Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 1)

0. Voorwoord
1. De geestelijke zon - een genadevonk van de Heer
2. De hele natuur, een evangelie van Gods ordening
3. De klok, een overeenstemmend beeld van de zon
4. De natuurlijke en de geestelijke zon, verschil van hun verschijningsvorm
5. Over het rijk Gods in de mens
6. Het geestelijke kosmische diorama. De sfeer van de eerste geest
7. De sfeer van de tweede geest. De grondslag van het leven is de liefde van de Vader
8. De sfeer van de derde geest. Een beeld van de oneindigheid
9. De sfeer van de vierde geest. Het geheim van de Mensenzoon
10. De sfeer van de vijfde geest. Het grootste wonder, het hart van de mens
11. De sfeer van de zesde geest. De rots Petrus
12. De sfeer van de zevende geest. Raadselachtige beelden van geestelijke toestanden
13. De schommel in haar overeenstemmende beeld. Ceremoniële godsdienstcultus en het wereldse leven
14. De ringmuur in zijn overeenstemmend beeld. Vormen van de verschillende christelijke kerken
15. Het bassin met het liggende schoepenrad. De profetische sfeer van Daniël
16. De sfeer van de achtste geest. De wereldklok en de 'laatste tijd'.
17. De sfeer van de negende geest (ev. Marcus). Rondleiding in de eigenlijke geestenwereld. Hoe het kwaad van de vleselijke liefde zichtbaar wordt in het hiernamaals
18. Hoe de woeker gestalte krijgt in het hiernamaals
19. Hoe de heerszucht gestalte krijgt in het hiernamaals
20. Gang naar de hel
21. Bezoek aan de avondlijke streek
22. De voorgrens van het kinderrijk
23. Wie spaarzaam zaait zal mager oogsten
24. De plaats en omstandigheden van stoïcijnen in het hiernamaals
25. Een bekeringstocht naar de betere stoïcijnen
26. Vervolg van het bezoek bij de stoïcijnen
27. De overwinning en verlossing van een wijze stoïcijn
28. De dalen van rijken, geleerden, vernuft- en verstandsmensen
29. In het rijk van de duisternis van het ongeloof
30. Een geestelijk filosoof en een kwezel
31. Oord van duisternis. Daar is geween en tandengeknars
32. Geboorte vanuit de duisternis. In een eerste graad van het levenslicht
33. Over geestelijke verschijningsvormen
34. Wederzijdse beïnvloeding van echtgenoten in het hiernamaals
35. Een echtpaar in het hiernamaals
36. Het echtpaar en een leugengeest
37. De zwakheid van de man. De gang van de vrouw naar de hel
38. In de eerste graad van de hel
39. Waar bevinden zich hemel en hel?
40. Waar bevinden de heidenen zich aan gene zijde?
41. Bezoek aan de middag. De werking van waarachtig geloof en daadwerkelijke liefde
42. Verschil in snelheid van reizen in het hiernamaals
43. Merkwaardige omgeving en woning van zalige geesten
44. Schoonheid en pracht van de middag. Onderricht over het wezen van liefde en wijsheid
45. De overeenstemmende betekenis van eten en drinken van de hemelse geesten. Het hemelse huwelijk
46. In het heuvelland van de eeuwige morgen. Een klein liefde examen. Hoe stellen jullie je de Heer voor?
47. De 'rooms-katholieke' hemel. In de uiterste middag
48. Processie bij een zogenaamde hemelbestijging
49. Aan Abrahams tafel bij het aanschouwen van de heilige drievuldigheid
50. Onhoudbaarheid van deze materiële voorstelling van de hemel
51. De ware drie-eenheid. De zonde tegen de Heilige Geest
52. De ware armoede van de geest. Het gevaar van de blinde twijfelzucht
53. Verrassingen in de schijnhemel
54. Bevrijding uit de schijnhemel
55. Eerste solide woonplaats na de schijnhemel. Onbegrijpelijke drie-eenheid. De evangelische Christus
56. Op weg naar Christus
57. Het levenspaleis van het gezelschap. Het zaad voor het hemelrijk, Gods Woord
58. Vurig verlangen naar de Heer. Een examen in liefde. Het heilige doel
59. Aankomst in de eeuwige morgen. Beperking van de goddelijke macht bij de opvoeding van het menselijk gemoed
60. De Oer-eigenlijke God-Zon. Uitleg over de persoonlijke, wezenlijke alomtegenwoordigheid van de Heer. Voorbereiding voor de maaltijd met de Vader
61. De maaltijd bij de Vader aan tafel. Lam, brood en wijn
62. Bezoek aan de karmelietessen
63. De biechtende non en de ware biechtvader
64. Verlossing van de arme gevangenen. Oordeel en jongste dag
65. Een monnikenklooster. Augustijnen en hun geloofsopvatting
66. uitleg over de Inrichting van het augustijnenklooster
67. Heeft Petrus de roomse kerk gesticht?
68. Twistgesprek met een augustijn. Petrus en Paulus
69. De augustijner monnik in beraad
70. Bij de paradijselijke augustijnen
71. In ogenschijnlijke gevangenschap bij de paradijselijke augustijnen. Hun twijfel over de juistheid van hun handelen
72. Netelige vragen - eerlijk antwoord
73. Een vraag aan de prior van het augustijnenklooster
74. Vraag naar de liefde tot Christus
75. Tocht door de kloosterhemel
76. Het opblazen van de bedrieglijke hemel
77. Komediespel in de kloosterhemel. De reuzentafel en het eten van werelden
78. Tweede akte van de komedie in de kloosterhemel
79. Een blik op de ware weg naar de eigenlijke hemel
80. Verdere uitleg over de bedrieglijke komedie. Het geestelijke leven wordt op oneindig veel verschillende manieren begeleid
81. Derde akte op het tragikomische podium
82. Aankomst van de nieuwgewonnen zielen in de 'paradijstuin'. Hun schuldbekentenis
83. Het eeuwige Woord van God als rechterstoel van Christus
84. Over de zonde tegen de Heilige Geest
85. Het woord van de Heer! - De eigenlijke rechter
86. Ook in de hel is de Heer puur liefde
87. Het onderscheid tussen het juist en verkeerd handhaven van de biecht
88. De prior voor de kloof in moeilijkheden. Over de ware brug der verlossing. Van de dood naar het leven
89. Het levendige gebed van de prior en de uitwerking ervan
90. De eenvoudige man. Vrijwillige bekentenis van de prior
91. De verlossingsvoorwaarde. Het overbruggen van de kloof
92. Drie beproevingen om de dienstvaardigheid van de liefde te toetsen
93. Het vermogen om op verschillende plaatsen gelijktijdig te kunnen verschijnen. Uitleg
94. 'Wees listig als de slangen en zachtmoedig als de duiven'
95. Verder op de proef gesteld. Het begin van de beloning
96. Allen moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Het zalige herkennen door de prior
97. De bekentenis van een prediker Huiswaarts
98. Het geheim van de ware vooruitgang
99. Nog een zware beproeving
100. De hemelse bestemming
101. Leiden, trekken en dragen in geestelijke betekenis