Het zesde gordelpaar, overeenstemmend met Uranus. Beschouwing van de planeet

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 44 / 74 »»
[1] Reeds bij de beschrijving van de vijfde gordel is vermeld, dat de ring van water door een tamelijk rechte lijn voortlopende, hoge bergwand begrensd wordt. Deze bergwand is tegelijk ook het begin van de zesde gordel, zowel aan de noord- als de zuidzijde; alleen zijn de bergen aan de zuidzijde minder steil dan aan de noordzijde.
[2] Hoe hoog is deze bergwand eigenlijk? - Wat het zeer steile gedeelte betreft, dat verheft zich slechts ongeveer tien mijl boven de waterspiegel. Na deze steilte krijgt het ringgebergte echter geleidelijker hellingen - echter niet naar beneden, maar naar boven toe - en stijgt met deze geleidelijke helling nog tot een hoogte van twintig Duitse mijl boven de steile wand. - Als deze helling haar hoogste punt bereikt heeft, loopt het ringgebergte aan de andere kant de zesde gordel in, heel geleidelijk afdalend, zodat het verval van de verschillende, dikwijls verscheidene mijlen brede bergruggen over een afstand van een mijl nauwelijks tweehonderd klafter bedraagt.
[3] En zo loopt dit gebergte heel geleidelijk naar beneden tot aan de volgende watergordel. Alleen hier en daar verheffen zich weer aanzienlijke heuvels, die dan natuurlijk steiler aflopen.
[4] Dat is dus de hele zesde gordel gevormd, die derhalve tot helemaal bovenin de bergen bewoonbaar is, wat bij geen enkele andere gordel het geval is.
[5] Dat ook de overeenkomstige zuidelijke zesde gordel die vorm heeft, hoeft nauwelijks vermeld te worden; alleen moeten jullie je die niet als precies symmetrisch voorstellen, maar alleen in het algemeen. Want in iedere gordel zijn verschillende soorten bergketens, grote bergvlakten, meren, rivieren en beken en tevens ook heel veel en heel grote watervallen, die in de twee gordel verschillend zijn en nu eens hier, dan weer daar voorkomen, zonder dat ze symmetrisch met elkaar overeenstemmen.
[6] De totale breedte van dit land, van het hoogste tot aan het laagste deel ervan, bedraagt iets meer dan drieduizend mijl, en de watergordel is iets meer dan duizend mijl breed. Zo hebben we nu de geografische gesteldheid beschreven van de bodem, waarop wij ons zullen bewegen.
[7] Om nu echter de gesteldheid en bestemming ervan des te grondiger te leren kennen, zal het nu noodzakelijk zijn om eerst een blik op de met deze gordel overeenstemmende planeet te werpen.
[8] Afgaande op de eerder genoemde volgorde zullen jullie wel met gemak inzien, dat deze gordel met geen andere dan de planeet Uranus overeenstemt. We zullen dan ook eerst deze planeet enigszins in het algemeen bekijken.
[9] De afstand en grootte van deze planeet kan iedere almanak jullie vertellen; die zijn evenwel het minst belangrijk voor het doel, waartoe wij de planeet enigszins willen bezichtigen. Maar het allerbelangrijkste is, dat wij enige notie krijgen van hoe deze eruit ziet.
[10] Het volume van dit hemellichaam overtreft dat van jullie aarde wel zo’n duizend keer. Hieruit kan al afgeleid worden, dat het oppervlak ervan behoorlijk groot is; Uranus kan dus wel als een planeet van bijna de eerste rang beschouwd worden. - Het bewoonbare land ervan bevindt zich, evenals op Saturnus, voor het merendeel rond de evenaar; want de poolstreken zijn vanwege de te grote kou die daar heerst geheel en al onbewoonbaar. Maar de gebieden rond de evenaar hebben voortdurend een heel aangenaam klimaat en zijn heel bergachtig.
[11] Geen enkele van alle planeten, die jullie tot nu toe hebben leren kennen, zit zo vol met vuurspuwende bergen als deze; met name de noordelijke en zuidelijke oevers van de bewoonbare landstreken bij de evenaar worden begrensd door een vrijwel ononderbroken ring van vuurspuwende bergen. De meer naar binnen gelegen landstreken daarentegen hebben maar zelden vulkanen en in plaats daarvan tamelijk veel vlak en goed bewoonbaar land.
[12] De vegetatie van de landstreken is buitengewoon weelderig. De voornaamste kleur van de planten is roodblauw, terwijl die van de bloemen gewoonlijk in wit/lichtgroen of wit/lichtblauw overgaat. - Heel verscheiden is de vegetatie hier echter niet, en nog minder rijk aan soorten; maar des te weelderiger en reusachtiger groeit daar alles, wat er maar op de bodem voorkomt.
