Satana's wens in een man veranderd te worden gaat in vervulling. De onverbeterlijkheid van Satana. De reine vrouw in de zon. Satan verdwijnt.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 23 / 366 »»
[1] Na deze woorden van de kant van de Heer stond Satana weer op en sprak bevend tot de Heer: 'Heer, ik weet wel dat U eeuwig geen raad van mij noch van enige andere zijde nodig hebt; want alleen U bent immers de allerhoogste en meest volkomen, eeuwige en oneindige wijsheid!
[2] Maar toch heeft U aan al Uw vrije schepselen de vrije wil verleend met daaruit voortvloeiend het recht om vrij te handelen en tevens het recht U om iets te vragen, en een verzoek is in feite niets anders dan een deemoedige raad van de kant van het weliswaar vrije, maar daarbij toch door U wijselijk zwak gehouden schepsel. Daarmee legt het U, o Heer, de eigen raad voor, alsof U er eerder nagenoeg niets van wist totdat het schepsel het U voorlegde. En het raadt U daarmee wel allerdeemoedigst aan wat U zou moeten doen. Ik wil nu mijn aan U te geven raad ook zo inkleden en U daarom vragen, als het U welgevallig is, Uw werken en wezens een geheel nieuwe orde te geven.
[3] Dat is het wat ik nu graag zou willen: zie, o Heer - zoals ik nu ben, ben ik waarachtig meer dan ellendig en ongelukzalig! Zolang ik in deze gedaante als vrouwelijk wezen blijf, kan ik me nooit volledig tot U wenden omdat de meest onverdraaglijke, hevige afgunst mij steeds weer opnieuw op wraak jegens U doet zinnen en me gevangenneemt.
[4] Dan zouden al die boze eigenschappen die mij eeuwig kwellen me vast en zeker verlaten! Ik zou me dan volledig kunnen deemoedigden voor U en zoals al Uw uitverkoren kinderen kunnen zijn.
[5] Als ik een vrouwelijk wezen zou blijven, voorzie ik maar al te goed hoe weinig al mijn goede bedoelingen mij voor alle eeuwigheden der eeuwigheden zullen baten!
[6] Doe daarom wat U wilt, - maar mocht het toch mogelijk zijn, dan vraag ik U, o Heer, daarom!'
[7] De Heer antwoordde haar echter: 'Luister, jij eeuwig onbestendig en veranderlijk wezen, en zeg Mij in hoeveel wezens je je daarom al hebt laten omvormen, waarbij je Mij altijd de verzekering gaf en zei: `O Heer, laat mij toch deze vorm aannemen, dan zal het daarin beter gaan met mij!'
[8] Ik heb met jou altijd gedaan wat je ook maar wilde; er zijn op aarde niet zo veel atomen als er gedaanten en vormen en karakters zijn waarin je je door Mij al hebt laten veranderen ten behoeve van je steeds weer voorgewende verbetering!
[9] Zo vaak Ik maar ter wille van jou een nieuw zonnen- en planetengebied heb gegrondvest, wilde je in de zonnen vrouwelijk zijn - en op de planeten mannelijk!
[10] Ik gaf je ook het vermogen je tot nu toe naar believen te kunnen veranderen. Maar zeg Me en beken nu hoeveel beter je daardoor bent geworden! - Ik zeg je: nog geen haar! Je bent nog altijd de oude leugenaarster gebleven, en tot nu toe heeft niets wat Ik volgens jouw wil allemaal met je heb ondernomen, vruchten afgeworpen.
[11] Als dat toch onloochenbaar zo is, wat moet er dan door deze alweer nieuwe verandering beter met je worden?!
[12] Daarom zal Ik deze keer niet Zelf doen wat je wilt, maar Ik laat je geheel vrij en je kunt jezelf veranderen in wat je wilt!
[13] Of je een man, een vrouw, een dier of een element wilt zijn, maakt Me niet uit; maar Mijnerzijds zal Ik nu ook handelen volgens Mijn eigen beraad - en zal je niet in Mijn beraad betrekken!
[14] Maar als je een vrouw wilt blijven, dan zal Ik je een vorst van de nacht uit jou ter zijde stellen; die zal je de macht geven het geslacht van de mensen te beproeven.
[15] Wil je evenwel een man zijn, dan zal lk een reine zonnevrouw tegenover je stellen, een tweede Eva; die zal je op je oude koppigheid treden. Ook al wil je haar in haar hiel steken, dat wil zeggen in haar vlees, dan zal dat haar niet in het minst tot haar schade verwonden!
[16] Nu weet je hoe het ervoor staat; handel daarom zoals je wilt!'
[17] Hierop werd Satana plotseling een krachtige, opgewekt uitziende man.
[18] De Heer toonde de man direct de zonnevrouw en zei: 'Goed dan, - daar ben je, en daar is zij! Ga daarom weg van hier volgens je vermogen en Ik zal volgens het Mijne handelen! Amen.'
[19] Hierop werd Satan onzichtbaar evenals de zonnevrouw.
[20] En de Heer begaf Zich met de Zijnen weer naar de hoogte.
«« 23 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.