De innerlijke belevenis van Phoikas

Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)

«« 12 / 77 »»
[1] Na geruime tijd kwamen ze weer tot zichzelf en konden zich niet genoeg verwonderen en elkaar over en weer vertellen waar hun respectievelijke begeleiders, die nu na het wakker worden weer verdwenen waren, hen naartoe gebracht hadden en wat hun allemaal door hen was getoond.
[2] Ik vroeg nu aan Phoikas om te vertellen, en hij begon dan ook direct als volgt: 'Heer en Meester, wat ik heb gezien was meer dan wonderbaarlijk, en volkomen anders dan de mensen zich het leven aan gene zijde voorstellen!
[3] De engel die U mij toegewezen had leidde mij zijn sfeer binnen, die een volledige wereld op zichzelf is, waar hij ook zelf de heerser is en geheel en al regeert als een kleine koning. Ik werd door hem meegevoerd in mijn ziel, want mijn zware lichaam had stellig nooit zo'n reis kunnen ondernemen, zonder dat ik ook maar enigszins het gevoel had dat ik mijn lichaam miste. Ik weet daarom nu ook heel zeker dat het lichaam alleen maar een zwaar en vaak heel onbeholpen kleed is, dat als bescherming aan de ziel is gegeven opdat die zich daarin op de juiste wijze kan ontwikkelen; zelf staat het echter niet in het leven, maar eigenlijk -omdat het op zichzelf dood is -geheel en al daarbuiten.
[4] De engelengeest voerde mij weg naar een mij volkomen onbekend zonnegebied -waar eveneens planeten rond een zon cirkelden, net als hier -en toonde mij heel duidelijk dat de juiste zorg voor dit gebied aan hem was toevertrouwd; want alles gehoorzaamde uiterst nauwgezet aan zijn woord. Daarbij stroomde alle kracht in hem binnen alleen maar door zijn eigen wil op te laten gaan in die van U, die hij als de enig ware en juiste heeft herkend, waardoor hij er dus geen moeite mee had zich aan de hogere wil te onderwerpen en die uit te voeren.Al de wonderbaarlijke diersoorten en planten die ik heb gezien, waren zijn gedachten. Die plaatste hij, nadat ze in zekere zin door U onderzocht waren en vastgesteld was dat ze getrouwe evenbeelden van Uw grondgedachte waren, buiten zichzelf en fixeerde ze door de gedachte in zichzelf vast te houden en door die in de materie vorm te geven. Zo werd er iets geschapen.
[5] Ik zag bijvoorbeeld hoe de engel in zichzelf een nieuwe planeet vormde, die als woonplaats moet dienen voor latere mensen. Hij toonde mij -ongeveer zoals een kunstenaar in zichzelf een beeld vormt dat hij zich in alle details voorstelt -hoe die gedachte zich ontwikkelt. Maar omdat hij ernaar streeft alleen datgene tot uitdrukking te brengen wat ook in Uw ogen gerechtvaardigd en goed is, verbond hij zich in zijn hart met U, de alom heersende Vader der eeuwigheid, en legde U in zekere zin zijn plan voor. U zei tegen hem, weliswaar niet in woorden, maar in de geest: 'Het is goed en gerechtvaardigd in Mijn ogen, doe het dus zo!' En direct kwam de geest van de engel in zichzelf in beweging, vulde zich met grote wilskracht, en op de zon die onder zijn gezag staat, ontstond een geraas en een bol, de latere planeet. Die maakte zich los van haar, werd weggeslingerd en voegde zich in banen, die volkomen overeenkwamen met het beeld dat ik tevoren had gezien.
[6] In dit scheppen met U en ook in U ervaart hij de hoogst mogelijke zaligheid; want alleen daardoor kan iedere engelengeest ook op U als Schepper gaan lijken en volmaakter worden.
[7] Weliswaar is het ons niet vergund ook maar één atoom van die zaligheid te voelen, omdat wij dat niet zouden kunnen verdragen; maar toch heb ik er nu een duidelijk beeld van gekregen, dat alleen in het bezig zijn in U en buiten U, in de verbindende keten van de hoogst ontbrande liefde voor U en daardoor ook voor Uw schepselen de zaligheid gevonden en gevoeld wordt, maar niet in het niets doen en het werkeloos bewonderen van de schepping. Als we alleen maar naar de schepping zouden staren en haar niet.door werkzaamheden zouden leren begrijpen, zou Uw grootheid, o Heer, ons terneer moeten drukken in plaats van ons de vooruitgang mogelijk te maken.
[8] Ik zal mij daarom met alle kracht inspannen om de juiste verbindende schakel van de keten te vinden door de volle liefde voor U, o Heer, en voor mijn naasten, opdat ook ik eenmaal in staat zal zijn net zo in Uw rijk werkzaam te zijn als die engelengeest; want dat dat mogelijk is, en dat elk schepsel van U daartoe in staat is, dat heeft die goede hemelse vriend mij heel duidelijk uiteengezet, zodat ik het goed heb begrepen en dat bereikbare doel ook nooit meer zal opgeven.
[9] Daarvoor komt U, o Heer en Meester, mijn diepste dank toe, omdat U mij al tijdens mijn aardse leven zulke wonderbaarlijke dingen laat aanschouwen en begrijpen! Nu is mijn ziel niet meer dor, maar vol hemels weten en diepe dank voor mijn Heer en Schepper, die mij aan het einde van mijn leven nog zo heerlijk uit het dal van de dood naar de hoogte van het zuivere leven heeft geleid.'
[10] Ik zei: 'Je hebt nu je best gedaan om hetgeen je hebt gezien in zo duidelijk mogelijke bewoording te vatten, en alle aanwezigen hebben jou heel goed begrepen; want ze hebben allemaal zoiets als jij gezien. Maar degenen die dat niet hebben en er later over zullen horen, zullen er maar een zwakke voorstelling van krijgen -tenzij ook hun innerlijke gezicht geopend wordt. Zolang de mens nog in zijn lichaam huist, dat hem dwingt alles meer in evenwicht te brengen, is het met de hoogste geestelijke dingen maar slecht bij hem gesteld, omdat hij die ook wil meten en met zijn onontwikkelde zintuigen wil ervaren, wat evenmin gaat als wanneer jullie een emmer water in een kleine maatbeker zouden willen gieten. Het is daarom beter, dat jullie tegenover iedereen zwijgen over hetgeen jullie nu hebben gezien, omdat dit alleen voor jullie nut kan hebben en door anderen toch niet begrepen zal worden, zoals jullie zelf gemakkelijk kunnen aanvoelen.
[11] Maar laten we nu weer naar buiten gaan, omdat Ik dit dorp nog een weldaad wil bewijzen; en daarna zullen we vandaag nog op weg gaan!'
«« 12 / 77 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.