[13] Evenals het plantenrijk staat ook het dierenrijk, wat de rijkdom aan soorten betreft, sterk ten achter bij de rijkdom van andere planeten. Maar de weinige diersoorten, die daar zowel in de wateren als op het land en in de lucht voorkomen, zijn buitengewoon krachtig en voor het merendeel reusachtig groot. Kleine dieren, zoals bijvoorbeeld bij jullie de insekten en wormen, komen daar nergens voor, behalve alleen de vlieg, die dezelfde gestalte en vorm heeft als die van jullie.
[14] Wat de mensen betreft, die zijn tamelijk groot, zodat de man ongeveer acht klafter en de vrouw bijna zeven klafter meet. - Hun karakter is evenwel heel stormachtig en heftig; daarom zouden jullie het echt niet goed tegen hen kunnen opnemen. Ze zijn buitengewoon stoutmoedig en hebben een ondernemende geest. Ze schuwen geen enkel gevaar, en de vrees voor de dood is hun geheel vreemd.
[15] Om die reden moeten ze ook steeds met verschillende middelen stevig in toom gehouden worden, opdat er niet uit hun overdreven deugd gemakkelijk een ondeugd ontstaat.
[16] Ook de geesten van de gestorvenen van deze planeet moeten in strenge afzondering gehouden worden; want in een conflict met andere geesten behalen zij gewoonlijk de overwinning.
[17] Wie bij de een of ander niets bereikt met de innigste, zichzelf opofferende liefde, moet het zelf maar uitzoeken; want via de weg van de wijsheid zijn ze puur ontoegankelijk. Wanneer iemand hen echter door liefde heeft gewonnen, kan hij ook in ieder opzicht van het grootste geluk spreken. Want hun trouw en volharding is even groot en hardnekkig, zodat die door geen enkele beproeving meer geschokt kan worden.
[18] Om deze reden zijn al hun voorschriften ook uiterst eenvoudig en beperken zich enkel en alleen tot de liefde. Wat de liefde hun ingeeft, dat doen ze ook, en wel met zo’n volharding, dat ze door niets afgehouden kunnen worden van iets waar ze eenmaal aan begonnen zijn. Men zou hen geheel en al moeten vernietigen, als men hen werkeloos zou willen maken.
[19] Maar om jullie enigszins een voorstelling te geven van de volharding van deze mensen, zal Ik jullie daar een klein voorbeeld van geven.
[20] Veronderstel dat iemand een bepaalde bezigheid begonnen is; halverwege de bezigheid wordt hij echter door de dood overvallen en moet als geest en ziel zijn lichaam dan natuurlijk verlaten. Denken jullie, dat hij als geest weg te krijgen is van de plaats, waar hij halverwege de bezigheid zijn lichaam moest verlaten? Op geen enkele manier is hij daar weg te krijgen, maar als geest pakt hij het werk aan en gaat pas van die plaats weg, wanneer het werk voltooid is!
[21] Om deze reden moet ook aan de geesten van deze planeet na de dood van hun lichaam een natuurlijk vermogen om te handelen worden gelaten, totdat een eenmaal begonnen werk voltooid is; anders zou zo’n geest, als gevolg van zijn vrije wil, in alle eeuwigheid niet van zijn plaats te krijgen zijn.
[22] Zo is het ook met de volharding van de nog lichamelijk levende mensen van deze planeet. - Als er gezegd zou worden: Vanaf deze hoge bergtop tot aan de volgende moet er een brug gemaakt worden, en de bewoners van deze planeet zouden dit project in hun wil hebben opgenomen, dan wordt er niet eerder gerust, voor de twee bergtoppen door de geplande brug verbonden zijn.
[23] Daarom zijn deze gedurfde bouwwerken ook op geen enkele andere planeet te vinden als juist op deze planeet. - Wat zouden jullie piramiden van Egypte en al jullie zogenaamde wereldwonderen voorstellen?! - Want wat de architectuur betreft, die is op deze planeet op de meest reusachtige schaal aanwezig. - Opdat jullie je daar een voorstelling van kunnen maken, zal Ik jullie daar een paar kleine voorbeelden van geven.
