De Oer-eigenlijke God-Zon. Uitleg over de persoonlijke, wezenlijke alomtegenwoordigheid van de Heer. Voorbereiding voor de maaltijd met de Vader

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 1)

«« 60 / 101 »»
[1] Richt je blik eens omhoog en kijk naar de van hieruit gezien tamelijk laag staande zon. In deze zon ben Ik van origine volkomen thuis. Deze zon bevindt zich in het eeuwige, onwrikbare centrum van Mijn goddelijke Zijn. De stralen die van deze zon uitgaan, vullen op hun eigen manier de gehele oneindigheid en zijn op zich niets anders dan Mijn liefdewil en de daaruit eeuwig voortdurend uitgaande wijsheid. Deze stralen zijn dus overal volkomen levend en overal gelijk aan Mijn Wezen.
[2] Overal waar zo'n straal derhalve dan ook maar op valt, ben Ikzelf, precies als in de zon, geheel en al volkomen aanwezig; niet alleen werkzaam, maar ook persoonlijk, en deze persoonlijkheid is bijgevolg ook overal een en dezelfde. Waarheen je hier ook zult gaan, je zult Mij overal volmaakt thuis aantreffen. Betreedt naar eigen willekeur een van deze woonhuisjes die je hier ziet, en je kunt ervan verzekerd zijn dat je Mij in elk daarvan als een volmaakte Heer des huizes zult aantreffen.
[3] Je zegt nu weliswaar dat Ik op deze manier dan toch niet de eigenlijke, echte Christus ben die op aarde heeft gewandeld en onderwezen, maar slechts een levend en volmaakt evenbeeld van Hem en dat Ik toch eigenlijk in het ontoegankelijke licht woon. Verder zeg je nog: als het allemaal zo is, dan komt er toch duidelijk een veelgodendom om de hoek kijken.
[4] Luister, geliefde vriend, broeder en zoon, je denkt in dit opzicht nog natuurlijk, maar pas wanneer je volkomen innerlijk, geestelijk zult denken, zal deze zaak je heel anders voorkomen. Opdat je echter vanuit jouw natuurlijke denken des te gemakkelijker in het geestelijke zult overgaan, zal Ik jou door middel van natuurlijke voorbeelden daarheen leiden.
[5] Kijk, op aarde zag je slechts één zon, maar wanneer je een spiegel voor de zon hield, was dezelfde zon ook in de spiegel en je kunt onmogelijk beweren dat de zon in de spiegel een andere was dan die, welke aan dc hemel scheen.
[6] Je zegt dat dat inderdaad het geval moet zijn. Maar Ik zal je een nog duidelijker voorbeeld geven.
[7] Je zult op aarde wel vaker van de werking van een zogenaamde grote holle spiegel hebben gehoord. Je zegt, o ja, ik heb er zelf ooit een gehad. Als je de stralen van de zon met zo'n spiegel opvangt, dan worden ze bij het terugstralen vanuit de spiegel vaak meer dan duizendmaal sterker dan de oorspronkelijke stralen van de echte, natuurlijke zon.
[8] Al stel je van dergelijke spiegels er ook een paar duizend voor de zon op, dan zul je bij die gelegenheid bij elk afzonderlijk dezelfde sterke werking waarnemen. Dat is zeker en volkomen waar.
[9] Wat werkt er dan vanuit al deze spiegels? Kijk, niets anders dan steeds een en dezelfde zon, die jij met dit aanzienlijke aantal spiegels vermenigvuldigd hebt.
[10] Maar nu vraag Ik jou: is door deze vermenigvuldiging de zon werkelijk vermenigvuldigd of alleen haar werking? Jij zegt nu: inderdaad, alleen de werking! Goed, zeg Ik, maar hoeveel zonnen had je dus in jouw spiegels? Jij zegt: vanuit de spiegel gezien evenveel als er spiegels waren, maar wat de zon betreft had ik steeds maar een en dezelfde.
[11] Welnu, wat dit natuurlijke voorbeeld aantoont, zie je hier in de allergrootste levende werkelijkheid en volheid voor je.
