De liefde als de juiste aanbidding van de Heer. De beproeving van Pura's liefde en haar gouden woorden over de echte Vader

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 140 / 280 »»
[1] Pas nu begonnen bij allen de ogen echt open te gaan, en zij begrepen hoe God oneindig en toch ook een zichtbare Vader voor hen kan zijn!
[2] Jared wilde nu uit pure dankbaarheid vanuit zijn diepste levenskern voor Abedam neervallen en Hem aanbidden uit alle macht van zijn geest; maar Abedam zei tegen hem:
[3] 'Jared, Ik zeg je, wat je nu wilt doen is tussen ons tweeën helemaal niet nodig! Want je weet immers dat hij Mij het mond- en gebarengebed niet telt, maar alleen het gebed van de liefde in je hart; laat het daarom, want dat bevalt me absoluut niet!
[4] Want wie Mij in zijn hart boven alles liefheeft, en ook zijn broeders en zusters vanuit deze liefde meer bemint dan zichzelf, die is het immers ook, die Mij altijd, voortdurend en zonder ophouden, waarachtig in de geest en in alle waarheid aanbidt. Zie, dat is bij jou immers al lang het geval; hoezo wil je Mij dan nu ook nog met je mond en met gebaren aanbidden?!
[5] Zou dat niet hetzelfde zijn, als wanneer jij iemand duizend manden met de mooiste en edelste vruchten zou geven en je er volgens ceremonieel gebruik ook nog een verdord boomblad aan toe zou voegen opdat daarmee volgens jouw mening de gave volkomen zou zijn?!
[6] Vertel Me echter waarom dat verdorde blad nog nodig is?! Waarlijk, de ontvanger wordt daardoor niet rijker en hij zal deze toevoeging slechts als armoedig beschouwen en zal het bij het nuttigen van de vruchten zeker niet mee opeten, maar als volledig overbodig wegwerpen; want wat op zichzelf geen waarde heeft, heeft natuurlijk ook geen waarde met de werkelijke gave?!
[7] Jij kunt er daarom ook volkomen zeker van zijn, dat Ik er echt niet op sta te wachten dat je aan het voortdurende gebed in je geest en in alle waarheid ook nog een verdord blad voor Mij toevoegt. Maar Ik zeg jou, evenals allen: blijf altijd hij dat gebed, en Ik zal hiervoor steeds Mijn oren en Mijn hart openhouden! -
[8] Maar verneem nu, Mijn lieve Jared, iets geheel anders!
[9] Zie, dit meisje hier is, zoals je al licht vernomen, volgens aardse maatstaven zonder vader of moeder en heeft nu op de gehele aarde, behalve Mij en Adam, geen nadere bloedverwanten, geen broers, zusters, vaders en moeders; maar nu heb Ik haar volledig als dochter aangenomen en wil haar dus ook in Mijn huis opnemen!
[10] Maar, zie, nu is jouw huis ook het Mijne; daarom willen wij haar ook in dit huis opnemen en haar hart zo tooien, dat het een volkomen evenbeeld zal zijn van de hoogste en zuiverste van alle hemelen, waar Ik met Mijn volmaaktste en zuiverste engelen pleeg te wonen!
[11] En daarom geef Ik haar aan jou; neem jij haar ook aan als een dochter van jouw hart, en zoals Ik je waarachtig en getrouw heb beloofd, zal ook Ik intrek nemen in jouw woning en derhalve ook te allen tijde in Mijn huis. Amen.'
[12] Na deze woorden nam Hij de hand van Pura en zei tegen haar: 'Mijn dochtertje! Zie deze man eens aan, - zie, hij is geheel en al een man naar Mijn hart! Zijn gehele wezen is Mijn liefde in hem. Deze man is op aarde je ware vader, zoals Ik je lieve en enig echte Vader ben; volg hem daarom, en hij zal je hele leven op aarde voor je zorgen, zoals Ik zorg voor je eeuwige leven! Amen.'
[13] Met deze woorden zegende Hij het meisje en gaf het over aan de van vreugde wenende Jared.
[14] Jared ontving dit kind met grote tederheid, dankbaarheid en liefde en zei tegen haar: 'Kom, kom, jij zuiver dochtertje van de allerliefdevolste en boven alles heilige Vader; bij mij zul je immers alles terugvinden wat je ooit vol droefheid op aarde hebt verloren!
[15] Zie, zoals je zelf hebt gehoord, is mijn huis eigenlijk alleen een huis van de heilige Vader, die hier nu zichtbaar voor ons staat!
[16] Maar waar Zijn huis is, daar is Hij ook een altijd liefdevolle Huisvader en alles wat Hij heeft geschapen is op wonderbaarlijke wijze met Hem; wees daarom blij en dankbaar met een opgewekt gemoed en kom bij me! Waarlijk, je kunt het geloven; zoals jij werd nog nooit een mens op deze aarde verzorgd!'
[17] Maar nadat Pura dat had gehoord, wendde zij zich snel tot Abedam en vroeg Hem: 'O heilige, liefdevolle Vader! Heb ik, arme, misschien gezondigd in Uw ogen, dat ik U nu moet verlaten?
[18] Neen, neen, Jared kan dan een man zijn naar Uw hart en is waarlijk ook een goede vader, zoals ik zojuist uit zijn mond vernomen heb - want zulke woorden zou immers niemand kunnen uiten voor Uw aangezicht, als zij niet waarachtig en getrouw waren! -, maar U is hij toch niet, en zal dat ook eeuwig niet zijn! Daarom wijk Ik ook niet van U; want mijn hart zegt me, dat alleen U de enig ware Vader bent, en behalve U bestaat er geen ware vader meer, en wie zich Uw allerheiligste naam toeëigent en zich ook `vader' noemt, moet wel een zondaar zijn!
[19] Neen, neen, niets scheidt mij meer, eeuwig niet meer van U, mijn lieve, heilige Vader!'
[20] Hierop werd Jared verlegen en hij wist niet meer wat hij nu zeggen en doen moest.
[21] Abedam zei echter tegen hem: 'Mijn Jared, zie, zo moet het met alle echte liefde gesteld zijn! Pas nu moet dit, Mijn waarachtige dochtertje, tussen Mij en jou blijven en morgen ook in Mijn en jouw huis trekken!
[22] Want Ik deed dit nu om haar en jullie allen te beproeven! Wees daarom, Mijn lieve Jared, maar volkomen rustig; want er gaat niets buiten Mijn voorbestemde orde.
[23] Het woord van Pura over de echte Vader moet voor iedereen een flinke les zijn, opdat ieder volledig weet, wie alleen deze naam volledig waard is; en zo blijf jij dan ook hier tot morgenochtend bij Mij - en dan ook voor eeuwig! Amen.'
«« 140 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.