[24] Stel, dat de bewoners van deze planeet zich op jullie aarde zouden bevinden, met name in jullie land36. Twee van hen zouden echter een reis naar Zwitserland hebben gemaakt en daar erg genoten van een gletsjer. Het beeld van de gletsjer prent zich dan zo diep in hun gemoed, dat de reizigers die voortdurend voor zich zien. - Als de twee reizigers nu weer terugkomen, wordt hun door de overigen direct heel liefdevol gevraagd, wat hun op deze reis als bijzonder bezienswaardig is opgevallen, en of ze van plan zijn dat ook zelf uit te voeren? Bij die gelegenheid wordt door de twee reizigers direct hun geliefde voorwerp beschreven en naderhand op platen getekend. Wanneer het echter getekend is, dan houdt dat ook al een als het ware door een eed bezegelde verzekering in, dat zo’n berg ook in een andere streek gemaakt moet worden. Voor dat doel wordt dan onmiddellijk beslag gelegd op bijvoorbeeld jullie Schöckel37 met alle nevengebergten, en nog dezelfde dag zouden jullie zien dat er vele duizenden handen in beweging waren gekomen; en voordat er tien jaar naar jullie tijdrekening zouden verlopen, zouden jullie letterlijk een Jungfrau, een Wetterhorn of een Schreckhorn op de plaats van jullie bescheiden Schöckel zien staan.
[25] Kijk, dat is een voorbeeld van hoe ver de bewoners van deze planeet de bouwkunst doordrijven! - Maar we zullen nog een voorbeeld bekijken.
[26] Stel, dat een bewoner van deze planeet bijvoorbeeld een stuk grond heeft, dat natuurlijk heel uitgestrekt is. Midden door dat stuk grond loopt echter vervelend genoeg een tamelijk hoge bergrug, ongeveer zo groot als jullie Koralp38. - In dit geval wordt er direct besloten de berg met al zijn uitlopers ofwel voor de helft af te graven en alle kloven daarmee op te vullen, ofwel wordt er in de berg een doorgang met de breedte van een uur gaans naar de volgende vlakte gegraven, zodat de grondbezitter er volkomen gelijkvloers doorheen kan lopen. Het materiaal, dat bij dit afgraven verkregen wordt, wordt gedeeltelijk gebruikt om het stuk grond af te grenzen, maar gedeeltelijk ook naar andere bergen gebracht om daar de kloven te dichten.
[27] Wanneer zo’n grondbezitter dat echter vindt aangenamer en doelmatiger, legt hij over de hele berg een prachtige weg aan en versiert deze links en rechts met de schitterendste piramiden en andere versieringen, die hij mooi vindt. De weg mag echter niet zoals bij jullie op aarde een kronkelende vorm hebben, maar moet altijd volkomen recht zijn. Probeer maar eens over een alp een rechte weg aan te leggen, dan zullen snel inzien wat voor kosten en voor jullie enorm werk en inspanning met het aanleggen van een dergelijke weg verbonden zijn.
[28] Maar voor de bewoners van Uranus is dit bijna welkom; want hoe moeilijker een bepaald stuk land is, des te grotere krachten, volharding en werk vereist het - en met des te groter verlangen wordt het werk ook onmiddellijk ter hand genomen.
[29] Zo zijn ook hun woningen gewoonlijk voor jullie nauwelijks te begrijpen reusachtige werken van hun bouwkunst. Denken jullie dat zo’n Uranusbewoner genoegen zou nemen met een van stenen gebouwd huis, zoals jullie die op aarde hebben? - Dat moeten jullie echt niet denken. Want daar zou jullie spreekwoord ‘Hij moet iets extra’s hebben! wel aardig goed van toepassing zijn.
[30] Want om zijn huis te bouwen zoekt een bewoner van deze planeet een berg uit, die evenwel een volkomen gezond gesteente moet hebben. Meteen wordt de berg rondom tot een kegel afgeschraapt. Vervolgens wordt door verscheidene honderden handen tegelijk een grote beitel en een flinke hamer gepakt en wordt zo’n berg op die manier omgevormd tot een woning, en wel op een naar de smaak van deze bewoners geweldig sierlijke wijze.
[31] Een dergelijk woonhuis heeft dan verscheidene verdiepingen, die door stevige, brede trappen met elkaar verbonden zijn. En rond iedere verdieping moeten galerijen lopen, die van buiten sterk zijn. Een op die manier voltooid huis heeft dan weliswaar ongeveer het uiterlijk van een toren van Babel op grotere schaal - dat wil zeggen, op de manier zoals jullie die gewoonlijk tekenen. Jullie moeten je echter niet voorstellen dat ieder woonhuis er zo uitziet, maar daar heeft werkelijk iedereen ‘iets extra’s’.
