Het helende bad van de honderd lepralijders - Hun aankleding en hun dankwoord - Over het wezen van Lama - De vraag naar Jezus en het antwoord van de Heer

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 92 / 204 »»
[1] Als na een poosje het honderdtal verzadigd en gesterkt is, zeg IK tegen hen: 'Mijn lieve vrienden, sta nu op en kleed je uit. Ga dan in dit bad, dat zich tussen deze zuil en die lichte, maar toch volledig ondoorzichtige afscheidingswand bevindt. In dit bad zullen jullie je melaatsheid verliezen en er weer helemaal schoon uit tevoorschijn komen. Zo zij het!'
[2] Het honderdtal ontkleedt zich nu snel en stapt in het bad. Zodra ze allemaal in het bad zijn, zie, dan zijn ze ook al gauw rein. Hun vroegere lelijk bruine kleur verandert in een lieflijk blank en de vormen van hun ledematen worden daarbij ook steeds voller, ronder en zachter.
[3] Als DEZE GASTEN een dergelijke verandering bij zichzelf waarnemen, worden ze heel vrolijk en beginnen ons drieën buitensporig te prijzen: 'Wie jullie drieën in wezen ook mogen zijn, óf in dienst van de Dalai Lama of in dienst van Ahriman - wat wij niet kunnen beoordelen - het is zeker waar, dat jullie ons niets dan goeds hebt bewezen. Jullie heer moge jullie dat eeuwig vergelden!
[4] Hoe diep ellendig waren we er aan toe en onze grote ellende heeft ook een ondenkbaar lange tijd geduurd. De hele aardbol hebben wij grondig afgezocht en zie, we vonden niemand die onze ellende ook maar enigszins verzacht zou kunnen hebben! Na een zoektocht van zeker meer dan 10.000 jaar vonden wij in de buurt van dit buitenpaleis deze vriend (waarmee ze Mij bedoelden) en vroegen hem of hij ons zou willen helpen als dat ook maar enigszins in zijn macht lag. En hij zei:
[5] 'Ja, ik kan en wil jullie ook helpen! Volg mij deze tuin in. Ik zal daar de heer des huizes roepen en deze zal met grote vreugde doen, wat ik hem terwille van jullie zal opdragen.'
[6] Wat hij zei, dat deed hij ook stipt en wij allen zijn nu daadwerkelijk getuigen van alles, wat hij voor ons heeft gedaan. Daarom komt vooral alleen hem de grootste lof toe. Ook jullie beiden komt echter lof toe, daar jullie bereidwillig dát gedaan hebben, wat deze eerste en voornaamste vriend terwille van ons van jullie verlangde. En dus zijt gij, onze eerste vriend, geloofd en eindeloos geprezen, gij die zo veel goeds voor ons hebt gedaan. En jullie beiden moeten ook geprezen worden, omdat jullie het bereidwillig deden.
[7] Maar nu, lieve vrienden, zien jullie zelf dat wij helemaal naakt zijn. Jullie hebben al zoveel voor ons gedaan, doe dan ook nog dit ene: Geef ons alleen maar het allernodigste om onze schaamdelen te bedekken. Wij zijn dan zo gelukkig als in de hele oneindigheid een wezen ook maar kan zijn.'
[8] IK zeg tegen Martinus en Borem: 'Broeders, open die gouden kist, daar zullen jullie kleren in de juiste hoeveelheid vinden, waardoor onze beschermelingen voorlopig goed en doelmatig genoeg kunnen worden gekleed. Mettertijd zullen ze dan al naargelang de graad van volmaaktheid van hun geest toch wel het gewaad van het Godsrijk krijgen. Zo zij het!'
[9] Bisschop Martinus en Borem springen tegelijk op de gouden kist af en trekken daar honderd stuks blauwe gewaden uit, deels met vele plooien en deels met minder plooien, geven de gewaden met meer plooien aan de mannen en de minder geplooide aan de vrouwen. In een oogwenk kleden allen zich daarmee en zij zijn nog meer verheugd, als ze zien dat deze kleren hen zeer goed staan.
[10] ALLEN loven Mij nu en zeggen: 'O vriend, jij bent goed, ja meer dan goed ben je en daarbij zeer wijs en machtig overeenkomstig je wijsheid. Wij hoorden op de wereld wel, dat de grote Lama ook heel goed en wijs moet zijn, als hij Ahriman niet te zien krijgt. Diens aanblik zou hem zo zeer verbitteren, dat hij dan 1000 jaar niets dan toorn zou spuwen over de wereld waarin Ahriman woont. Hij zou dan echter nog 1000 jaar zijn gezicht bedekt houden om zijn aartsvijand maar niet te hoeven zien. Daardoor echter zou hij dan ook de mensen over het hoofd zien en zich een volle tweeduizend jaar niet om hen bekommeren.
[11] Als het met de Lama in ernst zo gesteld is, dan zeggen wij, dat jij veel en veel wijzer, machtiger en dus ook beter bent dan de oude Lama, die zo’ n domme afschuw van de slechte Ahriman heeft. Zo is het; wij allen zeggen het hier in weerwil van de Lama en tot getuigenis van de waarheid!
[12] Wij hebben allen op de wereld door enkele afgezanten van een andere wereld wel gehoord van een zekere Jezus. Deze moet de Lama zelf in hoogst eigen persoon geweest zijn. Ahriman heeft deze echter gewurgd, omdat hij de mensen tegen hem zou hebben opgezet. Als jullie omtrent deze geschiedenis ook iets weten, vertel ons dan daarvan; wij allen zouden daarover graag opheldering willen hebben.
[13] Op de wereld heeft ons dat het leven gekost. Wij geloven echter dat hier geen dood meer bestaat! Daarom zou het hier misschien toch raadzaam zijn, iets meer over deze Jezus lama te vragen? Vooropgesteld, dat in de zaak, die ons het aardse leven kostte, iets van waarheid schuilt - wees dan zo goed iets daarover te zeggen, als deze kwestie bij jullie bekend is.
[14] Zie, het ging ons allen hieromtrent al heel goed! Wij hadden reeds bepaalde gebeden geleerd, die goed waren. Maar toen gebeurde het dat zo'n afgezant te ver ging; een geliefde verraadde hem en ons allen en nog meer mensen. Wij moesten dat allemaal met ons leven boeten, omdat wij onze Lama _waren afgevallen en een ander hadden willen aannemen.
[15] Het is echter waarschijnlijk dat alleen de slechte Ahriman ons deze streek heeft geleverd. En dat geeft ons het recht te hopen, dat de Lama het ons niet zo heel erg zal aanrekenen, vooral als achter de betreffende Jezus echt de Lama Zelf schuil gaat!'
[16] IK zeg: 'Mijn lieve vrienden, heb nu een klein poosje geduld en jullie zullen hier alles werkelijk te weten komen, wat jullie graag willen weten! Kom nu echter met ons een klein beetje naar voren. Jullie zullen daar een groot gezelschap aantreffen: de afgezanten die jullie een dergelijke leer brachten, evenals ook dat meisje uit jullie land, dat jullie samen met de afgezant die te ver was gegaan, verraden heeft. Maar als jullie bij elkaar komen, dan moeten jullie geen uiting geven aan woede en deze ook niet voelen, maar jullie moeten hun alles vergeven, wat ze jullie hebben aangedaan; dan zullen jullie de Jezuslama meteen herkennen! Dus kom nu vanachter deze af scheidingswand tevoorschijn en volg ons met een goed hart en een goede wil! Zo zij het!'
«« 92 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.