Korah herinnert zich een ontmoeting in de tempel.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 90 / 244 »»
[1] Toen vroeg KORAH aan Chiwar of Ik Mij nog in de stad ophield, en of hij niet nader kennis met Mij zou kunnen maken. En verder zei hij: "Ik ben er mij nu helemaal van bewust dat jouw Messias iets buitengewoon goddelijks in zich moet hebben, want in satans gunst staat hij in geen geval, en zijn naam schijnt voor satan de grootste kwelling te zijn! - Dat zijn twee, weliswaar op buitengewoon wonderbaarlijke wijze ondervonden feiten, die ik mij eeuwig niet uit het hoofd zal kunnen praten, en daaruit concludeer ik nu met een rustiger gemoed, dat jij met de uitroep 'Zoon van de Allerhoogste' ook helemaal gelijk zou kunnen hebben, en daarom zou ik, als dat te doen zou zijn, toch kennis met hem willen maken. Breng jij me naar hem toe!"
[2] CHIWAR zegt: "Dat zou wel kunnen, en ik in de eerste plaats zou wel geneigd zijn om jou naar Hem toe te brengen, maar het volk doet nu nog wat moeilijk tegenover jou, en door de moedwil van het gewone volk zouden wij gevaar lopen door een steenworp gewond te worden. Tevens bereidt Hij Zich voor om af te reizen, zodat het Hem toch niet aangenaam zou zijn als wij Hem lastig zouden vallen! Maar Hij komt tegen de winter weer naar hier of naar Kis en Hij zal in een van deze twee plaatsen de winter doorbrengen, en dan zullen wij gelegenheid genoeg krijgen om Hem nader te leren kennen, daarom geloof ik dat wij deze keer het voornemen om Hem nader te leren kennen uit zouden moeten stellen tot aan de winter. "
[3] KORAH zegt: "Het is wel waar watje nu hebt gezegd, maar desondanks kan ik het verlangen niet van mij afzetten om deze zo buitengewone mens, door wie alle totale goddelijke macht, kracht en heerlijkheid werkzaam is, persoonlijk te leren kennen! Of wacht, mij schiet nu een geschiedenis over het Paasfeest in de tempel te Jeruzalem te binnen! Was het soms deze Jezus, die op een na sabbat, als ik me niet vergis, alle kopers en verkopers uit de tempel dreef en de kramen van alle wisselaars als een storm omvergooide!? Al de te verkopen dieren begonnen afgrijselijk te brullen en renden in wilde haast de verkoopshoven van de tempel uit!
[4] Want die man, die ik zelf heb gesproken -en dat ging heus niet zo vriendelijk -, was ook een Galileeër en heette ook Jezus, en bij hem waren een aantal andere, heel alledaags uitziende mannen en vrouwen, en de gehele groep zag er uit als een heel gewoon Gallilees stel landlopers, maar hun aanvoerder Jezus zag er uit als een buitengewoon mens.
[5] Hij zei eigenlijk niet veel, maar wat hij zei, was diepzinnig, waar en inhoudrijk! Hij heeft toen ook in Jeruzalem een aantal zieken genezen. Toen het voorval echter, naar ik meen -voor Herodes kwam, die behoorlijk bang voor deze Jezus moet zijn, verdween de wonderdoener bij nacht en ontij plotseling uit Jeruzalem, en wij konden niet te weten komen waar hij was heengegaan. Naar Galiléa kan hij niet gegaan zijn rechtstreeks uit Jeruzalem, want dan zouden wij zeker direkt een bericht gekregen hebben, omdat wij veel spionnen achter hem aan gestuurd hebben.
[6] Na een paar weken kregen wij wel geruchten over de timmermanszoon Jezus te horen, maar we konden toch niet aannemen dat die bekende eenvoudige stille en wetenschappelijk beslist onontwikkelde mens, die zelfs lezen noch schrijven kon, dezelfde geweldige Jezus zou kunnen zijn, voor wie in de tempel te Jeruzalem duizenden als voor een Godsgericht gebeefd hadden. Maar als het hier de bekende timmerman Jezus is, die zulke goddelijke daden doet, dan moet hij beslist ook dezelfde Jezus zijn, die op het Paasfeest heel Jeruzalem opgeschrikt heeft! Nu, als hij het is, dan ken ik hem al uit Jeruzalem en behoef hem daarom nu helemaal niet lastig te vallen!"