[12] Je zegt nu wel bij jezelf: dat zie ik wel in, maar wanneer men desondanks iedere spiegelzon zou willen onderzoeken en benaderen om het karakteristieke wezen van de zon te leren kennen, dan zal men aan al die spiegelzonnen niets hebben, want het eigenlijke wezen van de zon blijft voor het onderzoekende oog toch volkomen onbekend.
[13] Dat is juist, maar wat zouden jij en de hele aarde er beter op worden, als de echte zon zo dicht bij de aarde en jou gekomen zou zijn, als jij haar door middel van de spiegels genaderd bent? Kijk, dan was de gehele aarde met jou erbij ogenblikkelijk als een waterdruppel op een gloeiende plaat opgelost. Waartoe had de benadering van de werkelijke zon jou dan gediend?
[14] En dit is nog veel meer het geval met Mijn zon hier. Zij moet eeuwig in een ontoegankelijk centrum staan, dat geen enkel wezen verder dan de vastgestelde orde kan naderen, want elke benadering buiten deze orde zou het desbetreffende wezen totaal vernietigen. Dat werd ook tegen Mozes gezegd toen hij Gods aangezicht wilde aanschouwen, want onder `aanschouwen' moet men hier niet het waarnemen met de ogen verstaan, maar het volledig benaderen van het diepste wezen van de Godheid.
[15] Let op, als lk nu een en dezelfde hen als lk ook in de zon ben, maar voor jou zodanig dat je Mij volkomen kunt naderen zoals de ene broeder de andere, is dat niet meer waard? Is dat dan niet meer liefde en erbarming dan wanneer je deze zon werkelijk kon naderen maar daarbij dan volkomen vernietigd zou worden?
[16] Bovendien zouden jij en Ik toch niet volmaakt gelukkig zijn als het Mij niet mogelijk zou zijn om Zelf als Vader overal, waar Mijn kinderen ook mogen zijn, met Mijn ware hele persoonlijkheid aanwezig te zijn.
[17] Zie, de hemel is oneindig! Zou zo'n wezenlijke, eindeloze verveelvoudiging, zonder aantasting van Mijn volledige eenheid, niet mogelijk zijn, hoe verweesd zouden dan Mijn kinderen zijn en hoe alleen zou Ikzelf staan temidden van hen?!
[18] Dat Ik echter volkomen Dezelfde ben met hetzelfde levende, goddelijke bewustzijn en alle goddelijke liefde, wijsheid en macht, kun je opmaken uit het feit dat Ik jou werkelijk persoonlijk naar hier heb geleid en jou op deze weg de macht van Mijn liefde, wijsheid en volmaakt goddelijke wil heb getoond. Als dit allemaal voor jou nog niet genoeg is, bedenk dan maar wat je wilt, dan wil Ik dat het terstond volmaakt geschapen voor jou verschijnt.
[19] Welnu, je wilde graag een voor jou bekende streek op aarde. Kijk maar eens voor je. Ik heb haar al zichtbaar en tastbaar voor jou geschapen.
[20] Jij zegt nu: werkelijk, zoiets kan alleen de enige God doen! Goed, zeg Ik je, dan zul je echter ook inzien dat Ik, zoals Ik hier voor jou sta en de wonderen van Mijn Zijn ontsluier, volkomen dezelfde ben als die Ik van oorsprong eeuwig daar in die zon ben!
[21] Ja, zeg je, dat geloof ik nu volkomen, maar wanneer ik nu naar een ander huis zou gaan en U bleef hier, en ik zou daar dan een tweede wezen van dezelfde oorsprong als de Uwe aantreffen, zal dat dan wel volkomen één zijn met U en zal het in alles op U lijken?
[22] Ik zeg je: het is aan jou om dit uit te proberen. Ik zal zorgen dat jij je zo vlug als de gedachte daarginds in de verte, bij een huis zoals dit zult bevinden. Ik zal echter hier blijven en jouw gezelschap zal daarvan getuigen als je terug bent; jij kunt Mij dan vertellen of je Mij ginds volkomen hebt teruggevonden of niet. Welnu - wees daar!
