Henochs wijze woorden over het wezen van God en het geestelijke zien. De stem van de Heer in het hart van de mens. Waarschuwing voor valse profeten

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 269 / 280 »»
[1] Toen de gasten na lang zoeken zonder resultaat met bedroefde gezichten weer in de troonzaal waren teruggekeerd, liepen sommigen van hen naar Henoch toe en vroegen hem of hij dan niet wist, hoe en waarheen de Heer zo plotseling was verdwenen of Zich had verborgen.
[2] Maar Henoch antwoordde hen en zei: 'Lieve vrienden en broeders, jullie hart wordt er weliswaar toe bewogen de almachtige, heilige, meest liefdevolle Vader te zoeken, en dat is juist en terecht - want wie God zoekt, die moet Hem altijd met zijn hart zoeken, anders zal hij Hem in eeuwigheid nooit vinden -, maar desalniettemin is jullie huidige zoeken toch een beetje dwaas!
[3] Zie: God, de Vader, die jullie zojuist persoonlijk in wezen hebben gezien en gesproken, is een Geest en kan met lichamelijke ogen nooit worden gezien! Maar als Hij gezien wil worden, dan opent Hij bij de mens die Hem moet zien de innerlijke ogen van de geest, en dan kan de geestelijke mens door de stoffelijke mens heen God aanschouwen - als Gods wil het verlangt - en ziet en hoort Hem dan net zo als jullie allen Hem zojuist gezien en gehoord hebben.
[4] Wanneer de Heer echter volgens Zijn wijze raadsbesluit weer onzichtbaar wil worden, dan sluit Hij hij de mens door Zijn almachtige wil meteen die ogen, en de mens kan dan doen wat hij wil, maar hij zal niet meer in staat zijn de Heer te zien.
[5] Let daarbij ook nog goed op het volgende! Het aanschouwen brengt niemand het eeuwige leven, maar wel het horen en het leven volgens het gehoorde woord!
[6] De Heer heeft nu wel de ogen van jullie geest gesloten, maar niet het gehoor, dat zich in het hart bevindt. Derhalve kan ieder van jullie altijd de stem van de Heer vernemen, en iedereen kan zich altijd tot Zijn vaderlijke liefde wenden als hij iets nodig heeft, en de Vader zal het hem geven als het goed voor hem is, maar het hem ook onthouden als het niet goed voor hem zou zijn. Maar goed of niet goed, jullie mogen de Vader er altijd om vragen, en wees verzekerd, Hij zal jullie de goed hoorbare raad niet schuldig blijven en zal tot jullie hart spreken wanneer jullie Hem daar in volle ernst om zullen vragen!
[7] Wanneer jullie altijd uit ware innerlijke broederliefde in de naam van de Heer tegen jullie broeders zullen spreken en hen vol liefde zullen onderwijzen over God, over Zijn werken, die vervuld zijn van Zijn eindeloos grote eer, over Zijn oneindige goedheid, genade, erbarming en over het feit dat Hij een allerliefdevolste, heilige Vader is voor die mensen die Hem uit al hun levenskracht liefhebben, - ja, dan geef ik jullie allen mijn volste verzekering, dat jullie niet één woord zullen spreken dat God niet tevoren in jullie hart heeft gesproken!
[8] Wie dan naar jullie zal luisteren, zal de stem van God horen, zoals jullie die nu door mij horen.
[9] Maar wee degene die het woord van God uit zichzelf wil spreken, uit eigenbelang en om werelds aanzien, zonder dat hij daarvóór in zich het levende woord heeft gehoord! Waarlijk, diens tong zal een adder worden vol giftige kwijl, en wie hem zal horen zal het gevoel hebben alsof hij door een giftige adder is gestoken!
[10] Hoed je daarom in het bijzonder voor eigenbelang; maar laat iedereen dat geheel vergeten en laat hem uit het diepst van zijn hart enkel en alleen bezorgd zijn voor het welzijn van zijn broeders en zusters; dan zal hij zich ook kunnen verheugen in de voortdurende omgang met God, de meest liefdevolle, heilige Vader, tijdelijk en dan ook in de geest voor eeuwig zichtbaar!
[11] Zie, zo moeten jullie voortaan altijd de Heer van hemel en aarde zoeken, dan zullen jullie Hem ook altijd heel gemakkelijk vinden! En als je dan in je door liefde ontvlamde hart zult vragen: `Vader, waar bent U?', dan zal Hij jullie zeggen: `Kinderkens, Ik ben toch in jullie midden! Vrees niet; want Mijn almachtige hand beschermt jullie toch immers dag en nacht!'
[12] Zie, zo zal het zijn, omdat zo de wil van de Heer is! Sla daarom acht op deze woorden en handel ernaar, dan zal het voor jullie niet meer nodig zijn de Heer in alle hoeken te zoeken om Hem tenslotte toch niet te vinden, maar dan zal de Heer jullie altijd tegemoetkomen, waarheen je je ook maar zult wenden; want de Vader is altijd eindeloos meer bezorgd om ons, dan alle kinderen bij elkaar om Hem!
[13] Dus neem dit buitengewoon goed in je op, opdat jullie nooit arm zullen zijn en gevangen genomen worden! Amen.'
«« 269 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.