Voortplanting, huwelijk en sterven op het zevende gordelpaar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 71 / 74 »»
[1] Omdat de verwekking van de mens diens eerste optreden is, of liever het vanuit het geestelijke binnentreden van de natuurlijke sfeer, zullen we daar ook mee beginnen. - Hoe vindt hier dus bij deze grote mensen van de zon de voortplanting plaats?
[2] Als jullie bij de producten van het land hebben opgemerkt, dat deze uit drieërlei bron voortkomen, kunnen jullie daaraan zien dat het met de voortplanting van de mens bijna hetzelfde gaat. Deze wordt dus eveneens op drievuldige wijze bedreven; echter niet op de ene of de andere, maar altijd op de tot een eenheid verenigde drievuldige manier.
[3] Nu zullen jullie vragen: Hoe is dat mogelijk? - Dan zeg Ik jullie, dat dat heel goed mogelijk is. Want zelfs bij jullie is een verwekking toch ook drievoudig. Alleen heeft die een omgekeerde volgorde, omdat bij jullie eerst de zinnelijke en daarna pas - wat bij jullie in zekere zin uiterst onbewust gaat - die van de ziel en de geestelijke volgt. Bij de zonnemensen is de geestelijke verwekking echter het eerste. Daarna volgt die van de ziel en tenslotte pas de lichamelijke.
[4] Hoe vindt de geestelijke verwekking plaats? - Door het innerlijke woord, gericht tot het innerlijke woord. - waardoor die van de ziel? - Door de wil, gericht tot de wil. - Waardoor de lichamelijke? - Door elkaar vast te pakken, wat er ongeveer uitziet als een broederlijke omarming. - Na zo’n omarming ademt de man op de vrouw, en dan is de hele daad van verwekking volbracht; want wat Johannes over de wording van het vlees zegt, wordt hier letterlijk uitgevoerd.
[5] De grote betekenis ligt dan in de wordende mens als grondslag verborgen, waaruit hij zelf voortkomt, en die hij tenslotte door zijn ontwikkeling als zodanig in zichzelf herkent; en deze grondslag is het centrum, waarin alles zich verenigt op de manier, zoals Ik jullie voldoende heb laten zien.
[6] Hiermee hebben we over de verwekking niets meer te vermelden. - Hoe vindt het huwelijk plaats? - Ook het huwelijk gebeurt evenals de verwekking op een drievoudige manier. - Nooit brengt een of andere uiterlijke beweegreden de twee echtgenoten bij elkaar, maar enkel en alleen de innerlijke. Zijn ze in het woord één en daarna ook in hun wil, dan worden ze ook met hun lichaam één.
[7] Als dus een man van misschien honderd jaar (naar jullie tijdrekening) de dochter van een vader zodanig heeft leren kennen, dat hij in haar zijn woord en zijn wil heeft gevonden, dan gaat hij naar de vader toe en zegt tegen hem: ‘Kijk, ik heb in deze jonge vrouw mijn woord en mijn wil gevonden, dus wil de grote God, dat ik haar tot vrouw neem. Ik deel het je mee, opdat jij jouw dochter ondervraagt en daarna haar lichaam naar het mijne brengt, opdat ik haar omarm en in haar een nieuwe vrucht des levens verwek’. Na die woorden roept de vader zijn dochter en zegt tegen haar: ‘Zie, hier voor je staat de man, wiens woord en wil jij draagt overeenkomstig de wil van de almachtige God; word dus de zijne en laat je door je echtgenoot omarmen! Gods zegen zij met jullie en Zijn woord zij jullie leven nu, altijd en eeuwig!’ - Dan brengt hij zijn dochter naar de bruidegom en is het huwelijk gesloten. - Ingeval de vader van de dochter niet meer zou leven, wat evenwel zeer zelden gebeurt, wordt deze huwelijksvoltrekking overgenomen door een oudere broer van de vader, maar bij het ontbreken daarvan ook wel door een ander, aan wie de gestorven vader tijdens zijn leven gehoorzaamheid verschuldigd was. - Hiermee zijn we ook met deze handeling klaar.
[8] Hoe gebeurt het sterven van deze grote en meestal duizenden jaren oud wordende mensen? - De handeling van het sterven heeft ten eerste een heel wonderbaarlijk karakter en wordt door geen enkele man of vrouw gevreesd, maar is integendeel het toppunt van allerzaligste verschijnselen bij hen.
[9] Van een ziekte is daar nooit sprake. Maar als iemand wat zijn lichaam betreft moet sterven, weet hij dat al geruime tijd van tevoren en bereidt hij in deze tijd, die voor hem de meest verlichte periode van zijn hele leven is, alles op passende wijze en doelmatig voor met het oog op het moment, dat hij naar het zuiver geestelijke zal overgaan. - Wanneer de tijd al dicht nadert, wordt er gewoonlijk een groot dankfeest gegeven, en op dit dankfeest volgt een vriendschappelijke maaltijd. Daarna staat diegene, wiens tijd gekomen is, op en groet al zijn verwanten en vervolgens de hele gemeenschap, die daar in een met bomen omgeven cirkel bij elkaar woont. Dan verlaat hij vlug het gezelschap en begeeft zich heel snel naar een heuvel, die door het hele gezelschap gezien kan worden. Wanneer hij zich daar bevindt, gaat hij met zijn gezicht naar boven gekeerd op de grond liggen; en binnen een tijdsbestek van enkele minuten verdwijnt hij dan zo volkomen, dat er niet het minste spoor van hem achterblijft.
[10] Spoedig na zijn verdwijnen komt hij volledig in de geest terug bij de achtergeblevenen, waarbij iedereen hem dan met zijn innerlijke gezicht ziet. Dit aanschouwen duurt eveneens slechts enkele minuten. Daarna wordt deze geest in een oogwenk weggerukt en is er van hem op deze plek nooit meer iets te zien.
[11] Als dat allemaal voorbij is, begeeft het hele gezelschap zich op die berg en brengt God eenstemmig lof en dank. Daarna gaan ze weer naar huis en zijn blij en opgewekt vanwege de grote genade, die God een broeder van hen heeft geschonken. - Deze handeling van het sterven is hetzelfde op de hele gordel, zowel op de eilanden als op het grote vasteland.
[12] Als opmerkelijk kan voor jullie misschien nog genoemd worden, dat de man eerder verdwijnt dan de vrouw, en in het algemeen de grootste reuzen eerder dan de kleinere mensen. - Dat is dan ook wel alles over de handeling van het sterven van de mensen op deze zevende gordel.
[13] Dat hetgeen tot nu toe gezegd is op beide gordels hetzelfde is, hoeft nauwelijks gezegd te worden. - En aangezien we derhalve klaar zijn met het gehele bewoonbare oppervlak van de zon, zullen we de volgende keer naar het inwendige van de zon begeven. - Genoeg dus voor vandaag!
«« 71 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.