Jonatha stort tranen om zijn zonden uit heilige Liefde voor zijn Heer. Het vlees als loon der zonde. Over de waarde van de zuivere liefde en haar aantrekkingskracht

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 220 / 302 »»
[1] Na deze toespraak van het Kindje, viel Jonatha, daartoe door vurige liefdegevoelens ge­drongen, voor het Kindje op zijn knieën, en weende daarbij van overgrote vreugde en dankbaar­heid.
[2] Tegen de anderen zei het Kindje nu: 'Zien jullie nu, hoe he­vig Jonatha Mij liefheeft?
[3] Ik zeg u: Uit elke traan, die nu uit zijn ogen vloeit, zal hem te zijner tijd in Mijn Rijk een hele wereld geworden!
[4] De waarde en het onder­scheid van de verschillende tranen heb Ik jullie al eens getoond, maar nu zeg Ik jullie andermaal:
[5] Er zijn voor Mij geen tra­nen van grotere waarde dan die, welke gelijken op die van Jo­natha!'
[6] Bij het horen van deze woor­den vermande zich de grote Jo­natha, hij zei:
[7] 'O Almachtige Heer van mijn leven, hoe kan een grote zon­daar als ik ben Uw zo grote ge­nade en Erbarmen waardig zijn?'
[8] Maar het Kindje zei: 'Jo­natha, vraag je af hoe je Mij, als je echt zo'n grote zondaar was, dan toch zo hevig zoudt kunnen be­minnen! ?
[9] Want is de Liefde tot Mij niet iets heiligs, zoals Ik Zelf dat ben in Mijn Goddelijkheid?!
[10] Hoe zou jij zo'n heilige lief­de in je hart kunnen verdragen als je een groot zondaar zoudt zijn?!
[11] Wordt dan niet ieder mens geheiligd en volledig herboren door de liefde voor God in zijn binnenste?!
[12] En als je dus vol bent van die liefde, wat zou er dan in je kunnen zijn, dat je "zonde" noemt?
[13] Alle menselijke vlees is zondig, waarom alle menselijke vlees moet sterven.
[14] Ja, Ik verzeker je, dat zelfs dit vlees van Mijn eigen lichaam onder de doem van de zonde ligt, en daarom ook, zo goed als het jouwe zal moeten sterven,
[15] maar, die zonde dat is geen vrijwillige, slechts een gerichte en die staat niet op rekening van jouw vrije geest!
[16] Daarom wordt jouw waar­de niet naar je lichaam, maar al­leen naar je vrije liefde bepaald.
[17] Later zal dan ook niet ge­vraagd worden: "Hoe was je li­chaam?" maar: "Hoe was je lief­de?"
[18] Immers, werp je een steen omhoog, dan blijft die niet daar­boven, maar hij valt duidelijk weer omlaag naar de aarde.
[19] En waarom? Omdat de ma­terie van de aarde hem aantrekt als een gerichte liefde, waar de aarde zelf vol van is!
[20] En waarom vallen de wol­ken en de sterren niet uit de he­mel? Nu, dat is omdat die worden aangetrokken door de hemelse liefde!
[21] Als jouw hart echter vol is van liefde tot God, de Eeuwig Le­vende, waar zal die vrije, zelf le­vende liefde jou dus heentrek­ken?'
[22] Deze laatste vraag vervulde alle aanwezigen met een gevoel van grote zaligheid, omdat zij nu allen wisten hoe zij ervoor ston­den.
«« 220 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.