Het getuigenis van de oudste over de Heer (21.9.1862)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 57 / 244 »»
[1] Na een poosje sprak de oudste de volgende woorden: 'Nee, nee, nee - dat is ongehoord! Mozes en Elia, de twee grootste profeten, hebben grote dingen gedaan, ja, groter dan een mens met het zuiverste verstand ooit in staat is te Vatten en te begrijpen en zelfs het meest gelovige gemoed nauwelijks kan geloven! Maar wat zijn vergeleken bij dit wonderbaarlijke werk al die wonderen, die door de genoemde twee profeten zijn gedaan volgens de wil van Jehova, van wiens geest van macht zij vervuld waren?! Alle profeten, zowel de grote als de kleine, hebben gezegd: 'De Heer wil het, en de Heer spreekt!' Maar U, o grote Heer, zei: 'Ik wil het, en het zij zo!' En in één ogenblik gebeurde er wat U wilde! Daarom bent U meer dan Mozes en Elia!
[2] Uw Ik is de Heer Zelf in alle volheid, en ik heb nu als oude man in U mijn heil gezien en zou nu willen zeggen: 'O Heer, Heer, laat Uw oude dienaar in vrede overgaan naar de grote wereld aan gene zijde! Want U bent de Beloofde vanuit Uzelf! Uw eeuwige geest heeft uit de mond van de profeten gesproken en Uw neerdalen voorspeld, en U, die de eeuwige Waarheid en Trouw zelfbent, hebt Uw woord gehouden en bent in een lichaam van vlees en bloed naar ons zondige mensen toegekomen om ons weer opnieuw op te richten, zowel de Joden als de heidenen, die ook kinderen van Noach zijn en eens samen met de voor-Abrahamieten één volk vormden onder de grote opperkoning en allerhoogste priester Melchizédek van Salem. Daarom zij U alleen alle eer en alle lof, o Heer, Heer, Heer!'
[3] Ik zei: 'Nou, nou, dat is wel goed en waar zo! Dat jullie weggezakte geloof door deze daad van Mij in één keer weer opgericht is, is wel goed te begrijpen, evenals het feit dat jullie Mij onmiddellijk hebben herkend; maar in de toekomst moeten jullie je geloof door werken van ware naastenliefde eerst levend maken, anders heeft het in Mijn ogen geen waarde voor het leven van jullie ziel. Want Ik ben enkel door Mijn overgrote liefde naar jullie mensen toegekomen, en zo kunnen jullie mensen ook alleen maar weer door liefde voor Mij en voor je naaste tot Mij komen en op die manier tot het eeuwige leven van jullie zielen, als Mijn echte kinderen; dat dienen jullie goed te onthouden!
[4] Het geloof in Mij is wel een levend licht uit de hemelen, maar pas door de werken der liefde. Zoals echter een licht, dat schijnt in de nacht, uitdooft als het niet gevoed wordt door steeds nieuwe olie toe te voegen, zo dooft ook zonder de voortdurende werken der liefde zelfs het aanvankelijk meest onwankelbare geloof uit.
[5] Door dit wonder, dat voor Mij gemakkelijk was om te doen, heb Ik niet alleen jullie helemaal weggevallen geloof in jullie ziel opgericht, maar ook jullie liefde voor Mij aangewakkerd; en in het licht van die ware, eeuwige levensvlam hebben jullie toen ook snel en gemakkelijk gezien Wie er in Mij naar jullie toe is gekomen.
[6] En nu jullie dat onmiddellijk en zonder veel moeite en prediking hebben gezien, moeten jullie er ook naar handelen, zodat jullie en jullie nakomelingen door de werken der liefde in Mijn naam in het levende geloof blijven!'
[7] De oudste zei: 'O Heer, Heer, dit werk zal in deze streek van de zestig steden zeer groot opzien baren, zowel bij de weinige Joden als bij de vele heidenen, en zowel in deze stad als mettertijd ook in de andere steden. Als de mensen van alle kanten hierheen komen en zien dat ons al zo lang vervallen huis plotseling in een echt koninklijke burcht is veranderd, en aan ons vragen hoe dat gebeurd is -wat voor antwoord zullen wij hun dan kunnen geven?'
[8] Ik zei: 'Maak je daar geen zorgen om; want als jullie genoodzaakt zijn tegenover de mensen over deze daad en over Mij te spreken, zal jullie wel in de mond gelegd worden wat jullie moeten zeggen! De al te opdringerige mensen kunnen jullie naar de commandant en zijn onderofficieren verwijzen, die het allemaal hebben zien gebeuren -dan zullen ze de juiste opheldering krijgen; want deze mensen kennen Mij al heel goed en weten dat niets voor Mij onmogelijk is.'
«« 57 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.