De twijfels van de aanhangers Het gebed van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 31 / 244 »»
[1] Zoals in het voorgaande geschrift gezegd, bleef Ik nog een halve dag in Genezareth, van de vroege ochtend tot meer dan een uur na de middag.
[2] In die tijd zegende Ik vooral Mijn vrienden die hier nog aanwezig waren, de oude Marcus, Kisjonah, Philopold en ook Maria, die eerst met Kisjonah en Philopold naar Kis ging, daar een poos bleef en zich ook weer naar Nazareth begaf; daar vertelde ze Mijn broers alles wat ze over Mijn leer en werken zelf had gehoord, gezien en meegemaakt, waar Mijn broers zich erg over verbaasden, evenals nog andere oude bekenden en vrienden van Jozef, Maria en de drie broers, die thuis timmerlieden waren en voor het levensonderhoud zorgden.
[3] Maar ondanks al hun geloof in Mij haalden verschillenden van hen toch de schouders op en zeiden: 'Hij doet werkelijk grote dingen en Zijn leer is volkomen waar, zuiver en goed; maar als Hij teveel tegen de tempeldienaren ingaat en tegen hen getuigt en met al Zijn goddelijke macht en kracht tegen hen optreedt, gaat Hij ten onder.Want hun gezindheid jegens Hem en Zijn stellig al wijd verbreide aanhang is, zoals wij hebben gehoord, aan alle kanten van een onverzoenlijk boosaardig karakter.
[4] Onder de heidenen heeft Hij wel veel goede vrienden en aanhangers, die helemaal in Hem geloven, maar onder de Joden nog heel weinig, en zelfs die houden Hem meestal voor een grote profeet en willen niet veel horen en weten van een Zoon van God, hoewel bij en met Hem alles nog in vervulling is gegaan wat de profeten over Hem voorspeld hebben.
[5] Nu zou het nog wel eens zover met Hem kunnen komen, dat Hij het kwade lot van Johannes de Doper zal moeten delen, en dan zullen de weinige Joden die tot nu toe in Hem geloven direct weer omkeren en zich uit grote vrees voor de tempel weer tot de Farizeeën wenden en hen helpen om degenen die tot nu toe Zijn aanhangers waren, te vervolgen.
[6] Tot nu toe heeft Hij Zich overal nog wel gehandhaafd en heeft Hij allen die Hem vervolgden op zeer krachtige wijze weten te weerstaan, en wij hopen en geloven ook vast dat Hij door middel van Zijn goddelijke aard en Wezen en overeenkomstig de macht van de goddelijke wijsheid, die Hem ver vult, het begonnen werk heel goed en zonder verdere verstoring zal voltooien. Maar de wereld is vals en slecht, en haar kinderen zijn duister en zeer boosaardig en hebben tot nu toe nog altijd de kunst verstaan, en doen dat nog, om alles wat God door de profeten ten behoeve van de mensen geopenbaard heeft, hoe waar, goed en wijs dat ook was, te verdraaien en in hun eigen slechtheid te veranderen. En dat doen ze op zo'n manier, dat zelfs de van nature betere en meer verlichte mensen in het vele valse en slechte het aloude, zuiver goddelijke ware en goede niet meer hebben kunnen ontdekken en dus in het valse en slechte van de wereld moesten blijven.
[7] Welnu, onze goddelijke broeder Jezus is reeds begonnen een krachtig licht te laten schijnen door de vreselijke duisternis en boosaardigheid van de Farizeeën en hun trouwe aanhangers, op zo'n manier, dat ook de heidenen zich al met vele honderden in Zijn licht koesteren en warmen; maar in deze wereld is nog altijd de mogelijkheid denkbaar en aanwezig, die aan de gerechtvaardigde ijver van onze Broeder een treurig einde kan maken.'
[8] Met deze woorden waren velen het eens -maar Maria en enkele van haar vrienden en vriendinnen niet.
[9] En een van hen zei: 'Luister, als Hijzelf dat wil en toelaat, kan het wel gebeuren dat de slechten zich aan Zijn lichaam kunnen vergrijpen, echter zeker niet tot hun vermeende voordeel, maar tot hun ondergang, wat bij de oude en jongere profeten heel duidelijk over de Messias wordt aangeduid! Laten we ons dus niet onnodig en tevergeefs zorgen om Hem maken; want Hij weet het beste en duidelijkste wat Hem voor het ware heil van alle mensen te doen staat.Wij willen en zullen altijd en onder alle omstandigheden in Hem geloven en Hem als de Zoon van God ten volle vereren.'
[10] Daar was iedereen mee tevreden en ze spraken daarna nog veel over Mijn lessén en daden, waardoor toen velen in Nazareth waarachtiger en vaster in Mij begonnen te geloven dan tevoren het geval was. Want zelfs Mijn thuisgebleven drie broers waardeerden Mij niet zoals ze hadden gekund, en vanwege dat ongeloof bezocht Ik Nazareth niet zo vaak; en toen de inwoners van Nazareth vroegen waar Ik, de hun welbekende zoon van de timmerman jozef, die wijsheid en macht vandaan had, zei Ik tegen hen: een profeet wordt nergens minder gewaardeerd dan in zijn vaderland! Daarna trok Ik met Mijn leerlingen verder en kwam persoonlijk ook niet meer naar Nazareth terug.
[11] Maar na dat gesprek met Maria over Mij werd hun geloof in Mij steviger, en velen begonnen Mij als de beloofde en in Mijn persoon ook in deze wereld gekomen Messias en Zoon van David te loven en te prijzen.
«« 31 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.