[7] CHIWAR zegt: "Ja, het is een en dezelfde! Ik ken hem al meerdere jaren, net als de oude Jozef, die pas ongeveer een jaar geleden gestorven is. Ik heb niet het minste spoor van iets buitengewoons aan Hem ontdekt, ofschoon -zoals men hier en daar heeft verteld -zich bij zijn geboorte, die te Bethlehem in een schaapsstal heeft plaats gevonden, heel buitengewone dingen moeten hebben plaats gevonden, en ook daarna tot op Zijn twaalfde jaar. Maar vanaf het twaalfde jaar moet al het buitengewone verdwenen zijn, de grote verwachtingen van Zijn ouders gingen teloor, en Hij bleef tot op heden, respectievelijk tot aan zijn dertigste jaar, en dat is nu, een zeer onopvallende, eenvoudige timmerman!
[8] Hij was erg zwijgzaam, op tien vragen kreeg men ternauwernood een zeer kort antwoord, daarentegen was hij toch steeds goed voor kinderen en armen. Dikwijls heeft men hem zien bidden en ook wenen -maar steeds in stilte -, maar nooit zien lachen, vrolijke lawaaiige gezelschappen vermeed Hij en Hij hield vooral van de eenzaamheid. Het merkwaardigste van alles was echter, dat men Hem hoogst zelden in een synagoge zag, en net zomin in een school, die Hij slechts na veel aandrang van Zijn ouders een paar keer in het jaar bezocht, maar ook altijd zichtbaar geërgerd weldra weer verliet. In een bedehuis heeft niemand Hem echter ooit gezien. Dit vreemde gedrag van Hem was dan ook de reden waarom velen Hem wat onnozel vonden.
[9] Maar op Zijn dertigste jaar verdween Hij opeens uit Zijn ouderlijk huis en Hij moet Zich enige tijd in de woestenij bij Bethabara aan de kleine Jordaan, waar de beroemde Johannes verblijf hield, hebben opgehouden en Zich door hem hebben laten dopen. Van daar trok Hij vervolgens, zoals Hij nu is, vol Goddelijke kracht het land in, leerde het volk over het Rijk van God, genas alle zieken en dreef bij bezetenen de boze geesten uit. Dat is heel in het kort zo ongeveer Zijn aardse levensgeschiedenis, die ik voor een deel zelf van Hem heb vernomen, maar voor het grootste deel van horen zeggen te weten ben gekomen."
[10] KORAH zegt: "Ja, ja, je zult wel gelijk hebben! Die geschiedenis in Bethlehem baarde ongeveer dertig jaar geleden veelopzien, en als ik mij niet vergis, heeft de oude Herodes juist om hem die onmenselijke kindermoord bevolen. Hij moet echter naar Egypte ontvlucht zijn. - Zie je nu wel, nu is het me al helemaal duidelijk! Nou, nou, dat is dus dezelfde Jezus!? Ja, aan hem kan beslist iets buitengewoons zijn, en jij zult met je veronderstelling er zeker niet ver naast zijn! Maar ik zou hem dan toch nog willen spreken voor hij deze plaats denkt te verlaten!"
[11] CHIWAR zegt: "Zoals je wilt, - mij blijft dat hetzelfde! Maar dan moet er vooraf toch door ons een heraut in de straten van de stad gestuurd worden, die je nu heel goed aanbeveelt bij het volk, daar het anders niet helemaal vertrouwd zou zijn om je op straat te begeven; want ik ken mijn Nazareeërs!"
[12] KORAH zegt: "Nu, zend dan vlug verscheidene herauten en Iaat hen mijn naam aanprijzen als gunstig voor het volk, anders is hij al afgereisd!" .
[13] Chiwar zendt meteen twaalf herauten uit, en die prijzen de nieuwe overste zo goed bij het volk aan, dat het na een poosje luid begint te juichen en allerlei kostbare geschenken gaat gereedmaken, waarmee het op de aanstaande voorsabbat de nieuwe overste wil verwelkomen.
[14] Als de herauten met dat goede bericht weer in de synagoge terugkomen, zegt de OVERSTE tegen Chiwar: "Nu gaan we echter snel naar buiten, anders wijst hij ons nog af, - en ik zou hem toch willen spreken!"
[15] CHIWAR zegt: "Ik sta al klaar en het zou betamelijk zijn als wij Hem allen een afscheidsbezoek brachten, maar laten wij beiden toch maar alleen gaan "
[16] Chiwar en de nieuwe overste gaan nu meteen weg. Maar als zij zich een paar passen buiten de stadspoorten bevinden, komen Borus, Jaïrus, zijn vrouw, Sarah en moeder Maria hen tegemoet en hebben voor Chiwar en de overste de voor hen treurige mededeling, dat de Heer een half uur geleden met Zijn twaalf leerlingen en met de zeven gearriveerde leerlingen van Johannes is afgereisd.
«« 90 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.