Het juiste zoeken van God

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 97 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Je zei ook dat je zelf aan geen enkele godheid meer waarde hecht, omdat je al zolang naar een ware godheid hebt gezocht en er jou ondanks je ijverige zoeken nog nooit een ook maar uit de verte genaderd is.
[2] Nu heb je voor jezelf natuurlijk wel lange tijd een echte godheid gezocht, en je hebt er nog geen te zien gekregen; maar je moet ook bedenken dat jij die ware godheid maar heel eenzijdig en egoïstisch hebt gezocht. Je wilde er alleen zelfzeker van zijn dat er een ware godheid bestaat, als een grote levensvriend voor jou, en dat de ziel van de mens na de lichamelijke dood eeuwig voortleeft; maar het volk moest in zijn oude domheid en volkomen blindheid versmachten en aan jullie priesters offeren als tevoren!
[3] Bij de ene, enig ware God geniet een priester echter niet de minste voorkeur boven zelfs de meest onbeduidend lijkende mens uit het volk. Bij God bestaat er geen rangorde voor de mensen; bij Hem staan keizer en bedelaar op dezelfde trede. Alleen diegene geniet bij God de voorkeur, die Hem naar volle waarheid herkent, Hem dan boven alles liefheeft en zijn medemens als zichzelf en die de geboden van God, zoals die door Mozes gegeven zijn, in acht neemt, in alles deemoedig is en van niemand iets onrechtvaardigs verlangt dat in strijd is met de orde en de wil van God; noch met geweld noch met list, want al zulke daden zijn in de ogen van God een gruwel.
[4] Maar jullie priesters hebben het volk altijd heel grof voorgelogen en bedrogen, en dus zul je nu wel inzien waarom de ene en enig ware Godheid Zich ondanks al jullie zoeken niet door jullie heeft willen laten vinden; want de Godheid zag maar al te duidelijk dat jullie het volk louter uit wereldse oogmerken toch in de oude duisternis zouden hebben gelaten, zoals dat ook bij vele priesters van Egypte het geval was.
[5] Die wisten wel waar ze met de ene, enig ware God aan toe waren, maar het gewone volk moest geloven wat zij hen voorhielden om te geloven; en omdat die priesters zo handelden, heeft God hen ook met blindheid geslagen -en in die blindheid bevinden jullie je nog en zullen jullie je nog lange tijd bevinden, als jullie je niet van de wereld afkeren en met de juiste en in alle opzichten volkomen waarachtige beweegreden God, Zijn geestelijke rijk en de zuivere gerechtigheid ervan zoeken.
[6] Wie God niet met alle liefde, zachtmoedigheid, deemoed, geduld en volkomen zelfverloochening zoekt, vindt Hem, die het hoogste levensgoed is, niet; en wie God niet op die manier zoekt en vindt, heeft van Hem ook geen buitengewone hulp te verwachten.
[7] God zorgt in Zijn onmetelijke liefde weliswaar voor alle mensen, zoals Hij volgens Zijn eeuwige, onveranderbare orde ook voor alle schepselen in het eindeloos grote geheel zorgt; maar op een speciale en buitengewone manier Zorgt Hij alleen voor degenen die Hem werkelijk herkend hebben, Zijn aan hen geopenbaarde wil doen en Hem zo waarachtig in al hun handelen boven alles liefhebben.
[8] Jij hebt de ene, enig ware God werkelijk lange tijd met grote ijver gezocht; maar vraag jezelf nu eens af of je God ooit gezocht hebt op de manier die Ik je nu heb getoond.
[9] Ik zeg je: niet degene die zegt: 'Heer, Heer, waar bent U? Als ik als Uw schepsel U zoek en vanuit de duistere diepte van mijn levensnacht tot U roep, waarom laat U zich niet vinden, en waarom antwoordt U mij niet en zegt: 'Hier ben Ik!'?', zal God de Heer vinden en bij Hem komen, maar alleen degene die God zoekt op de manier die Ik je nu heb getoond.
[10] Kijk, jij hebt Mozes en de profeten gelezen en hebt wat God van de mensen wil duidelijk uitgesproken gezien in de welbekende tien geboden; en die geboden bevielen je zo goed, datje heel vaak bij jezelf zei: 'Waarlijk, wijzere wetten, die geschikter zijn om voor het ware geluk en welzijn van alle mensen te zorgen bestaan er op de hele wereld niet, en men kan gevoeglijk aannemen dat ze werkelijk van een goddelijk wezen afkomstig zijn!'
[11] Maar als je zo bij jezelf kon spreken -waarom is het dan niet één keer in je opgekomen om die wetten bij jezelf in daden om te zetten? Als je dat gedaan zou hebben, zou je God ook al gevonden hebben; maar je vond allerlei wereldse redenen om die wetten weliswaar te bewonderen, maar niet in daden om te zetten.
[12] Laat echter van nu af aan die wetten bij jou tot daden worden, vergoed iedereen zoveel mogelijk wat je hem aan kwaad hebt berokkend en vat daartoe voorlopig de vaste wil op, dan zul je snel en gemakkelijk Degene vinden die je zolang tevergeefs hebt gezocht!'
«« 97 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.