeningen te maken, die ook hij echter pas later meer ordende.
[14] Ik bleef met de leerlingen nog ongeveer acht volle dagen in Genezareth, en er kwamen nog meer vreemdelingen uit de omgeving van Damascus en ook uit andere steden daar naartoe, die Mij leerden kennen en het geloof in Mij aannamen.
[15] Alles wat daar verder nog geleerd en gedaan is hoeft niet meer woord voor woord aangehaald te worden, aangezien tot nu toe al uitputtend getoond is, waarin en hoe de mensen door Mij en door Rafaël, die eveneens gedurende de genoemde tijd zichtbaar en werkzaam met Mij in Genezareth bleef, onderwezen zijn. Want ze zijn niet alleen in de dingen van het rijk Gods op aarde, maar ook in allerlei natuurlijke dingen en de verschijnselen daarvan heel duidelijk en geheel en al naar waarheid onderwezen; daardoor lieten ze hun oude bijgeloofvaren, omdat ze hun oude dwalingen inzagen en begrepen.
[16] Op deze wijze vormde in Mijn naam zich weldra een zeer aanzienlijke gemeente in Damascus, evenals in andere plaatsen, en Mijn naam werd in de wijde omtrek geprezen.
«« 24 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.