[23] Zie, lieve vriend, broeder en zoon, je bent hier nu diep in de morgen. Dat merk je als je om je heen kijkt: je ziet niets anders meer, ook jouw gezelschap niet, dan slechts de eindeloos ver uitgestrekte morgen met zijn woningen. Zeg Mij nu, ben Ik hier niet helemaal dezelfde?
[24] Zo moet het ook zijn, en als het niet zo was dan zou er zelfs nooit iets geschapen zijn en was het bestaan van een mens als zodanig ondenkbaar! Want het leven van ieder mens is toch niet meer en niet minder dan een volmaakt evenbeeld van Mij. En als een mens naar Mijn woord heeft geleefd of als miljoenen zo hebben geleefd, kan dan maar één van hen zeggen: Christus leeft in mij, of kunnen dat niet al die talloze rechtvaardigen zeggen? Wanneer echter al die rechtvaardigen dat kunnen zeggen, ben Ik daarom dan een gedeelde of een eeuwig ongedeelde Christus in hen?
[25] Ik ben eeuwig een en dezelfde in het hart van ieder mens. Als miljoenen en nog eens miljoenen harten van Mij vervuld zijn, en wel ieder voor zich volkomen, dan heeft daarom niet iedereen een eigen, andere Christus, maar in ieders hart woont een en dezelfde Christus volkomen! Wel, wat zeg je nu? Ben Ik hier niet volkomen dezelfde als degene die je daarginds bij jouw gezelschap achterliet?
[26] Je zegt: ja Heer, U bent helemaal dezelfde en er is geen verschil noch in de gestalte noch in het woord noch in Uw goddelijke wil en ik kan me niets anders voorstellen dan dat U even vlug als ik hier bent gekomen! Ja, voor jou lijkt het zo, maar zoals Ik al zei, zal jouw gezelschap bij je terugkeer van Mijn voortdurende aanwezigheid daar getuigen. Dat zul je ook dadelijk ervaren. Daarom zeg Ik tegen jou: wees weer daar! Kijk, nu ben je alweer hier. Zeg Me eens, hoe vond je Mij daar?
[27] Je zegt: U was toch Zelf daar zoals U hier bent en er was niet het minste verschil. Ik zeg je: dat is juist; maar vraag nu ook aan jouw gezelschap of Ik Mij ondertussen van hier heb verwijderd. Het gezelschap zegt: absoluut niet; de Heer heeft ons daarentegen verteld, hoe het jou daar verging. Kijk, je zet nu grote ogen op en je verbaast je daarover. Ik zeg je echter dat dit helemaal niet verbazingwekkend, maar volkomen in orde is.
[28] Als je op aarde een opticien was geweest, dan zou je je dit nog duidelijker kunnen voorstellen. Hoe komt het dat verscheidene mensen, kijkend naar een en hetzelfde voorwerp, dat voorwerp slechts zien als één ding, terwijl een ieder afzonderlijk alleen het zijne ziet? Kijk, dat ligt aan het oog van de mens. Van het voorwerp gaan naar alle richtingen stralen uit en eenieder neemt het stralenbeeld in zijn oog op. Men ziet dan in zichzelf alleen dit opgenomen stralenbeeld, dat in alles volkomen gelijk is aan het bekeken voorwerp.
[29] Wordt het voorwerp dan vermenigvuldigd of in stukken gescheurd, als iedereen het als zodanig in zichzelf ziet? Je zegt: volstrekt niet. Kijk, zo is hier levende werkelijkheid, wat op aarde slechts een dode, natuurlijke verschijningsvorm is.
[30] Je zult dit wonder echter nog dieper beschouwen, maar eerst moet je datgene wat jou tot nu toe geopenbaard is, als waarachtig hemelbrood enigszins verteren.
[31] Ondertussen zal Ik Mijn woning hier binnengaan, waar Ik door Mijn bedienden de tafel zal laten dekken, zodat je samen met jouw hele gezelschap voor het eerst echt met Mij aan tafel zult zitten om daar het brood van jouw ware hemelse Vader te genieten. Wacht dus hier maar even totdat Ik terugkom en jou binnenleid in Mijn huis!
«« 60 / 101 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.