Abedams berisping en vermaning aan de onoprechte Purhal. De verklaring van het visioen van Purhal

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 68 / 280 »»
[1] Nadat Purhal zijn verhaal beëindigd had, keek de hoge Abedam vriendelijk om Zich heen, deed toen Zijn mond open en richtte daarna de volgende woorden tot allen en eveneens tot Purhal:
[2] 'Waarlijk, zonder schroom of vrees heb je ons allen je vruchten opgedist en je hebt ook geen enkele appel achtergehouden, hangend aan de boom van je innerlijk inzicht, en je hebt daarbij ook, je oude gewoonte volgend, je wijsheid niet achterwege gelaten door ons allen eerst de onrijpere en minder genietbare vruchten aan te reiken en als laatste de wel gerijpte en goed genietbare vruchten van de reeds aangeduide boom van je innerlijke inzicht!
[3] Zie, daarvoor loof Ik je ook, want zoals gezegd, je was hoogst getrouw in je vertelling! Maar op één ding wil Ik je daarbij toch wijzen, let dus op: Het was weliswaar voor jou, evenmin als voor ieder ander die het net zoals jij zou hebben gedaan, niet bepaald een zonde om woorden te hanteren die niets dan leeg, uiterst onbelangrijk gepraat zijn, waarin niets goeds maar nu ook weer niets slechts schuilt, net als in een wormstekige appel, - maar zie, wie zou het aangetaste deel van een appel eten ofschoon het niet bepaald iets slechts is?!
[4] En dat was ook bij jou het geval, doordat je ons allen met de beschrijving van je grote moed bijna iets te lang hebt opgehouden!
[5] Begrijp je Mij, Purhal, en wat Ik je nu daarmee heb willen zeggen?
[6] Antwoord Mij alleen maar in je hart! - Dus, je begrijpt het niet helemaal! Zie, daarom zal Ik je er zo heen leiden datje het zult begrijpen, let dus goed op!
[7] Je zei, nadat je de deemoedige verontschuldigingen van je voorgangers vermeld had, dat je in dat opzicht een uitzondering maakt of liever gezegd wilde maken.
[8] Zie, het is waar, het moest zelfs een uitzondering zijn; want Ik verlang niet meer en heb nog nooit meer verlangd, dan dat, je ook volgens Mijn wil moet handelen indien jullie het eeuwige leven willen vinden.
[9] Desalniettemin wisten sommigen ten gevolge van te grote liefde en eerbied in hun hart zich geen raad en konden daardoor hun mond ook niet meteen openen om het van hen verlangde weer te geven.
[10] Die houding van je voorgangers heb je dus opgepakt, vond die enigszins onnozel en je had jezelf ook reeds heimelijk ten doel gesteld daarvan gewag te maken, wanneer Ik jou net als de anderen zou oproepen om Mij te berichten over hetgeen je in jezelf had gevonden.
[11] Zie, je werd al spoedig geroepen; maar bijna het eerste wat je deed, was dat je een uitzondering maakte wat je broeders betrof om hen in zekere zin een weinig te beschamen.
[12] En - begrijp dit! - je stelde je toen in je relaas moediger op dan je in wezen werkelijk was.
[13] Zie nu, aan de ene kant zei je van jezelf dat je net zo goed als de anderen wist, dat alle dingen Mij heel goed bekend zijn, dat het daarom dan ook niet nodig zou zijn angst te hebben, als Ik van iemand zou verlangen datgene te uiten wat Ik aan hem gaf, omdat Ik reeds lang van tevoren weet wat iemand van Mij ontving, - en bekrachtigde dat met een werkelijk waardige gelijkenis!
[14] Hoe komt het dan vervolgens, nadat je voorgaf dat te weten, datje toch anderzijds niet wist dat Mij beslist ook niet onbekend zou blijven in hoeverre jij iets verkeerds in je hart verborg wat Mij nu niet bepaald welgevallig zou zijn?
[15] Zie daar maakte je toch wel een hele grote vergissing!
[16] Maar, zoals Ik al aan het begin vermeldde, zal voor deze keer jouw fout niet als zonde aangerekend worden; eiaar wees in de toekomst goed op je hoede datje hart niet meer door een dergelijke dubbelzinnige stemming overvellen wordt, anders zal de grote nacht van je hart nog lang niet door de naar binnen dringende liefdesvlammen verlicht worden en de heerlijke ochtendzon die je in jezelf hebt zien opgaan, zal nog langer op zich laten wachten!
[17] Zie dus, Mijn lieve Purhal, voor Mij is niets verborgen; daarom is het alleszins geraden om niets voor Mij te verheimelijken!
[18] Neem dat voortaan steeds tot richtsnoer van je leven, dan zal je verdere gang over deze aarde een lichte zijn! -
[19] De betekenis van jouw visioen is, en dat moet voor jou van het begin tot het einde een krachtig en altijd vermanend teken zijn, dat in de eerste plaats je liefde lot Mij, en ook tot je broeders, nog geen zuivere en dus ook geen volledige liefde is.
[20] Want die op de talrijke verschillende plaatsen in de nacht van je hart opdoemende vlammen betekenen dat, en zeggen je, terwijl ze je door een heftige knal ontsteld doen staan: `Zie, hoe armzalig je liefde en bijgevolg ook je leven nog is!'
[21] En toen Ik dan de zon in je liet opgaan, dat wil zeggen Mijn heilige genadezon, merkte je dat deze vlammen zonder licht niets anders waren dan je talloosvoudig verbrokkelde eigen ik, dat je vroeger zelf in die mate gehavend hebt door de meest uiteenlopende begeerten, zorgen en hartstochten!
[22] Hoe kan echter dat dusdanig verbrokkelde wezen weer één wezen worden?
[23] Dat heb je ook gezien, toen je zag hoe in Mijn licht van liefde en genade al deze op jou lijkende wezens naar je toe drongen en spoedig geheel één met je werden en datje toen in deze hereniging pas in staat was, als een zodanig voltooid mens weer de vaderlijke stem van Mijn geest in je te horen, die je meedeelde wie Ik ben, waar Ik ben en waar en waarvandaan alle dingen zijn en wat ten slotte jijzelf bent of moet zijn en worden.
[24] Nu je dat allemaal aan den lijve hebt ondervonden moet je je dus ook concentreren op de ware, zuivere, onbaatzuchtige liefde tot Mij, dan zul je leven en je zult door je daden zelf overeenstemmen met het grote teken datje in je zag waardoor je dan zelf altijd een levende onderzoeker en uitlegger van tekens zult zijn in de harten van je broeders uit liefde voor Mij ! Amen.'
«« 68 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.