37 De mensen aldaar. Woonhuizen en huishoudelijke gebouwen op het vierde gordelpaar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 37 / 74 »»
[1] Voordat we naar de eigenlijke huishouding kunnen overgaan, zal het nodig zijn eerst enigszins kennis te maken met de woonhuizen van deze mensen; want zonder huis zou er ook geen huishouding zijn. We kunnen dus de vraag stellen: Hoe zien de huizen eruit, waarin deze als bergen zo grote mensen wonen, en waar zijn ze van gemaakt?
[2] De woonhuizen van deze grote mensen vertonen aanzienlijke overeenkomsten met de woonhuizen van de middelste hoofdgordel van de zon, en zijn gebouwd van stenen en hout. Alleen zijn ze natuurlijk verhoudingsgewijs groter, aangezien ook de mensen groter zijn dan op de middengordel. Toch moeten jullie die verhouding niet al te precies nemen; want op de middengordel zijn de woonhuizen, evenals alle andere gebouwen, eerder zo hoog vanwege de pracht dan dat het noodzakelijk is. De huizen van deze gordel zijn echter niet vanwege de pracht, maar in overeenstemming met de behoefte gemaakt. Jullie zullen dus nergens een gebouw aantreffen dat hoger is dan twee keer de hoogte van een mens aldaar; en in de gebouwen bevinden zich nergens galerijen en soortgelijke verhogingen, zoals wij die in de woonhuizen van de middengordel en ook de eerste twee nevengordels hebben leren kennen, maar ze worden gelijkvloers bewoond.
[3] Voordat we echter de inwendige inrichting zullen beschouwen, moeten we toch de vorm van het huis en ook de eventuele omvang ervan in ogenschouw nemen. - De vorm en ook de omvang van zo’n huis zal ons het beste duidelijk worden, wanneer wij zo’n huis vanaf de grond zien opbouwen; let dus op.
[4] Kijk, hier in een grote vlakte wordt juist een nieuw woonhuis gebouwd. Daar is een rechthoekige plek van tweeduizend klafter lang en tweehonderd klafter breed voor bestemd. Jullie moeten je daar echter niet een volkomen mathematische rechthoek bij voorstellen, maar eerder een tweehonderd klafter brede en tweeduizend klafter lange baan, die evenwel aan beide kanten in lengterichting in een rechte lijn doorloopt, maar aan het begin wat de breedte betreft iets naar binnen gebogen en aan het einde iets naar buiten gebogen is.
[5] Aan de beide lange zijden zien jullie de bewoners vijfhonderd lange zuilen bouwen, die tweehonderd klafter hoog moeten worden. Iedere zuil heeft een diameter van vijfentwintig klafter. - In de breedte zien jullie aan het begin, en derhalve bij de ingang, slechts twintig zuilen op dezelfde wijze opgetrokken worden, waarvan er echter geen zo’n grote diameter heeft als die in de lengte. Jullie zien dat het einde volkomen afgesloten is.
[6] Jullie zien de bouwers machtige balken over deze zuilen leggen en aan de binnenzijde van de baan nog twee rijen even hoge, maar qua diameter veel minder dikke zuilen oprichten; en jullie zien dat zij al deze zuilen weer met geweldige balken kriskras met elkaar verbinden. En zie verder, hoe daar over deze balken overal relatief sterke planken worden gelegd, die zo precies tegen elkaar passen, dat er nergens een voeg te ontdekken valt.
[7] Nu zijn de planken gelegd. Zie nu, hoe daarop drie rijen dakspanten worden gebouwd, waarvan de middelste de helft hoger is dan de twee buitenste. - Nu zijn ook de dakspanten klaar. Kijk verder! Deze spanten worden met elkaar verbonden door een soort latten, die zo dicht tegen elkaar aan de spanten worden vastgemaakt, dat er tussen de ene en de andere lat nagenoeg geen ruimte overblijft.
