Gelijkenis van de Heer: twee menselijke planten in de tuin van Gods liefde - De menswording van God

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 111 / 204 »»
[1] Intussen open IK Mijn mond en zeg tegen Chanchah en ook tegen Gella: 'Mijn lieve hartelijke Chanchah, jij hebt Mij zojuist een paar heerlijke woorden gezegd, die daarom des te heerlijker waren omdat ze uit de grond van je hart kwamen. Ik beloofde je een nog heerlijker antwoord te geven en nu ben Ik voor dit doel hier en zal Mijn belofte vervullen. Luister dus heel geduldig naar Mij. Verwacht vooral niet een of andere lange toespraak, want zie, Ik spreek altijd maar kort en pleeg steeds met weinig woorden veel te zeggen.
[2] Jij gaf Mij een beeld van de verzorging van jouw morgen - en avondbloem en dat was heel lieflijk. Ik geef je daarvoor echter een ander morgen - en avondbeeld en dat bestaat hieruit:
[3] Zie, evenals jij jouw bloemen plantte, plantte ook de grote, goede Lama in de eindeloze tuin van Zijn liefde twee mensen: de éne in het oosten voor Zijn hart - en later ook de andere in het westen voor Zijn wijsheid. De eerste voedde Hij met al Zijn goddelijkheid, opdat hij zo heerlijk zou worden als Lama Zelf en Lama aan hem het grootste welgevallen zou hebben. Maar zie, deze eerste werd daardoor overmoedig, wilde niet gedijen, doch keerde zich van Lama af en veracht Hem tot nu toe mateloos - alhoewel Lama hem nog steeds graag met open armen en hart zou willen opnemen!
[4] Daar deze eerste mens zich dus niet zo goed wilde ontwikkelen, plantte de grote Lama spoedig daarop de tweede in het westen, d.w.z. op de wereld en verzorgde deze niet minder. Maar ook deze verkommerde uit eigen wil. Toen had Lama er spijt van dat Hij de mens had geschapen; daarom wilde Hij een dergelijk werk ook weer vernietigen, zoals een pottenbakker een stuk aardewerk, dat hem niet wil lukken.
[5] Lama vroeg toen echter Zijn liefde en deze nam het op voor de mislukten; Hij werd Zelf mens om voor de mensen een goed voorbeeld te zijn.
[6] Maar de mislukte mensen grepen Hem en doodden de Godmens, hoewel ze de God in Hem niet konden doden. Slechts weinigen herkenden Hem en namen Zijn leer op in hun hart. Ontelbaar velen geloven niet, hoewel ze wél van Hem horen en nemen Zijn leer, waarbij ze Zijn kinderen zouden worden en dan gelijk zouden zijn aan hun eeuwige Vader, niet aan.
[7] Wat denk je wel, wat Lama nu met zulke mensen moet doen? Moet Hij ze nog wel langer dulden en verdragen?
[8] Zie, zo groot is Zijn liefde tot deze mensen, dat Hij nog duizend maal voor ze zou sterven, als dat mogelijk en heilzaam zou zijn! En toch willen ze van Hem niet meer houden dan van de onbeduidende wereld, maar vergeten Hem liever helemaal om de wereld des te gewetenlozer te kunnen aanhangen.
[9] O Chanchah, zeg eens, wat zulke mensen dan wel verdienen? Moet Lama Zich hun hardnekkige trots nog langer laten welgevallen of moet Hij ze in het verderf storten?'
[10] CHANCHAH zegt: 'O vriend, m'n lief, dat zijn wel echt slechte planten van Lama en ze verdienen eigenlijk een hele grote straf. Maar als Lama zo buitengewoon goed is, zou Hij deze planten dan wel kunnen afmaaien en aan het vuur prijsgeven, zoals Hij tegenover de aartsvaders had gedreigd? Ik denk dat de oneindigheid, zoals ik deze begin te leren kennen, toch groot genoeg is om dergelijk onkruid als zodanig op te slaan. Maar als ik in de plaats van Lama was, zou ik niets verderven wat eenmaal leven heeft! - Denk jij er ook niet zo over, mijn allerliefste vriend?'
[11] IK zeg: 'Ja, ja, jij allerliefste, die mening heb Ik ook en Ik doe het ook zo! Maar wacht nu een poosje: direct zullen de twee broeders hele vreemde gasten binnen brengen, en Ik zal zien, wat jij tegen hen zult zeggen. Bereid je er dus op voor, want je zult iets uiterst ongewoons zien en horen!'
«« 111 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.