Liefde en geduld, de twee grootste deugden van de mens

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 68 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Liefde en geduld zijn de twee grootste dingen voor alles in deze wereld alsook in de eeuwige oneindigheid. Aan liefde ontbreekt het je niet. Daarom heb Ik Me ook door jou laten vinden en al gauw laten herkennen; maar aan het juiste geduld, dat volledig hand in hand dient te gaan met de liefde, ontbreekt het je nog.
[2] Doe vandaag in Mijn naam alleen maar zoveel als je mogelijk is, dan zal de daaropvolgende dagje wel zeggen watje voor het bereiken van een edel doel verder te doen staat! Want zie, in deze meer dan grote, voor jullie mensen bestemde wereld kan men niets zo gemakkelijk over de knie breken als een oud vermolmd stuk hout; want als dat zo zou zijn, zou Ik nooit een lichaam van vlees en bloed hebben aangenomen en zou Ik nooit als mens naar jullie mensen toe gekomen zijn om Zelf met veel moeite en heel veel geduld jullie in de dingen van Mijn rijk te onderwijzen.
[3] Ieder mens heeft zijn volkomen vrije wil, en die moet vóór alles in het oog gehouden en gerespecteerd worden. Het zou dus niet zo goed zijn om met name de mensen die zich nog niet intensief met de leer der stoïcijnen hebben beziggehouden, direct op dit grote wonder te wijzen dat Ik heb gedaan, maar ze moeten onderwezen worden over Mijn bestaan dat in de geest geen begin en geen einde heeft, d. w.z. over de ene, enig ware God; daarna moet hun duidelijk gemaakt worden wat Zijn wil is, en dat de mens die aan die wil voldoet, het juiste doel heeft bereikt.
[4] En als de mensen dat zonder enige -fysieke dan wel morele - dwang aannemen en ernstig volgens die leer gaan leven, dan kunnen jullie met hen ook over Mijn bijzondere tekenen en over Mijn alomtegenwoordigheid beginnen te spreken, en dat zal hen sterken in hun geloof en om daarnaar te handelen.
[5] Maar, de starre stoïcijnen kunnen jullie wel beginnen te bekeren met de door MIJ gedane tekenen; want zij, die het leven verachten en dood wensen te zijn en niet willen bestaan, kunnen wel een hardere stoot verdragen, zonder dat daardoor de vrijheid van hun wil enige schade lijdt.
[6] Praat echter niet meteen teveel over dit teken hier want in deze stad wonen immers al twee mensen die Ik in Pella heb genezen, waar de commandant en zijn onderofficieren de nadere bijzonderheden goed van kennen, en die twee genezenen zullen wel een goed getuigenis over Mij geven! Daarna kunnen jullie pas beginnen te spreken over wat er hier gebeurd is.
[7] Doe datgene wat Ik jullie nu gezegd heb met alle liefde en geduld, dan zullen jullie op die manier in Mijn naam een rijke mensenoogst voor Mijn levensrijk verkrijgen!
[8] Want zie, de heer van een wijngaard had twee arbeiders in zijn wijngaard laten komen en beloofde ieder van hen hetzelfde, zeer aanzienlijke loon. Toen verdeelden de twee ingehuurde arbeiders de wijngaard onder elkaar in gelijke delen.
[9] De ene arbeider wilde tegenover de heer laten zien dat hij heel ijverig en actiefwas, om achteraf een goede beloning van hem te krijgen, en hij werkte zonder één moment te rusten. Hij was dan ook al gauw klaar met zijn werk; maar door de grote haast en het ongeduld bleek zijn werk voor het grootste deel erg slordig te zijn, en de wijngaard leverde de heer een magere oogst op.
[10] De tweede arbeider gaf zichzelf de tijd en overwoog bij ieder wijnstok goed hoe die behandeld moest worden om de heer een rijke opbrengst te geven. Hij was met zijn gedeelte dan ook langer bezig dan zijn medearbeider; maar toen de oogst kwam, was zijn gedeelte meer dan vol met de mooiste druiven.
[11] En toen de heer van de wijngaard de oogst binnenhaalde, prees hij de tweede arbeider ten zeerste en gaf hem zijn beloning; maar aan de eerste arbeider, die met te grote haast had gewerkt, gaf hij geen loon, omdat hij in de wijngaard eerder schade dan enige opbrengst had bewerkstelligd.
[12] Bedenk dat ook, als jullie in Mijn wijngaard van mensenlevens een waarlijk nuttig werk willen doen!
[13] De mensen zijn de wijnstokken en dienen al naargelang hun verschillende aard en karakter ook verschillend behandeld te worden; doe dus zoals Ik jullie nu heb getoond, dan zullen jullie goede vruchten oogsten en in Mijn rijk een uitstekend loon ontvangen!
[14] Onderwijs de mensen vooral alleen de waarheid, dan zullen jullie hen vrijmaken van alles wat hun zielen gevangen houdt, en jullie zelf zullen daarbij de gelukzaligheid van de grootste vrijheid in je hart ervaren en genieten!'
«« 68 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.