De verschillende meningen van het volk over de paleisbrand. De beteugeling van de dreigende volksopstand door de woorden van Fungar-Hellan.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 293 / 366 »»
[1] Om het brandende paleis van de priesters werden meteen wachters opgesteld die niemand toelieten die misschien wilde blussen. Men stuurde de blussers er alleen maar op uit om op de naastliggende huizen van voorname en kleine burgers te letten, opdat die geen vlam zouden vatten ten gevolge van de grote brand van het paleis, dat weliswaar aan alle kanten volslagen vrij stond, maar bij deze geweldige brand toch een gloeiende vonkenregen over de belendende gebouwen verspreidde, die daardoor aan een groot gevaar waren blootgesteld.
[2] De bewoners van Hanoch braken zich het hoofd over wat dit wel te betekenen had. Sommigen meenden dat Fungar-Hellan zo door zijn vijanden te gronde gericht werd. Anderen zeiden echter dat Fungar-Hellan zijn vijanden in het paleis had weten te lokken en toen zij daar binnen waren de burcht aangestoken zou hebben en had laten afsluiten, opdat zijn vijanden totaal vernietigd zouden worden; want dat was echt iets voor de sluwe opperpriestergeneraal. En weer anderen meenden daar zij nog enige weet hadden van de tien vuurprofeten, en dat er nu vast weer zo'n vuurprofeet van de hoogte naar beneden was gekomen om nu weer zijn verderfelijke vuurwonderen te verrichten, teneinde het van de oude God afgeweken priesterdom te bekeren.
[3] Ten gevolge van zulke meningen waren er dan ook een heleboel nieuwsgierige onderzoekers naar de werkelijke oorzaak van dit verschrikkelijke feit; maar de ondervraagde wachters moesten zwijgen, en zo kreeg niemand die verder niet in de zaak was ingewijd, iets te horen.
[4] Er ontstond daarom een regelrechte opstand onder de burgerij in de stad, die met alle geweld wilde weten wat deze brand te betekenen had.
[5] Maar Fungar-Hellan verscheen aan het hoofd van een sterke macht en zei tegen een zeer vooraanstaande burger: 'Wat willen jullie dan afdwingen door je wanordelijk gedrag? Keer terug tot de goede orde, anders laat ik jullie allemaal over de gloeiende kling jagen! Ben ik niet de heer over mijn huis en kan ik daar niet mee doen wat ik wil?! Wat interesseert het jullie dan nu hoe en waarom ik het in brand heb laten steken? - Trek je daarom onmiddellijk terug opdat je niet ook in zulke vlammen je dood vindt!'
[6] Deze woorden van de generaal scoorden effect. De hele opstand was bezworen en gedurende de brand lieten zich zeer weinig toeschouwers meer zien.
«« 293 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.