Tweede akte van de komedie in de kloosterhemel

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 1)

«« 78 / 101 »»
[1] Kijk eens naar boven; er komt zojuist een goeddoorvoede krokodil tevoorschijn, die naar verhouding dezelfde grootte heeft als de overige voorwerpen. Hij spert zijn muil wijd open als wilde hij een halve schepping verslinden. Maar daar er niets in zijn muil vliegt, doet hij die weer heel bescheiden dicht. Kijk, daar meer op de achtergrond komen verscheidene tijgers, hyena's, leeuwen, luipaarden en beren tevoorschijn; nog verder op de achtergrond zien jullie enorme reuzenslangen kruipen. Kijk nu hoe al deze dieren met angstaanjagende sprongen en grimmig gekronkel elkaar plotseling te lijf gaan alsof ze elkaar willen verscheuren. Daar helemaal in een hoek komt een grote apenkop tevoorschijn die kijkt of we nog niet geschrokken zijn. Maar wij schrikken niet en daarom beginnen deze dieren zich dan weer terug te trekken.
[2] Jullie vragen hoe zo'n metamorfose eigenlijk mogelijk is? Ik zeg: zo'n metamorfose kan een goede geest zelf weliswaar onmogelijk tot stand brengen, maar desondanks kan hij met de kracht van de Heer die hij in zich heeft door zijn wil zulke beelden buiten zichzelf tevoorschijn roepen zodat deze dan zichtbaar worden alsof ze werkelijk bestonden. Zulke verschijningsvormen worden in het rijk der geesten `gezichtsbedrog' genoemd. Toch is dat bij deze verschijning hier voor ons niet het geval, want geesten die iets boosaardigs in zich hebben, kunnen buiten zichzelf geen doelmatig gezichtsbedrog oproepen. In het uiterste geval kunnen ze wel het boosaardige zo uit zichzelf tevoorschijn roepen, waardoor dit boosaardige dan hun uiterlijke gestalte wordt. Dat is hier hij deze geesten het geval. Jullie hebben nu de gelegenheid gehad om het ruwe en boosaardige van deze geesten in zijn ware gedaante te zien. Kijk, zo verhouden de zaken zich hier.
[3] Aan de ene kant is hier alles wel bedrog en ijdele schijn, maar volgens jullie eigen oude bijbelspreuk: `Voor de reine is alles rein', is in al deze bedrieglijke verschijningen voor ons ook niets bedrieglijks, want juist door deze verschijningen laten de geesten hun hele innerlijk zien en het is voor geen van hen mogelijk om iets anders tevoorschijn te laten komen dan juist alleen maar datgene wat volkomen met zijn innerlijke wezen overeenstemt.
[4] Eerst hebben jullie de pseudo-Petrus leren kennen. Dat wil zeggen dat het hele apostolaat van jullie kerk op een totaal onechte Petrus gebaseerd is. Daarom zullen jullie in duizenden van zulke kloosters ook altijd zo'n pseudo-Petrus aantreffen. Zoals het echter met Petrus gaat, zo gaat het ook met al het andere. Jullie hebben deze hemel volgens jullie eigen woorden eerst uiterst plomp en belachelijk gevonden. Beschouw daarnaast echter de echt heidense rommelmarkt in jullie bedehuizen, dan moeten jullie wel toegeven dat deze hemel daarbij vergeleken nog veel te goed is voor dergelijke dwaasheden.
[5] Wat de zeer onreine Abrahamstafel betreft, deze is een getrouw beeld van de tafel des Heren in jullie bedehuizen, waar, nota bene ook nog voor geld, de Heer vaak een welgevallig offer wordt opgedragen voor zieke honden, ossen, koeien, paarden, schapen, varkens en nog allerlei andere dieren, evenals voor het welslagen van allerlei schandelijke daden! Aan deze tafel wordt het brood des Heren uitgereikt. Welke ook maar enigszins verlichte geest kan zich een nog grotere onzin voorstellen?! Lijkt zo'n tafel des Heren niet op een echte varkenstrog, waarin eveneens alleen de varkens het voer wordt aangereikt? En lijkt hij die uit deze trog eet, niet ook op een varken? Ja waarlijk, de een is een varken en de ander begeeft zich in het varkensvoer, zodat het zijn eigen schuld is als hij door de varkens wordt opgevreten.
[6] De Heer heeft Zijn woord echter vergeleken met parels die men niet voor de zwijnen moet werpen. Daarom ben ik dan ook van mening dat er uit zo'n varkenstrog niet veel levend brood te halen valt. Jullie zullen dus ook gemakkelijk inzien dat deze `tafel van Abraham', zoals we die in het begin hebben gezien, nog veel te goed is om al het schandelijke van zo menige tafel des Heren in jullie kerken te laten zien. De reden daarvan is, dat deze lekenbroeders zich innerlijk noodgedwongen bij deze aardse tafel des Heren wat heters voorstelden dan hij op zich werkelijk was. Ze hadden er immers geen flauw idee van dat 'de tafel van Abraham, Isaäk en Jacob' niets anders voorstelt dan de zuiverste liefde voor de Heer en alle daaruit voortkomende nuttige werkzaamheden die betrekking hebben op het geestelijk welzijn van onze broeders. Zoals dus de tafel is, zo is ook de hemel, want de echte is niet voor geld te koop, terwijl jullie kerk hem toch voortdurend voor een vastgestelde prijs verkoopt. Daarmee is deze rommelhemel dan ook helemaal in overeenstemming, en moet hij er dus ook uitzien als het middel waardoor men hem in bezit heeft genomen.
«« 78 / 101 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.