Komediespel in de kloosterhemel. De reuzentafel en het eten van werelden

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 1)

«« 77 / 101 »»
[1] Kijk, de tafeldekkers zijn er al en zij zijn allemaal even groot als onze eerste toneelheld. Kijk hoe vier tafeldekkers over de niet bepaald sierlijke tafel van Abraham een tafellaken uitspreiden, dat groot genoeg lijkt te zijn om jullie hele planetensysteem inclusief jullie zon, als onbeduidende appels in te wikkelen en naar de markt te brengen. Nu wordt er fruit op tafel gezet, dat bestaat uit de jullie naar de vorm welbekende soorten van de aarde zoals peren, appels, pruimen en dergelijke. Ook wordt er een soort brood bij gelegd en bij elk stuk, dat bestemd is voor één persoon, wordt ook een beker geplaatst, die ogenschijnlijk ongeveer het drievoudige van de hoeveelheid water van de aardse zeeën kan bevatten. Jullie vragen hoe zoiets in hemelsnaam mogelijk is.
[2] Ik zeg jullie: voor geesten onder elkaar is zoiets heel goed mogelijk. Jullie zullen zelf ook wel eens hebben ondervonden dat wanneer je je fantasie een beetje laat werken, het voor jullie heel gemakkelijk was en nog is, om je bijvoorbeeld de gestalte van een of ander jullie welbekend dier of van iets anders, zo monsterachtig groot voor te stellen dat je er tenslotte bijna zelf van zou schrikken. Welnu, wat voor jullie op aarde slechts in de fantasie van jullie geest mogelijk was en voor elk mens op zijn manier mogelijk is, dat is hier in het rijk der geesten voor iedere geest ook mogelijk, maar het openbaart zich dan als verschijningsvorm. Zulke verschijnselen worden hier echter 'drogkunsten' genoemd, vooral boze geesten bedienen zich daarvan wanneer ze een of andere stiekeme streek willen uithalen. Omdat ook deze geesten zich op een dwaalspoor bevinden en daardoor vaak nog kwaadwillig zijn, kunnen zij zich ook wel van een meer onschuldige drogkunst bedienen om ons als vermeende vijanden af te schrikken. Zodra zij zich er echter van overtuigd hebben dat wij niet schrikken van hun bedrog, zal dit alles weer heel vlug tot zijn vorige toestand ineenschrompelen. Dan zullen zij ook geen tweede poging meer wagen.
[3] Kijk nu eens: de gasten die van alle kanten komen, gaan aan tafel zitten, grijpen met hun buitensporige reuzenhanden naar de kolossale vruchten en brengen die naar hun huiveringwekkende mond, die naar het lijkt groot genoeg is om bijna een aarde, als was het een aardbei, te verwerken. Jullie verbazen je erover hoe het mogelijk is, dat jullie dit fantastische drogfenomeen in zijn ontzettende omvang met jullie ogen met het grootste gemak kunnen overzien. Dat komt ten eerste omdat deze ogenschijnlijke grootte helemaal geen grootte is, maar enkel bedrog. Wij bevinden ons echter door de Heer in het helderste licht; daardoor kan zich voor ons ook niets zo bedrieglijk groot vertonen, dat wij het niet in al zijn valse facetten in één oogopslag kunnen overzien. Ten tweede heeft dat ook nog een andere reden en wel, dat voor deze geesten onze gestalten in gelijke mate vergroot en even waarheidsgetrouw zichtbaar zijn als hun grote, bedrieglijke verschijningsvorm. Dat is dus op deze manier te begrijpen.
[4] Let nu maar eens op het ons reeds bekende theatrale droghemel-podium. Kijk hoe nu een menigte geharnaste reuzenkrijgers van achter de wolken tevoorschijn komt en hoe de aanvoerder voorop loopt met een kruisbeeld, dat even kolossaal is als de aanvoerder die het draagt. Let nu ook nog op een ander verschijnsel, want kijk, zo dadelijk zal de reuzenchristus vanaf het kruis tegen ons beginnen te spreken. Luister, hij spreekt al en zegt tegen ons: weg uit de hemel met jullie vervloekten, want jullie hebben de Heilige Geest van mijn alleenzaligmakende rooms-katholieke kerk altijd tegengewerkt en jullie waren voor mij steeds boven alles gehate ketters. Daarom, weg met jullie naar de uiterste duisternis, want voor jullie is hier in de hemel geen plaats en ik heb jullie nooit gekend! Dwing me niet om geweld te gebruiken, want als ik dat moet doen wordt de onderste hel jullie deel. Al hebben jullie voorheen mijn apostel Petrus dan niet geloofd, jullie zullen mij toch wel geloven wanneer ik vanaf het kruis tot jullie spreek!
[5] Jullie kijken nu wel een beetje verbaasd, maar ik zeg jullie: laat je door dit verschijnsel niet beïnvloeden, want kijk, het kruis en het beeld zijn hol. Zoals jullie gemakkelijk kunnen zien houdt de drager het kruis tegen zijn mond en spreekt door een opening die in de mond van het christusbeeld aan het kruis uitkomt. Daarom lijkt het alsof de stem uit de mond van de heiland aan het kruis komt. Het is dus eveneens een ijdel en boosaardig bedrog, waarbij de menselijke gestalte van de Heer als drogmiddel gebruikt wordt. Toch is dit bedrog in wezen niet echt slecht daar de aanvoerder niet werkelijk kwaadwillig handelt.
[6] Jullie zien ook dat hij niet al te ver met zijn sprekende kruisbeeld naar voren durft te komen en dat is al een teken dat deze truc hem niet veel zegen zal brengen. Daarom wendt hij zich nu tot zijn krijgers en geeft hun een teken om te proberen ons met geweldig geschreeuw af te schrikken. Ze beginnen dan ook grote bewegingen te maken en geweldig met hun zwaarden te kletteren en doen net alsof ze ons willen aanvallen. Alleen merken ze dat wij er helemaal niet van schrikken en dus trekken ze zich niet hun aanvoerder weer achter de coulissen terug. Ook onze gasten aan tafel zien dat wij niet erg onder de indruk raken van hun kolossale maaltijd; daarom staat de een na de ander van tafel op. Maar nog is de komedie niet afgelopen. Zo dadelijk zal het tweede bedrijf beginnen en wie van jullie zooloog is, zal veel interesse in deze akte hebben, want ik zeg jullie bij voorbaat dat onze hemelbewoners nu het uiterste zullen wagen en zich in de vorm van allerlei reusachtige dieren zullen presenteren. Maar wij weten dit en daarom zullen we ons ook hierdoor niet laten afschrikken.
«« 77 / 101 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.