De genezen Romeinse rechter bekeert zijn vrienden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 3 / 244 »»
[1] Daarop kwam er een dienaar van Marcus naar ons toe, en wel met een boodschap voor de Romein namens verschillende van zijn vrienden in het grote kuuroord, die daar belangstellend naar hem waren begonnen te informeren, omdat hij, terwijl hij naar hun mening nog niet genezen was, te lang buiten het kuuroord was gebleven.
[2] Hierop vroeg de Romein aan Mij wat hij nu moest doen; want hij wilde Mij niet bekend maken bij de andere gasten in het kuuroord.
[3] Maar Ik zei tegen hem: 'Met jouw vrienden en bekenden kun je wel in vertrouwen over Mij praten en vertellen hoe je in lichamelijk opzicht gezond bent geworden.
[4] Als ze geloven, zal het met hen ook beter gaan; maar als ze niet helemaal geloven, zal het ook niet beter met hen gaan. Als ze Mijzelf wensen te zien en te spreken, probeer ze daar dan van af te brengen, waarin de dienaar van Marcus je wel zal steunen. Willen ze Mij ondanks dat alles nog steeds spreken, laat. hen dan hierheen komen; maar zeg niets over Mij waar de Joden Farizeeën en andere priesters bij zijn!
[5] En nu kun je wel met de dienaar naar het kuuroord gaan, opdat jouw lange afwezigheid de gasten niet al te erg opvalt.'
[6] Na deze woorden van Mij stond de Romein op en ging, vergezeld van de dienaar, naar het kuuroord.
[7] Daar aangekomen, zagen zijn vrienden en bekenden hem onmiddellijk, stormden op hem toe en bestookten hem met duizend vragen.
[8] Maar hij (de genezen Romein) zei: 'Geef me toch even tijd, en kijk eerst eens wat aandachtiger naar mij, en zeg mij dan hoe jullie mij vinden''
[9] Hierop keken allen heel oplettend naar hem, en een Romein ook uit Tyrus afkomstig, zei: 'Maar bij Zeus,jij lijkt wel kerngezond te zijn! Hoe ben jij daar buiten zo volledig gezond geworden, terwijl jouw gezondheidstoestand gisteren. toch in geen enkelopzicht aanleiding gaf zo'n spoedige en volkomen genezing te verwachten?
[10] Heb je in het huis van Marcus soms een betere arts gevonden dan de drie artsen in het kuuroord, of een nieuwe, misschien nog geheim gehouden geneeskrachtige bron? Vertel het ons uitvoerig, opdat wij ook naar buiten kunnen gaan en net als jij ons heil vinden!'
[11] Hierop vertelde de Romein hun alles wat hij had gehoord, gezien en meegemaakt.
[12] Toen zijn vrienden dat allemaal hoorden,.haalden ze hun schouders op. En één van hen zei: Vriend, dat zijn dingen die bijna nog moeilijker te geloven zijn dan de dingen van onze mythische afgoden!
[13] Ik heb uit de mond van betrouwbare getuigen al heel veel gehoord over de uitzonderlijke daden en werken van jouw nieuwe God, die echter toch net als wij allemaal uit een vrouw geboren en een mens van vlees en bloed is en evengoed als wij. allemaal zal sterven; maar ik kon niet anders dan mijn oude overtuiging, die Ik uit de boeken over al die vele grote, beroemde mensen heb verkregen, ook bij deze Godmens van jou weer opnieuw bevestigd te zien.
[14] Het vergoddelijken van een groot en op het een of andere vakgebied beroemd mens is al zo oeroud, dat men de oorsprong ervan niet meer kan vaststellen, en het is bij ons al van oudsher spreekwoordelijk geworden dat er geen grote, beroemd.e man bestaat zonder goddelijke inspiratie. En ook voor jouw nieuwe God, die naar men zegt een Galileeër is, geldt vast en zeker precies hetzelfde.
