Bisschop Martinus' ergernis over de lutherse tempel en het antwoord van de engel - Martinus' bereidwilligheid om als schaapherder te werken

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 4 / 204 »»
[1] Zij gaan nu verder, meer naar het zuiden en komen bij een heel gewone boerderij aan, waarvoor een gemakkelijk herkenbare kleine lutherse tempel staat. Als de bisschop deze grootste doorn in zijn oog ziet, blijft hij staan, hij maakt het ene kruisteken na het andere op zijn kale voorhoofd en slaat met een gebalde vuist op zijn borst onder het uitroepen van: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. (* Mijn schuld, mijn schuld, mijn zeer grote schuld.)
[2] DE ENGEL vraag hem: 'Broeder, wat heb je toch? Stoort jou hier iets? Waarom ga je niet verder?'
[3] DE BISSCHOP zegt: 'Zie jij dan die lutherse tempel niet, die van de duivel zelf is? Hoe kan een christen zo’ n vervl…..- oh, ik wil het niet zeggen - oord naderen?!
[4] Of ben jij soms zelf de verklede duivel?! - - O, o, wanneer je dat bent, verlaat mij dan, o jij afschuwelijke duivel!'
[5] Dan zegt DE ENGEL: 'Wil je nog een keer die weg van vijf tot tien miljoen jaren in een nog veel duisterder en schralere streek in het geestenrijk doorbrengen? Wanneer je dat liever is, zeg het dan ronduit; kijk, hier is je oude bisschopsgewaad weer. Deze keer zul je wel tien maal langer moeten wachten, voordat iemand je komt helpen!
[6] Zie je niet dat ik nog in je bisschopsgewaad voortga? Jullie hebben immers een mening die luidt: De duivel kan zich wel vertonen als een engel des lichts, maar de door de Heilige Geest vervulde gestalte van een bisschop kan hij onmogelijk nabootsen. Als jij die mening niet zelf wilt verwerpen, hoe kun je mij dan voor een duivel houden? (De bisschop zakt bijna door de knieën, maakt een groot kruisteken en zegt:'God sta ons bij!')
[7] Verwerp je echter jouw dogmatische opvatting, die voortkomt uit het geloof dat de rots Petrus niet door de poorten van de hel kan worden overwonnen, dan hef je daarmee immers geheel Rome op. En ik begrijp dan niet, hoe jij als kennelijk tegenstander van Rome je aan dit huisje, dat je voor een evangelische tempel houdt, kunt ergeren. Zie je dan niet in, dat er in je gedrag van nu ook niet het geringste spoor van een morele en nog minder religieuze logica aanwezig is.
[8] DE BISSCHOP zegt: 'Jij hebt natuurlijk groot gelijk als men de zaak in dat licht bekijkt. Maar wanneer je werkelijk een bisschop bent, dan zal je ook vanuit Rome bekend zijn, dat iedere goede gelovige al zijn verstand ondergeschikt moet maken aan de gehoorzaamheid van een blind en onvoorwaardelijk geloof! Als echter het verstand aan zware banden is gelegd, hoe kan er dan bij ons een logisch denken en handelen ontstaan?!
[9] Bij ons zegt men: 'Laat de mens er zich vooral voor hoeden in de geest van de religie door te dringen; hij hoeft niets te weten, alleen alles blind en vast te geloven. Het is voor de mens heilzamer als een domkop in de hemel te komen, dan als een verlichte in de hel. Men vreze God vanwege de hel en moet Hem liefhebben vanwege de hemel!' Wanneer echter dit de basis van onze leer is, hoe kun jij van mij dan een logisch denken en handelen verwachten?'
[10] DE ENGEL zegt: 'Helaas is mij maar al te bekend, hoe het met de leer van Babel staat en hoe zij lijnrecht tegen het evangelie ingaat, daar er uitdrukkelijk staat: 'Verdoem niet, opdat u niet verdoemd wordt; en veroordeel niet, opdat jullie niet veroordeeld worden!' Maar jullie veroordelen en verdoemen altijd iedereen, die zich niet aan jullie scepter van Babel onderwerpt!
[11] Zeg eens: Zijn jullie dan wel goede christenen als jullie niet in het minst Zijn allerzachtmoedigste leer volgen? Ligt in de leer van Christus niet de grootste, meest verheven ordening en logica, evenals in de gehele schepping? Is ieder woord van het evangelie niet vervuld van de Heilige Geest? Zijn jullie niet in woord en werk altijd tegen de Heilige Geest geweest, daar jullie altijd opzettelijk in strijd met de zuivere leer gehandeld hebben die vol is van de Heilige Geest, doordat deze immers de door de Heer tevoren verkondigde leer weer blijvend en voor eeuwig aan de apostelen en volgelingen gaf?
[12] Daarmee zie je, op welk een verdoemelijke grond jij staat, als het ware rijp voor de hel! Maar de Heer wil je genade voor recht laten gelden; daarom stuurt Hij mij naar jou toe, opdat ik je zal redden uit je oude Babylonische gevangenschap!
[13] Daarom wil de Heer, dat jij het vooral eens moet worden en je moet verzoenen met de grootste doorn in jouw ogen, wil je ooit op genade uit de hemel aanspraak kunnen maken. Mocht je echter vasthouden aan je Babylonische leer, dan zul je jezelf in de hel drijven, waaruit een vriend van Jezus de Heer je moeilijk ooit zal kunnen bevrijden!'
[14] DE BISSCHOP zegt: 'Ja, ja lieve vriend, er begint voor het eerst iets van logika in me op te komen. Heb daarom maar geduld met mij; ik wil immers in de naam van God alles doen wat je wilt. Spreek echter niet meer over die verschrikkelijke hel, maar leid mij verder!'
[15] DE ENGEL spreekt: 'Voorlopig hebben we het doel al bereikt. Juist hier bij deze lutherse landman en tegelijk bisschop die ik zelf ben, zul je werk als schaapherder krijgen. Vervul deze betrekking trouw, dan kun je daar je brood mee verdienen en geleidelijk aan omhoog komen. Ga je echter mopperend en oordelend te werk, dan zal dit je schaden met als gevolg minder brood en minder vooruitgang. Maar wil je een getrouwe dienaar zijn, denk dan niet meer aan je aardse bestaan terug, maar daaraan dat je hier weer van onderaf met dienen moet beginnen, als je vooruit wilt komen!
[16] Maar onthoud dit heel goed: Vooruit komen betekent hier terugtreden en de laatste en minste willen zijn. Want niemand komt tot de Heer, alvorens hij tot in zijn laatste vezel door en door in alles deemoedig is geworden. - Nu weet je voorlopig alles voor jouw situatie. Volg mij daarom nu goedgezind in dit huis. Doe nu zoals je wilt!'
[17] De bisschop volgt nu zonder tegenspraak zijn gids, omdat hij begrijpt dat deze niets slechts met hem voorheeft.
«« 4 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.