Sets vraag om voor de spijziging van allen te mogen zorgen. De lege voorraadkamers. De zegen van de dank

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 118 / 280 »»
[1] Toen Seth bij Abedam aankwam viel hij voor Hem neer en vroeg Hem: 'O Abba Emmanuël Jehova, mag de mens Seth, U vragen dat U hem net als gisteren toestaat om de hoogte wederom van spijs en drank te voorzien?!
[2] Ik weet weliswaar dat dit van mijn kant een puur dwaze vraag is - want wie zou er in Uw tegenwoordigheid honger kunnen hebben?!
[3] Maar omdat U gisteren ongeveer op deze tijd allergenadigst Zelf om spijs en drank gevraagd hebt, heb ik mijzelf ,afgevraagd of dit voortaan regel moet blijven, of zullen wij bij het oude blijven of' alleen bij de regel van de maag?
[4] O Abedam Jehova wees niet boos op mij over deze misschien totaal dwaze vraag! Uw altijd heilige wil geschiede, nu zowel als eeuwig! Amen.'
[5] Toen Seth zijn vraag had beëindigd, boog Abedam Zich snel naar de grond en hiel Seth op, nam hem bij de hand en zei toen tegen hem:
[6] 'Luister, lieve broeder Seth, jouw vraag, die aan jouw edel voornemen ontsproot, dat Mij altijd welgevallig is, was volkomen juist en terecht en het is altijd beter op een ordelijke tijd spijs en drank tot zich te nemen, dan onordelijk volgens het verlangen van de maag, -
[7] Maar luister nu en zie: Omdat je vandaag je bedienden de liefdevolle opdracht gaf, dat zij alle hongerigen uit moesten nodigen in je voorraadkamers, hebben zij dat ook volkomen getrouw gedaan.
[8] Maar omdat na die uitnodiging zich onmiddellijk zeer veel hongerigen en dorstigen daar vervoegden, gebeurde het dan ook dat je hele voorraad in enkele ogenblikken was verteerd.
[9] En nu is dus de vraag: waar wil jij, Mijn lieve broeder Seth, spijzen en drank vandaan halen nu je voorraadkamers volkomen leeg zijn en zelfs de vruchten in je tuin niet werden gespaard?!'
[10] Aanvankelijk deed dit bericht Seth enigszins versteld staan; maar niet uit nijd ten opzichte van degenen die zijn provisiekamers hadden leeggemaakt of uit enige ergernis dat de uitgenodigde gasten er bij deze gelegenheid zo weinig op gelet hadden wie Seth was en hoe iedereen die binnengelaten werd zich in zijn woning had te gedragen, maar hij stond slechts enigszins versteld omdat hij niet ogenblikkelijk wist waar hij nu spijs en drank vandaan moest halen.
[11] Dat duurde echter niet lang en Seth overlegde bij zichzelf, werd zeer vrolijk en zei daarop: 'O Jehova, boven alles heilige en liefdevolle Vader, wiens liefde is zo groot als de Uwe?!
[12] Zie, mijn kamers waren vol van hetgeen U mij gaf voor mij en voor iedere broeder! Uw, en niet mijn liefde opende de gevulde kamers voor de behoeftigen; zij hebben die geledigd volgens Uw altijd heilige wil.
[13] Zoals U echter de zon steeds vult met nieuw onvergankelijk licht en de gehele aarde alom vult met de steeds opnieuw verwekkende kracht van Uw barmhartige liefde en U de zee zelfs niet één druppel minder laat worden, dat alles is voor U eindeloos veel gemakkelijker dan dat het voor mij is om een mug op te tillen, en daarom ben ik er ook uitermate vast van overtuigd, dat U, o lieve Vader, mijn geledigde kamers allang weer rijkelijk gevuld hebt met alles waar wij volgens de liefde billijkerwijze behoefte aan hebben!
[14] Ga daarom, mijn dragers, met z'n tienen nu vlug naar mijn kamers beneden, vul de manden en breng die meteen weer hiernaartoe; en wie er maar komt en wat te eten en te drinken verlangt, hem zal onmiddellijk aangereikt worden waarnaar hij hongert en dorst!
[15] Maar daarbij zal eenieder herinnerd worden aan Hem, die hier is en de enige Gever is van alle goede gaven. Dat geschiede!'
[16] Hier omarmde Abedam Seth en zei tegen hem: 'Seth, nu pas heb je alles volkomen gedaan! Zie, eerder heb je weliswaar ook de voorraadkamers voor het volk geopend, maar toen heb je vergeten het te herinneren dankbaar te zijn ten opzichte van de enige Gever; daarom konden ook de kamers leegraken. Nu heb je het volk ook de Gever in herinnering gebracht; daarom geschiede het volgens elk van je woorden!
[17] Voortaan zul je je kamers nooit meer leeg aantreffen. Amen.'
«« 118 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.