[15] Hij is een mens met ongetwijfeld uitzonderlijke talenten en vermogens, die hij in een of andere vanouds beroemde school ontwikkeld heeft en nu presteert hij fabelachtige dingen die voor ons leken wonderbaarlijk zijn, en daarvoor komt hem ook alle eer toe; maar dat hij zich daarom tegenover ons mensen, evenals de wijzen uit de oude oertijd, als een god presenteert, dat gaat te ver, dat zal iemand met natuurlijk gezond verstand nooit helemaal goedkeuren. Ik zou mij heel graag door hem laten genezen en hem daarvoor ook de gewenste beloning geven; maar dat ik hem voor die genezing direct als de ene, enig ware God moet aannemen en vereren, dat gaat er bij mij niet in, vriend, ondanks zijn leer, die werkelijk heel zuiver is.
[16] Wie datgene wat je ons hier over hem hebt verteld als vaststaande waarheid kan geloven, goed, laat die het geloven en in dat geloof van hem zo gelukkig mogelijk leven en sterven; wat mij aangaat zal ik dat geluk waarschijnlijk nooit met hem delen!'
[17] De Romeinse rechter zei: 'Jullie zijn toch allemaal net als ik wakkere mannen met veel ervaring, en zouden voor de waarheid aller waarheden dus welontvankelijker kunnen zijn dan jullie nu zijn!
[18] Overal geloven de mensen in één of ook verscheidene goddelijke wezens; maar geen mens kan naar volle waarheid beweren dat hij ooit zo'n goddelijk wezen onder de mensen aan het werk heeft gezien en daarbij zelf op onbedrieglijke wijze heeft ervaren wat ik hier heb meegemaakt.'
[19] Als jullie nu niet van mij kunnen geloven dat een mens, aan wie alle krachten en elementen gehoorzamen en aan wie op wonderbaarlijke wijze de genieën uit de hemelen ten dienste staan, een God is en dat ook onfeilbaar moet zijn, dan begrijp ik nu pas goed hoe moeilijk Zijn zuiver goddelijke leer bij de mensen van de aarde ingang zal vinden.
[20] Hebben jullie soms ooit een nog echtere God gezien, dat jullie nu kunnen beoordelen of Hij, van wie ik tot in details heb verteld wat Hijzelf allemaal zegt en doet, een echte God is of niet? Kortom, jullie kunnen nu geloven wat jullie willen - maar ik zal mijn leven lang bij mijn geloof blijven en zal daarvoor het eeuwige leven van mijn ziel ontvangen, en wel des te werkelijker omdat ik het nu diep in mijzelf voel en het in de toekomst nog duidelijker in mijzelf zal voelen.
[21] Wie zal en kan er eerder een ware God zijn: een verzonnen god, waarvan wij er helaas ontelbare hebben, die allemaal dood zijn en van wie wij mensen nog nooit een wonderbaarlijke werking hebben ondergaan, of een levend mens, voor wiens almachtige woord en wil alle krachten van de hemelen en van deze aarde zich totaal gehoorzaam buigen?
[22] Ik denk dat zo iemand de God is, van wie alle Joodse en ons niet onbekende wijzen hebben voorspeld dat Hij in deze tijd in vlees en bloed als de Heer naar de mensen van deze aarde toe zal komen en hun zal teruggeven wat ze door hun traagheid, liefde voor de wereld en heerszucht hebben verloren.
[23] En nu is deze Godmens er, en Hij leert en werkt volkomen in overeenstemming met de oude beloften. Waarom zou ik eigenlijk ter wille van jullie niet tot het grootste heil van mijn leven geloven, wat jullie om zeer oppervlakkige redenen niet kunnen geloven? Ik beklaag werkelijk iedereen wiens geloofsogen nu niet te openen zijn.'
[24] Na deze woorden van de rechter wisten de anderen niet wat ze daar tegenin moesten brengen; want hij was door Mij in zijn hart verlicht en legde hun steeds de meest gefundeerde bewijzen voor,
[25] Pas de derde dag lukte het hem om hen gelovig te maken, waarna hij hen dan ook 's middags naar Mij toe bracht, en Ik hen ook heb genezen. Daarop raakten ze vervuld van geloof en prezen de moeite die de rechter had gedaan, omdat hij ook hen tot het grootste levensheil had gebracht. Ze bleven samen met de rechter de hele vierde dag nog bij Mij en lieten zich in alles onderrichten, waarbij onze Rafaël weer heel veel te doen had.
[26] De vijfde dag reisden ze 's morgens na het ochtendmaal vol dankbaarheid en geloof en met een volkomen gezond lichaam terug naar hun families; sommigen naar Tyrus en anderen naar Sidon.
«« 3 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.