De dreiging van Herodes.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 91 / 244 »»
[1] Dit bericht stemt de overste droevig, en hij gaat, op uitnodiging van Borus, met Chiwar in diens grote, paleisachtige huis, waar Borus er alles aan laat doen om de nieuwe overste zo goed mogelijk te verzorgen.
[2] Ook Bab en Roban voegen zich daarbij en de hele avond wordt natuurlijk over niets anders gesproken dan over Jezus de Heer.
[3] Maar tenslotte zegt de OVERSTE: "Maar vertel me nu toch eens, wat dan heel precies de reden geweest mag zijn, dat hij het na alles wat ik tot op heden van hem en over hem gehoord heb, niet aandurfde om hier te blijven? Want het zou heel wat anders geweest zijn als hij vanwege zijn allerhoogste roeping voor een poos ergens heen zou hebben moeten gaan, maar het lijkt erop alsof hij alleen uit angst voor Herodes gegaan is! Maar een man als hij, die, voor zover mij nu over Hem verteld is, hemel en aarde gehoorzamen, die daarbij nog de Romeinse opperstadhouder tot zijn intiemste vrienden telt, zou toch duidelijk nooit redenen hebben om voor de zwakke pachtkoning van Jeruzalem op de vlucht te gaan!
[4] Waarlijk, bekijk de zaak zoals je wilt, maar zoveel is wel zeker, dat het er voor de bewoners der aarde echt niet goed uitziet, als een God ooit bang begint te worden voor de duivels en voor hen op de vlucht slaat! -Hm, hm, hoe meer ik erover nadenk, des te raadselachtiger ziet de zaak er voor mij uit!
[5] Geven jullie me daar eens een betere verklaring voor, anders moet ik jullie allen, hoe graag ik je ook mag, heel openlijk zeggen, dat jullie je net als ik geweldig in deze man zouden vergist kunnen hebben, want de almachtige hoeft echt niet voor een Herodes, die er misschien nog helemaal nooit aan gedacht heeft om hem te willen vervolgen, bang te zijn! Want ik, als gunsteling van deze pachtkoning, ken hem beter dan ieder van jullie en weet, dat hij er in deze korte tijd al erg spijt van heeft gehad Johannes gedood te hebben. Want de plotselinge dood van Herodias en haar dochter hebben de pachtkoning zo'n angst aangejaagd, dat hij van zijn leven beslist nooit weer een profeet zal laten doden!
[6] Jezus moet daarom om heel andere redenen hier zo vlug weggegaan zijn! Ook al zouden de opgewonden zeven leerlingen van Johannes nog zulke afschuwelijke dingen over Herodes verteld hebben, dan vraag ik me toch af of een alwetend, van God afkomstig man, die beslist weet wat wij nu hier over hem zeggen, hen kan geloven, die kennelijk leugens verteld hebben!? Weet dan niemand van jullie, om mij gerust te stellen, een betere reden voor zijn plotselinge vertrek?"
[7] BORUS zegt: "Beste vriend, er zal best een addertje onder het gras schuilen, omdat Zijn vlucht ons allen net zoals jou verbaasd heeft, hoewel we er volkomen van overtuigd zijn, dat Hij toch dat en Diegene is Die wij als zodanig erkend en aangenomen hebben. Eerlijk gezegd was Hij ook voor jou bang en daarom heeft Hij vanmorgen vroeg al de vele leerlingen en de hoge Romeinen, die nu ettelijke dagen bij Hem waren, weg laten gaan. Maar zoals ik het nu zie zou Hij weinig reden gehad hebben om voor jou bang te zijn, omdat je vóór Hem en zeker niet tégen Hem bent. Er moet dus een heel andere reden zijn waarom Hij zo plotseling is afgereisd. Ik denk dat de schijn hier bedriegt."
[8] De OVERSTE zegt: "Vertel me eens, hoe het er aan toeging en het ermee stond voor Hij Zich gereed maakte om weg te gaan! Misschien kan ik dan, of eerder nog vriend Chiwar, een betere reden vinden!"
[9] BORUS zegt: "Het gebeurde zo: 's Morgens al zond Hij Zijn twaalf leerlingen, die Hij 'apostelen' noemt, naar de zee om een schip voor Hem in orde te brengen, en waarschijnlijk ook om inlichtingen in te winnen of er zich niet ergens door Jeruzalem uitgezonden spionnen en gehuurde sluipmoordenaars bevonden. In Sibarah, de tolplaats die toebehoort aan een zekere Matthéus, ook een leerling van Jezus, ontmoetten de leerlingen van Jezus de zeven leerlingen van Johannes, die ze al eens eerder ontmoet hadden -ik geloof die keer dat Johannes al in de gevangenis zat en de woorden van Jezus had gehoord. Deze zeven leerlingen vertelden de apostelen alles wat in Jeruzalem met hun meester gebeurd was. En tevens vertelden zij dat Herodes toch nog heel in het geheim spionnen en moordenaars had uitgezonden -hoewel hij tegenover degenen, die hem over Jezus informeerden, openlijk verklaarde dat deze de uit de dood opgestane Johannes was. Tegen deze spionnen en moordenaars had hij gezegd dat als zij zouden vaststellen dat de veronderstelde Jezus in werkelijkheid de opgestane Johannes was, zij hem dan niets moesten doen, maar rustig naar huis moesten gaan; maar als het echt Jezus was, dan moesten ze hem zonder meer proberen te doden! Zou de moord hen gelukken, dan zouden ze van Herodes een grote beloning kunnen verwachten, gelukte de moord hen echter niet omdat Jezus in zekere zin een werkelijk onkwetsbare Godmens was, dan zouden ze hetzelfde loon van Herodes kunnen verwachten, en dan zou hij met zijn gehele grote hofhouding een aanhanger van Jezus worden! -Dit bericht brachten de leerlingen van Johannes, die met de leerlingen van Jezus hier naar Nazareth kwamen, aan Jezus de Heer .
[10] Toen Hij dit gehoord had, zei Hij: 'Deze boosaardige proef maakt dat Herodes nooit Mijn leerling zal worden! De aarde is groot, en ik zal nog wel een plaatsje weten te vinden waar de boze apostelen van Herodes Mij niet zullen vinden! Is de Zoon des mensen dan gekomen om dat, wat Hij is, te worden door gehuurde moordenaars? Nee, en eeuwig nee! Wie Mij met moordwerktuigen in de hand vraagt wie Ik ben, die zal in der eeuwigheid geen antwoord krijgen! Het is echter, ondanks dat, tijd dat wij hier weggaan, en laten we dus gaan en zien dat wij op vreemde bodem mensen voor ons winnen, die ook zonder moordwerktuigen tegen ons lichamelijke leven zullen geloven, dat wij zijn wat wij zijn!'
[11] Na deze woorden van Jezus vertrok men dan ook meteen, want Hij zei: 'Laten we gaan, nu wil Ik het, en daarom zie Ik ook dat, en waar, zeshonderd op Mij afgestuurde Herodiaanse moordapostelen zich hier reeds heel dichtbij bevinden, daarom gaan we nu ook meteen hier weg!' -Toen gingen al Zijn en Johannes' leerlingen weg in de richting van Sibarah en zij zullen zich nu al in volle zee bevinden!"
«« 91 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.