Over het wezen en de mystieke betekenis van kometen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 224 / 302 »»
[1] Jonatha begon nu ingespannen na te denken, maar hij kon niet op een zinnig idee komen.
[2] Het Kindje bemerkte uiter­aard onmiddellijk dat Jonatha er niet in slaagde om verband te leg­gen tussen de melkschotel-ko­meet en de uitspansel-komeet.
[3] Het richtte Zich dan ook op en zei tegen Jonatha:
[4] 'Beste Jonatha, het gaat nu in jouw binnenste precies zo, als die scène met de melkschotel-ko­meet liet zien.
[5] Jouw hart stelt dan die scho­tel voor, terwijl jouw liefde de melk erin uitbeeldt,
[6] en boven die melk zweeft nu ook een geweldige zwerm insek­ten rond, net als boven de andere melkschotel,
[7] en die zwerm stelt dan weer voor: jouw tot in het belachelijke doorgevoerde gedachten over de­zelfde aard van de beide kometen.
[8] Maar, vriend Jonatha, wie zal in ernst de kern van de komeet aan het uitspansel als een melk­schotel zien en diens staart als een muggenzwerm!
[9] Dat was toch slechts als ge­lijkenis bedoeld en niet als natuur­lijke overeenkomst.
[10] Weet je eigenlijk wel wat een gelijkenis inhoudt? Wat is een schotel? Wat de melk? En wat die zwerm insecten?
[11] Blijkbaar heb je dat niet begrepen; luister dus, dan zal Ik je daarover iets vertellen!
[12] De schotel stelt een vat voor, waarin bestanddelen kun­nen worden opgenomen, waaraan de voedende levenskracht uit Mij gebonden is.
[13] De melk nu, dat is zo'n stof, die voedende levenskracht uit Mij in rijke mate in zich heeft.
[14] En in die muggen, horzels en vliegen werkt de levenskracht al vrij en actief,
[15] maar, als die zwerm nu niet zou worden gevoed met passende voedingsmiddelen, dan zal hij al gauw verzwakken en zich dus niet kunnen vormen voor een hogere zijnsfase.
[16] En nu die komeet aan het uitspansel: dat is niets anders dan een nieuw geschapen wereld in wording!
[17] De kern ervan is het vat tot opname van voedende levens­kracht uit Mij.
[18] Die levenskracht wordt door een van Mij uitgegaan spe­ciaal vuur zeer krachtig door­gloeid, en lost zich daardoor op in voedende dampen.
[19] Maar om nu te voorkomen, dat die dampen, die een reeds enigszins ontwikkelde levens­kracht bezitten, zouden vervluch­tigen, en aan het nieuwe hemel­lichaam zouden worden onttrok­ken,
[20] worden ze door ontelbare monaden (etherdiertjes) opgeno­men, en die voegen ze dan weer tot verdere voltooiing aan dat he­mellichaam in wording toe.
[21] Kijk dat is nu die gelijkenis, van de echte komeet en onze melkschotel-komeet!
[22] Ga dat nu maar niet verder napluizen; je liefde zou van al dat gespeur schade kunnen lijden!'
[23] Alhoewel deze verklaring wel door vele andere aanwezigen beluisterd was, begreep niemand ze; toch geloofden velen van hen, dat het zo toegaat.
«« 224 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.