Over het verval van de zuivere leer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 23 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Nu zeg je bij jezelf: 'Maar hoe kon het volk, dat reeds in de waarheid stond, zich zo dwaas door die slechte en leugenachtige priesters dom laten maken en verblinden?'
[2] Ik zegje: niets was gemakkelijker dan dat! De oude, ware wijzen zijn in de loop van de tijd van de aarde verdwenen, en reeds tijdens hun aardse leven hebben zich bepaalde tovenaars en waarzeggers opgeworpen die datgene wat ze leerden, bekrachtigden met allerlei wonderen, die hun door een kwade geest werden getoond en als goddelijke bewijzen werden beschouwd door de blinde en van dergelijke bedriegerijen volkomen onkundige mensen, en op die manier was het gemakkelijk om de mensen, die overal een grote hang naar wonderen hebben, volkomen van de oude waarheid af te brengen en zover te krijgen, dat ze rotsvast alles geloofden wat de valse wijzen, die op hun eigen voordeel uit waren, hun wilden leren.
[3] Vele van zulke magiërs, waaruit al heel gauw priesters en valse profeten voortkwamen, verstonden -en verstaan ook nu nog - de kunst om bijvoorbeeld hun stem zo te verdraaien, dat die door de mensen gehoord werd alsof die van een afstand of uit een boom of uit een dier kwam.
[4] Ze bootsten de klank van de stem en ook de tongval van bekende, maar reeds gestorven mensen na, waarbij het leek alsof die stem uit een boom, steen, bron of ook willekeurig welk dier kwam, en wel zo bedrieglijk echt, dat iedere aanwezige moest zeggen: 'Ja, dat is de ziel van onze bekende gestorvene, die overigens een oud, goed en waarachtig mens was! Wat kan hij toch tegenover God misdaan hebben, dat zijn ziel nu in een kameel moet versmachten en vast veel moet lijden?'
[5] Wie had zijn antwoord sneller klaar dan zo'n magiër en priester, die zijn stem kon verdraaien! Al gauw hoorden de bange toehoorders uit de kameel de volgende zin: 'Ik wilde met mijn hele huis streng bij de leer van de oude vaderen blijven -en heb daardoor de nieuwe, door God opgewekte wijzen en profeten geminacht! Zodoende heb ik gezondigd en ben ik voor tien jaar in deze kameel verbannen om ondraaglijk te lijden. Geloof in de nieuwe profeten Gods, en geef hun als boete voor mijn zonde een door hen verlangd offer uit de schatten die ik heb achtergelaten; dan zullen ze bij God om genade voor mij vragen en zal ik van mijn grote kwelling verlost worden, en jullie zullen er na je lichamelijke dood van bevrijd zijn!'
[6] Na zo'n antwoord van de kameel zul je waarschijnlijk wel kunnen begrijpen hoe de blinde mensen maar al te gauw de oude waarheid verlieten en vast in de leringen van de valse profeten gingen geloven.
[7] En zoals het toen was, zal het na Mij weer worden, als bij het verbreiden van Mijn leer, die als enige volmaakt waar is, niet alle voorzichtigheid betracht wordt.
[8] Kijk, op die manier is het veelgodendom ontstaan en het hele heidendom, het totaal verkeerde geloof in jullie zielsverhuizing en in vele duizenden andere afschuwelijke domheden!
[9] Al zijn er door God steeds echte leraren onder het eenmaal blind gemaakte volk gezonden, ze hebben weinig uitgericht -want de vrije wil, zonder welke de mens tot een dier zou worden, moet bij de menselijke ziel van deze aarde onaangetast gelaten worden; het is dus zaak geduld te hebben met de mensheid en waarschijnlijk het grootste deel ervan in een andere wereld tot een beter inzicht te laten komen.
[10] Maar wee eenmaal alle valse leraren, priesters en profeten, die de oude, zuivere waarheid zelf nog wel heel goed kennen, maar die leer vanwege hun hebzucht en heerszucht steeds hardnekkig aan het volk onthouden; ze zullen later niet ontkomen aan Mijn toorngericht!
[11] Op deze aarde hebben ook zij een vrije wil en kunnen tot een bepaalde tijd ook doen wat ze willen; maar als ze het op deze aarde eenmaal te bont gaan maken, zal Ikzelf als een felle bliksem Mijn licht der eeuwige waarheid in alle dingen over de mensen op aarde uitgieten, zoals Ik dat nu Zelf aan jullie heb getoond en geleerd. Dan zullen alle valse leraren, priesters en profeten beginnen te weeklagen en zich voor Mijn verlichte mensen en voor de macht van Mijn licht proberen te verbergen. Maar hun moeite en grote inspanning zal helemaal tevergeefs zijn; want ze zullen door de verlichte volkeren van het ene einde der aarde naar het andere als wilde, verscheurende dieren met vurige gesels worden opgejaagd en nergens meer een veilige plaats vinden waar ze opgenomen worden en veilig onderdak hebben, en hun rijk en duistere heerschappij zal voor altijd volkomen ten einde zijn.
[12] Daarmee, vriend, heb je nu behalve de derde reden, die Ik je zo duidelijk mogelijk voor jouw verstand heb getoond, nog vele andere dingen, die niet alleen jij, maar ook alle anderen goed ter harte moeten nemen!'
«« 23 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.