[8] Nu is ook dit werk gedaan. - Kijk nu, rondom het hele gebouw zijn grote stapels dakpannen opgestapeld. Langs geweldig sterke ladders klimmen de reusachtige mensen op en neer om het dak te dekken, en dit dekken gebeurt op dezelfde manier als wij op de middengordel hebben gezien. - De pannen zijn aan de binnenkant helemaal donker, maar aan de buitenkant zien ze eruit alsof van zeer fijn gepolijst goud waren.
[9] Dit gouden dakmetaal wordt over de hele breedte om de uiteinden van het dak gebogen; de randen worden er in zekere zin in gevat. Voor het overige wordt het dak open gelaten, opdat er voortdurend frisse lucht doorheen stroomt, die het hele gebouw van boven af koel houdt.
[10] Nu we dit allemaal in de geest hebben gezien, kennen we ook al de vorm en de grootte van het huis. - Er rest ons dus enkel nog, het inwendige ervan enigszins in ogenschouw te nemen. Zo zullen we al gauw het hele gebouw kennen, evenals het niet al te ingewikkelde doel ervan.
[11] Kijk, tussen de middelste zuilen bevindt zich in de lengte, vanaf de tweede zuil, een ongeveer twintig klafter hoge wand, die in het midden tussen twee zuilen aan beide zijden een eivormige welving heeft. Zie verder, dat het bovenste deel van deze wand van een zachte polstering voorzien is. Ik denk dat jullie niet lang hoeven te raden, wat het doel van deze wand zou kunnen zijn. Deze wand is de eigenlijke rustplaats van zo’n woonhuis, waar de mensen na het werk plegen uit te rusten.
[12] Tussen de buitenste zuilen zien jullie eveneens halve zuilen, ongeveer vijftig klafter hoog. - Waar dienen die dan wel voor? - Kijk maar naar boven, hoe er op de vlakke bovenkanten ervan allerlei vruchten gelegd zijn, en dan zullen jullie niet lang nodig hebben om het doel van deze zuilen vast te stellen. Het zijn de eettafels van de bewoners van deze gordel.
[13] Nu gaan we nog naar het afgesloten uiteinde van ons grote woonhuis, dat een tamelijk grote uitbochting naar buiten toe heeft. - Zie hoe daar ongeveer dertig klafter boven de grond ook een verhoging is gebouwd, die naar het inwendige van het huis toe, in de richting van de middelste rij van de binnenzuilen, gewelfd is en aan de bovenkant een oppervlak heeft, dat aan de uitgebogen ronde wand aansluit, zodat daardoor ongeveer een vorm ontstaat zoals wanneer jullie een ei in de lengte zouden doorsnijden.
[14] Zie verder hoe ook dit oppervlak, dat verscheidene honderden vierkante klafter meet, overal van een zachte polstering voorzien is. Waar zou deze verheven rustplaats dan wel voor kunnen dienen? - In de eerste plaats is het de zetel van de huisvader en in de tweede plaats ook de leerstoel voor het onderricht aan het hele gezin door de vader.
[15] Kijk, nu zijn we al klaar met het hele woonhuis, dat voor drie eenvoudige doeleinden gebouwd is, namelijk om te rusten, om te eten en om te onderrichten.
[16] Zijn er behalve dit woonhuis verder geen andere, in zekere zin bedrijfsmatige gebouwen? - Ieder woonhuis heeft aan weerszijden van de voorkant, op een afstand van ongeveer tweehonderd klafter, twee even grote ronde gebouwen, bestaande uit een gesloten en van enige ronde ramen voorziene wand. Elk van deze ronde gebouwen heeft aan de kant van het woonhuis een voor de mensen verhoudingsgewijs hoge en brede deur; het ronde gebouw heeft echter geen dak, maar is open. De muren zijn aan de binnenkant van allerlei galerijen voorzien, die echter niet bestemd zijn dat daarop wordt rondgelopen, maar ze zijn alleen bestemd voor het bewaren van de noodzakelijke huishoudelijke gereedschappen, die allemaal in het ene ronde gebouw worden bewaard.
