De vrijheid van de mens.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 92 / 244 »»
[1] De OVERSTE zegt daarop: "Ah, nu ziet de zaak er heel anders uit! Hij ging dus helemaal niet uit angst weg, maar uit pure wijsheid om Herodes als een welverdiende straf iedere gelegenheid te ontnemen, zodat hij nu niet slechter, maar ook niet gemakkelijk beter kan worden! Ah, dat heeft hij heel goed gedaan, en ik kan hem daarvoor alleen maar prijzen.
[2] Maar deze Herodes is in de eigenlijke zin van het woord een mens, van wie niemand nu precies weet wat hij aan hem heeft. Enerzijds is hij een goed, zo nu en dan buitensporig weldoend mens, anderzijds echter meteen daarop een eersterangs duivel! Vandaag doet hij je in een soort bevlieging van hartelijkheid en grootmoedigheid de prijzenswaardigste beloftes en komt die ook na bij degene, die kort na de belofte bij hem komt. Maar wee degene, die hem de volgende dag daaraan zou herinneren, die krijgt niet alleen niets van al het beloofde, maar wordt ook nog op zó'n gevoelige en beledigende manier afgewezen, dat hem zeker alle moed vergaat om een tweede keer naar hem toe te gaan en hem aan de gemaakte belofte te herinneren!
[3] Men kan daarom ook nooit een speciale vriendschapsband met hem sluiten, omdat hij die beslist niet houdt, -dat is Herodes! En onze verheven Heiland Jezus zal dat net zo goed weten als één van ons, en is daarom volkomen terecht uitgeweken, want ook al had Herodes zich honderd keer van de onkwetsbaarheid van Jezus overtuigd, dan zou dat voor Herodes toch zoveel als niets bewijzen. Voor hem levert dat wat vandaag plaats vond, zeker geen bewijs voor morgen; want deze mens heeft hetzij geen herinnering, of hij leeft volgens principes waarmee alleen hij, maar naast hem geen ander mens bestaan kan!
[4] Maar dat hij voor het overige een sluwe vos is, hoeft verder wel niet aangetoond te worden. Want het belasting afpersen kan hij buitengewoon goed, net als het aan de Romeinen verschuldigd blijven van de pachtsom. Ik weet echter hoe hij dat doet, maar daarover een andere keer!
[5] Toch zou ik nu van jullie willen weten, of onze heiland Jezus niet nog eens weer naar Nazareth zal komen. Heeft hij jullie allen daar niets over gezegd?"
[6] BORUS zegt: "Niets bepaalds, maar ik hoop dat Hij de winter bij ons zal doorbrengen! Het is echter ook mogelijk dat Hij de winter in Sidon of Tyrus zal doorbrengen, maar dan zullen wij van hem wel bericht krijgen en ons tijdelijk daarheen begeven."
[7] De heel bedroefd uitziende moeder MARIA zegt: "Hij zal wel hierheen komen, maar natuurlijk weer slechts voor een paar dagen!"
[8] De OVERSTE zegt: "O beste moeder, wees maar gerust, want hij zal ons niet en u nog minder vergeten!"
[9] De MOEDER zegt: "Dat zal Hij niet, maar voor mij is het toch verdrietig als ik moet zien en ondervinden dat de slechte, blinde mensen hun grootste eeuwige weldoener moedwillig miskennen, Hem vervolgen en Hem haast allerwegen met de grootste ondank bejegenen!"
[10] De OVERSTE zegt: "Kijk, lieve moeder, de mensen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, en David heeft in zijn nood niet voor niets uitgeroepen: 'O, hoe totaal nutteloos is alle menselijke hulp, want zij kunnen allen de benarde niet helpen!' Overigens was het ook steeds het treurige lot van alle door God met hogere geheimzinnige vermogens begaafde, grote mensen, dat ze door de menselijke aardwormen meteen zo zijn vervolgd, zoals de kleine zwaluwen moedwillig de grote machtige adelaar vervolgen. Want de kleine mensen willen bij al hun onbelangrijkheid toch groot zijn, en kunnen het daarom niet verdragen wanneer er een werkelijk groot man optreedt waaraan zij hun eigen nietigheid kunnen afmeten!
[11] Kijk naar de grote profeten! Wat was hun aardse lot? Vanaf de geboorte altijd armoede, allerlei gebrek en ontberingen, afgunst, vervolging en tenslotte zelfs een gewelddadige dood door de handen van de zelfzuchtige aardwormen! Waarom God dat steeds zo wil hebben, is mij vanaf mijn kinderjaren een raadsel geweest. Maar de steeds weerkerende ervaring leert ons, dat het jammer genoeg altijd zo was, en wij kunnen daartegen net zo weinig doen als tegen de hinderlijk korte winterdag. God heeft dat nu eenmaal zo geregeld, en wij kunnen dat niet veranderen. Wel kunnen we hopen dat het eens in het andere leven beter zal gaan!
[12] Uw goddelijke zoon zou naar wat ik over hem gehoord heb meer dan genoeg macht hebben om alle onbetamelijkheden van de wereldse mensen in één klap op te doen houden. Dat hij dat echter niet doet, kunnen wij duidelijk zien aan het feit dat hij in zekere zin liever voor de aardworm Herodes vlucht, dan dat hij hem in één zucht zou vernietigen! Hij, die het makkelijk zou kunnen, doet het niet, en wij kunnen het niet, -en zo blijft steeds de oude bekende, slechte situatie bestaan! Als hij weer eens hierheen komt, wil ik daarover met hem een heel ernstig onderhoud hebben."
[13] BORUS zegt: "Dat zal weinig baten! Want ik was getuige van alles wat de opperstadhouder, die ook nog een oom van de keizer is, in dit wereldverbeterende opzicht Hem aan raadgevingen en voorstellen gegeven heeft, maar alles was tevergeefs! Hij legde kristalhelder uit wat de mensheid is, en hoe ze zoveel mogelijk zonder speciale oordelen en straffen geleid en bestuurd moet worden, indien zij enkel en alleen door zuiver onderricht en door haar geheel eigen vrije roeping, haar toekomstige, door God bepaalde, eeuwige bestemming wil bereiken! De stadhouder moest Hem, net als wij allemaal, helemaal gelijk geven, en het meermalen met kracht voorgestelde gewelddadige optreden bleef totaal achterwege. Daarom kan ik je al vooruit verzekeren, dat het onderhoud dat je je voorgenomen hebt, eveneens in afwijzende zin verlopen zal!"
«« 92 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.