Bisschop Martinus maakt de geestelijk blinde Jezuïeten ziende

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 65 / 204 »»
[1] BISSCHOP MARTINUS neemt echter het bewerken van deze Jezuïeten op zich en begint voor deze hoofdschudders en schouderophalers een diepgaande verhandeling te houden, die als volgt luidt:
[2] 'Waarom schudden jullie ontkennend je hoofd en halen jullie twijfelachtig de schouders op? Begrijpen jullie de zaak dan misschien beter dan jullie nu echt rechtschapen denkende metgezellen? Ik denk van niet! Ik weet echter, waar jullie op uit zijn, en juist daarin ligt de oorzaak waarom enkele van jullie hierbij het hoofd schudden en de schouders ophalen. Zie, ik wil jullie zeggen, waardoor de drievoudige sluier van Mozes nog voor jullie ogen blijft!
[3] Allereerst is het jullie oude, stijfkoppige, onbuigzame denken, dat de gemoederen nog voortdurend beheerst en geen beter en zuiverder licht in jullie harten toelaat! Ten tweede echter is het een duistere misvatting, ten gevolge waarvan jullie geloven dat, om een christen te zijn, allereerst niets anders nodig is dan de doop. Men hoeft iemand alleen maar in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te dopen - en de christen is volgens jullie dwaalleer klaar! Werkelijk, een fraai geloof! En ten derde koesteren jullie nog de hoogmoedige mening en het heerszuchtige geloof, dat jullie de echte apostelen van de Heer zijn en van Hem de macht hebben, te doen wat jullie willen, omdat jullie de echte Heilige Geest zouden hebben!
[4] O, oude dwazen! Waardoor kunnen jullie dat bewijzen? Waar staat in de Schrift een dergelijke tekst, waardoor deze dwaasheid te rechtvaardigen zou zijn? Denken jullie dat de Heer ook tot jullie, absolute anti-christenen, heeft gezegd wat Hij tegen Petrus en Zijn andere apostelen heeft gezegd, toen Hij ze de wereld in zond om het evangelie aan alle volkeren te verkondigen? O, dan zitten jullie er heel erg naast! Zie, er staat geschreven: 'Ontvang de Heilige Geest! Wat gij in het bezit van deze Heilige Geest - op aarde zult binden of ontbinden, dat zal ook in de hemel gebonden of ontbonden zijn!'
[5] Hebben jullie ooit deze Heilige Geest bezeten? Kan de Heilige Geest zich ooit zelf tegenspreken, kan hij veranderen wat hij eenmaal voor eeuwig heeft bepaald? Of kan hij ook nog wijzer worden en inzien, dat zijn eenmaal gegeven geboden onvolmaakt zijn en daarom door nieuwe en betere zouden moeten worden vervangen?
[6] Heeft de Heilige Geest dan ten tijde van de apostelen nog niet ingezien, dat er later monniken van allerlei kleur en soort nodig zouden zijn, om de mensen naar de hemel te voeren? Dat er beelden, houtsnijwerk, relikwieën, mirakelbeelden, klokken, wijwater, wierook, misgewaden, monnikskappen, kerken en kloosters, kelken en monstransen, altaarschellen en Latijn sprekende misdienaars en nog duizenderlei van dergelijke dwaasheden nodig zouden zijn om in de hemel te komen? Hoe blind moet de Heilige Geest toentertijd toch zijn geweest, dat hij zulke benodigdheden voor het zieleheil van de mensen niet al meteen ten tijde van de apostelen heeft ingezien en ingesteld!
[7] Of zijn de eerste christenen inclusief Petrus en Paulus soms daarom ook werkelijk van de duivel, omdat zij geen kerken, geen klokken, geen latijnse missen en dodendiensten hadden en geen zaligmakende heiligenbeelden, zelfs geen biecht en geen Heilig Oliesel, geen duur betaalde zielemissen, geen uitvaartklokgelui, geen kleden over de baar, geen lichtjes en gele waskaarsen en meer van dergelijke dingen?
[8] Zien jullie een dergelijke dwaasheid dan nog niet in? Zien jullie niet in dat wij allemaal, gedreven door onze hebzucht en onze grote heerszucht, zonder ook maar de geringste evangelische opdracht, zogenaamde godsdienstige werken, wetten, ceremoniën hebben gecreëerd, die regelrecht tegen het woord van God en de leer van de apostelen indruisten, en dat wij daardoor duidelijk zondigden tegen de Heilige Geest, waarover geschreven staat dat het noch in het tijdelijke noch in het eeuwige zal worden vergeven?
[9] Als je het zuivere woord van de Heer nu eens oppervlakkig vergelijkt met onze rooms-katholieke dwaasheid, moeten jullie immers wel de schellen van de ogen vallen en volledig inzien, dat Rome niets anders dan de in de goddelijke openbaring maar al te duidelijk aangegeven hoer van Babel is en wij priesters allereerst haar engeltjes - God sta ons bij - in optima forma zijn!
[10] Laat dus, lieve broeders en zusters, jullie oude, wereldlijke onzin varen! Keer samen met mij tot de enige God en Heer, Jezus Christus, dan zullen jullie allen zeker in genade worden aangenomen!
[11] Maar luister: niet deze onbeduidende, alhoewel goedbedoelde toespraak van mij, maar jullie eigen wil en de liefde van het hart moet jullie daar vast en onveranderlijk toe brengen!'
[12] Allen zijn het nu met bisschop Martinus eens, - alleen DE DAMES VAN HET H. HART VAN JEZUS zeggen: 'Zolang wij niet van God Zelf of ten minste van de zaligste Maagd Maria de opdracht daartoe krijgen, blijven wij de roomse moeder trouw en nemen van jullie geen nieuwe leer aan, die ons in de hel zou kunnen brengen!'
[13] BISSCHOP MARTINUS zegt: 'Houd je toch stil, dom vrouwvolk! De Heer zal jullie dadelijk wel een koekje van eigen deeg geven! Als jullie het evangelie niet tot eeuwig levensrichtsnoer wilt nemen, blijf dan maar een hele eeuwigheid lang in jullie domheid steken en teer op het spek van jullie lieve, roomse moeder. Dat iemand daarbij zeker niet te dik en mooi zal worden, daarvoor zal de wijsheid van de Heer wel zorgdragen! Want de Heer verstaat de kunst om zulke domme geesten op een behoorlijk homeopathisch dieet te zetten, dat dikwijls een kleine eeuwigheid duurt en zulke domme geesten beslist de beste dienst bewijst - wat ik uit ervaring weet!
[14] Láten wij die domme, verdwaasde dames bij hun geloof! Wij willen ons echter in Naam van de Heer nu tot een beter licht wenden!'
«« 65 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.