[17] Het andere ronde gebouw is een voedselvoorraadkamer en in velerlei opzicht tevens een keuken. Want op deze gordel worden sommige vruchten ook gekookt en daarna pas gegeten. - Voor dat doel is midden in dit tweede ronde gebouw een vijftig klafter boven de aardbodem verheven fornuis neergezet, dat een doorsnede heeft van zestig tot zeventig klafter. In het midden van dit fornuis is een diepere uitholling, waarin een soort aardolie gegoten wordt. Deze aardolie wordt gemakkelijk met een uit bepaalde stenen geslagen vonk aangestoken en brandt dan met een felle, geheel witte vlam, die een grote hoeveelheid hitte om zich heen verspreidt en de kookbare vruchten in de werkelijk gouden schalen, die in een kring rond de vlam zijn neergezet, heel snel tot de juiste zachtheid kookt. - Dat is dan ook de hele inrichting van dit tweede ronde gebouw.
[18] Elk van deze ronde gebouwen heeft een diameter van vijftienhonderd klafter. - Jullie zullen bij jezelf wel vragen: Bij de beschrijving van dit ronde gebouw hebben we in het begin gehoord, dat de afgesloten wanden ervan enkele ronde ramen hebben, en nu vragen we ons af welke bedoeling die ramen wel zouden kunnen hebben, aangezien de ronde gebouwen zelf van boven niet afgesloten zijn?
[19] Deze ramen zijn aangebracht vanwege de ventilatie; want op deze waterrijke gordel is de lucht niet zelden tamelijk vochtig, waardoor zich dan in afgesloten ruimten gemakkelijk verrotting of tenminste bij de gereedschappen vernielende roest of schimmel zou kunnen voordoen. Om dat kwaad te voorkomen, worden er overal passende luchtopeningen aangebracht, zodat de lucht de inwendige ruimten constant droogt en reinigt.
[20] Aangezien met name deze gordel als gevolg van zijn grote vlakten zeer rijk is aan verschillende luchtstromingen, is het ook begrijpelijk dat de bewoners, die heel wijs zijn, deze luchtstromingen heel goed weten te benutten. - Nu hebben we weer een gedeelte leren kennen, dat bij de bewoning door deze mensen hoort.
[21] Maar opdat we die huishouding, wat de gebouwen betreft, volkomen voor ons zien, maak Ik jullie tot slot nog opmerkzaam op de grote dierentuin, die zich achter de twee ronde gebouwen uitstrekt, al naargelang de grondgesteldheid. Deze dierentuin is eveneens omgeven door een soort muur, die vanaf de grond overal gelijkmatig zeventig klafter hoog is, vijf klafter dik is en aan de buitenzijde om de honderd klafter van een leun- of steunmuur voorzien is. Een gemiddeld grote dierentuin heeft een lengte van tienduizend klafter. En wat de breedte betreft, die is al naargelang de gesteldheid van de vlakte ook niet zelden zes- tot achtduizend klafter.
[22] Deze tuin is bestemd voor een dier, dat op deze aarde evenwel niets heeft wat erop lijkt; desondanks heeft het bij de bewoners het aanzien van een schaap bij jullie. De grootte van dit dier zou de grootte van een olifant bij jullie wel eens honderd keer kunnen overtreffen. De kop heeft enige gelijkenis met de kop van een kameel bij jullie; het lichaam lijkt op dat van een koe, de poten op die van de jullie bekende giraffe, aangezien de voorste poten de helft langer zijn dan de achterste. De staart is een wollen bol, waarvan de wol door de bewoners gebruikt wordt voor het maken van hun schorten, en dat is ook het enige doel, waarvoor de bewoners dit dier als huisdier houden.
[23] Nu weten we voorlopig alles van hoe een volmaakte huishouding bij de bewoners van deze gordel gevormd en geregeld is. - We kunnen ons dus gevoeglijk aan hun huiselijke regels gaan wijden, die wij als vervolg op de mededeling van vandaag de volgende keer zullen meedelen. - En dus vinden we het weer genoeg voor vandaag!
«« 37 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.