Jozef raadt aan om naar bed te gaan. De jongelingen onthullen dat er een nachtelijke roofoverval zal plaatshebben door 300 rovers. De overval. Overwinning van de engelen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 115 / 302 »»
[1] Vervolgens ze Jozef: 'Kinderen en vrienden, het is al Iaat in de avond, ik vind dus dat het tijd wordt naar bed te gaan!'
[2] De jongelingen zeiden ech­ter: ' Ja vader Jozef, gelijk hebt U; gaat allen, die nog in sterfelijke lichamen verblijf houdt nu maar de rust nemen, die u versterken moet!
[3] Wij zullen ons echter buiten opstellen voor uw huis, om het te bewaken.
[4] De Vijand van het Leven heeft namelijk op slinkse wijze vernomen dat hier de Heer ver­blijf houdt. Hij heeft dan ook be­sloten om vannacht op dit huis een moorddadige overval te plegen!
[5] Daarom zijn wij hier om dit huis te beschermen! Als de vijand komt, zal hij dus warmpjes ont­vangen worden!'
[6] Jozef en Maria, Eudokia, die nog wakker was, de drie pries­ters en de zonen van Jozef schrok­ken niet weinig van deze medede­ling.
[7] Jozef zei dan ook: ' Als dat zo is, dan wil ik niet gaan slapen, dan behoor ik met jullie heel de nacht op te blijven en te waken!'
[8] Maar nu zeiden de jongelin­gen weer: 'U behoeft geen van al­len bang te zijn; wij kunnen het best alleen af; wij zouden sterk genoeg zijn om -als de Heer dat zou willen -heel de schepping in het niets te doen verdwijnen!
[9] Zouden wij ons dan schrik laten aanjagen door een handvol laffe huurmoordenaars?
[10] De hele zaak zit zo: enkele vrienden van het omgekomen priesterdom zijn door intriges van Satan te weten gekomen, dat Cy­renius een grote vriend van de jo­den is geworden, en dat zulks door dit huis is gebeurd!
[11] Daarom hebben zij een complot gesmeed en gezworen dit huis vannacht te overvallen om al hetgeen zich daarin bevindt te ver­moorden.
[12] Wij hebben dat plan echter allang tevoren gezien, en daarom zijn wij gekomen om dit huis te beschermen.
[13] Blijft u dus allemaal maar rustig en kalm, morgen zult u zien, hoe wij vannacht voor jullie heb­ben gewerkt!'
[14] jozef prees nu God voor deze bescherming van de jonge­lingen,
[15] bracht vervolgens Eudokia naar de voor haar bestemde slaapkamer en zegende haar als zijn dochter, waarna zij zich als eerste ter roste begaf.
[16] Hierna ging Maria ditmaal met het Kindje in dezelfde slaap­ kamer, en ze nam het Kindje bij zich in bed.
[17] Tenslotte gingen ook de drie priesters naar hun slaapver­trek, maar Jozef en zijn zonen ble­ven in de eetkamer waken.
[18] De jongelingen gingen naar buiten en legden zich neer rond­om het huis.
[19] Tegen middernacht kon­den ze op de weg van de stad naar de villa wapengekletter horen.
[20] Een paar minuten later was heel het huis van Jozef door 300 gewapende mannen omsingeld.
[21] Maar op het moment, waarop zij het huis wilden bin­nendringen, stonden de jongelin­gen op en wurgden heel de troep in een ogenblik, op één man na!
[22] Deze ene werd geboeid en daarna werd hij als getuige in een apart kamertje ondergebracht, voorlopig tot de volgende mor­gen.
[23] Zo werd het huis van Jozef op wonderbaarlijke wijze gered en bleef verder in vrede gevrij­waard van toekomstige aanvallen.
«« 115 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.