[32] Het allergeweldigste zijn echter hun Godstempels; want daar worden hier en daar gehele, boven de andere uitstekende bergketens voor gebruikt. Wat dit betreft zijn de bewoners namelijk van mening, dat Ik op het ene of het andere gebergte speciaal gesteld ben - wat zij herkennen aan het feit, dat een dikwijls tien mijl lange bergketen heel weinig gespleten is.
[33] Zo’n bergketen worden dan zonder mankeren tot een tempel Gods omgevormd; evenwel altijd de bovenste helft van de berg, want de tempel om God te verheerlijken moet altijd veel hoger staan dan welk ander huis ook. De daken van veel tempels zijn zo hoog, dat ze zelfs aan de evenaar, waar het steeds even warm is als bij jullie in hoogzomer, met sneeuw en ijs bedekt zijn.
[34] Uit deze paar voorbeelden kunnen jullie wel afleiden wat voor geestesgesteldheid de bewoners van deze planeet hebben. - Hoezeer ze in hun bouwwerken echter ook van pracht houden, toch zijn hun overige zeden en gewoonten heel eenvoudig. Evenzo zijn ook hun kleding en voedsel uiterst eenvoudig.
[35] Hun voornaamste wet houdt in, dat iedereen elkaar over en weer in alles en zonder enige bedenking bijstaat.
[36] De enige grondslag van hun religie is: God zoveel en zo hoog mogelijk te eren. En de leer hieromtrent is even eenvoudig als zijzelf en luidt als volgt: Wat wij ook doen, dat doen wij ter ere van God! In de geest eren wij God, wanneer wij onszelf als gering beschouwen, elkaar allemaal in liefde omarmen en elkaar in alles bijstaan. In onze daden eren wij God, wanneer wij onze krachten gebruiken om datgene te veredelen, wat Hij ons heeft aangewezen om tot Zijn eer te voltooien. - Maar dat is dan ook wel de hele religie van de bewoners van deze planeet.
[37] In de tempels wordt niet gebeden zoals bij jullie; maar deze tempels zijn in feite niets anders dan enerzijds gedenktekens van de goddelijke grootheid en verhevenheid en anderzijds tevens geweldige, algemene vergaderplaatsen om een of andere grote onderneming te ere van God te overleggen.
[38] Priesters en andere leiders van het volk zijn hier niet. Maar de oudste huisvader van de familie, die soms uit verscheidene duizenden personen bestaat, is alles in alles.
[39] Aan de huwelijken wordt hier strikt de hand gehouden. - De voortplanting van de mens gebeurt hier eveneens door de bijslaap.
[40] De lijken van de gestorvenen worden overal verbrand, hun as wordt in sierlijke vaten gedaan en daarna in de tempels geplaatst.
[41] De mannelijke bewoners onderhouden voortdurend contact met de geesten, evenwel nooit zichtbaar, maar hoorbaar. - De vrouwen hebben herhaaldelijk visioenen.
[42] Wat de dagelijkse bezigheden betreft, zorgen de vrouwen voor de kleding en voor het voedsel. De mannen verrichten elders werk en zijn tevens bekwame metaalbewerkers en bouwmeesters.
[43] Op deze planeet wordt ook geschreven en getekend; vandaar dat ze ook een geschreven woord hebben, waardoor ze Mij kennen in menselijke gedaante als Schepper en Heer van hemel en aarde, dat wil zeggen: hun aarde. Ze weten ook, dat Ik op een soortgelijke aarde als mens in een lichaam heb rondgewandeld; maar omdat zij daardoor van deze planeet denken, dat het de hoogste hemel is, wordt ervoor gezorgd dat zij niet de positie van deze planeet op ieder moment kunnen vaststellen, omdat zij die goddelijke verering zouden betonen.
[44] Dat is in het algemeen wel alles, wat voorlopig dienstig voor jullie is om van deze planeet te weten om naar de overeenkomstige zonnegordel over te kunnen gaan.
[45] Dat deze planeet overigens nog vijf manen en rond de evenaar een dichte dampkring heeft, welke laatste door enkele scherp gewapende, astronomische ogen als een soort Saturnusring wordt beschouwd, hoeft hier nauwelijks vermeld te worden, vooral omdat de manen van een planeet toch al niet worden opgenomen in de beschrijving van de zon, zoals wij die volgen. Wat echter de dampkring betreft, die behoort tot de natuurlijke sfeer van een planeet en heeft met de zon eigenlijk niets te maken, omdat wij de zon beschouwen en ons de gesteldheid daarvan op de meest voordeel brengende wijze in de geest willen beleven.
[46] Derhalve kunnen wij ons direct naar onze zesde zonnegordel begeven.
«« 44 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.