Raphaël geeft uitleg over Messiasbeloften.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 153 / 246 »»
[1] RAPHAËL zegt: "Maar het ligt toch voor de hand dat het een geestelijke en geen letterlijke betekenis had! Het had betrekking op de in die tijd komende Messias die reeds door alle profeten, ja ook al door Adam en Henoch, net als door Kenan tijdens zijn geestvervoering, is voorspeld!
[2] De tijd is nu gekomen waarin al die voorspellingen vervuld worden! Zacharias voorspelde als laatste profeet op geestelijke wijze over de reeds plaatsgevonden komst van de Beloofde en jullie doodden daarom zijn lichaam en bezegelden daardoor opnieuw een hecht verbond met de hel, die Kaïn vechtend met de vrome Abel, als eerste voor de blinde, domme en slechte mensheid heeft geopend.
[3] Maar het kan de te blinde en te domme mensheid toch. niet te erg aangerekend worden als zij in haar blindheid alle soorten gruwelijke zonden begaat en daarom zult ook u, vanwege Zacharias, niet geoordeeld worden en dat nog des te minder omdat u die misdaad al heel vaak ernstig berouwd hebt, wat u zeer ten goede gerekend werd. Maar nu is de vraag, wat ~ zou doen als u van aangezicht tot aangezicht met de reeds dertig jaar rn deze wereld onder de Joden rondwandelende en lerende Messias zou komen te staan en wat uw vijftig collega's zouden doen! Zoudt u Hem de verschuldigde eer geven en Hem in uw hart als diegene aanvaarden die Hij is?"
[4] STAHAR zegt: "Almachtige vriend, dat is alweer een vraag waarbij men bij de beantwoording helemaal de mist in zou kunnen gaan! Wie is die erg mystieke, beloofde Messias? Waar is Hij? Wat wil Hij en wat leert Hij? Als je dat niet weet, kun je toch om Jehova's wil geen duidelijk antwoord geven!"
[5] RAPHAËL zegt: "Hij is Dat, wat David over Hem zong toen hij zei: Maak de poorten hoog en de deuren breed, opdat de Heer van alle heerlijkheid binnentrekke! Maar wie is de Heer der heerlijkheid? Het is Jehova Zebaoth!' Kijk, dat getuigenis geeft hij de Messias, die Zich nu heilig, heilig, heilig in deze wereld bevindt in een lichaam als het onze!
[6] Maar als David op deze wijze duidelijk over Hem getuigt, dan zijn daarmee uw vragen beantwoord en weet u nu wel wat u van de Messias kunt verwachten. Daarom eis ik nu ook een duidelijk antwoord op de door mij aan u gestelde vraag!"
[7] STAHAR zegt: "Als het zo is, wat ik binnen mijn persoonlijke sfeer helemaal niet wil betwijfelen, dan vraag ik echter: Wat doen we dan met Mozes, bij wie toch ook heel nadrukkelijk en duidelijk staat: 'Geen mens kan Jehova zien en tevens het leven behouden!'? Tevens vinden we in Mozes een formeel verbod, van Jehova's kant aan de grote ziener, waarin staat dat men God met geen enkele afbeelding, hoe verheven ook, mag voorstellen! Maar jij zegt dat de Messias, volgens het gezegde van David, nu Zelf als een mens In corpore (lichamelijk), dus geheel en al vorm, rondwandelt!? Hoe staat het dan met het verbod van God bij Mozes, wat moet daarmee gebeuren?! Eén moet vervallen, hetzij Mozes of jouw Messias, want Mozes en David kunnen onmogelijk beiden gelijk hebben!"
[8] RAPHAËL zegt: "Mozes niet en David ook niet! Want beiden verkondigen de mensen het juiste, goede en ware! Mozes zei niet op bevel van Jehova, dat Deze niet te enigertijd als mens onder de mensen zou kunnen komen, hij verbood slechts om van God een gesneden beeld te maken op de manier van het gouden kalf. Zo zei Jehova ook tegen Mozes, dat niemand Hem als God of Geest zou kunnen zien en leven. Meteen daarop zei Jehova echter toch tegen Mozes: 'Kijk Mij na, -maar blijf achter de rots!', en Mozes zag de rug van Jehova.
[9] Wat wil dat nu zeggen? Kijk, de rug van Jehova die Mozes zag, is nu juist het symbool van het menselijk lichamelijke van Hem, Die Zelf eens voor de mensen als de volkomen mens zichtbaar zal worden! Maar als dit nu zo is, hoe kan men dan Mozes verwerpen als men Davids getuigenis aanvaardt?
[10] U hebt toch ook al reeds dertig jaar de oude ark des verbonds aan de kant gezet omdat de vuurzuil en rookkolom was verdwenen en in plaats daarvan hebt u er een nieuwe, geheel materiële neergezet! Dat is echter ook, zonder dat u het begrijpt, een getuigenis voor deze tijd. Het betekent dat Jehova nu niet meer alleen als geest boven alle materie verheven zweeft, zoals eens boven de nachtelijke wateren. Hij verliet Zelf de plaats waar Hij Zich als Schepper en Vader maar moeilijk en onduidelijk door middel van de gewekte ziener voor de andere kinderen herkenbaar maakte. Hij kwam daarom Zelf in het lichaam van een mens en leert nu Zelf de mensen en onderhoudt Zich met Zijn kinderen!
[11] Ziet u hier ook niet een nieuwe ark van het nieuwe verbond, waar de dode nieuwe in de tempel slechts een vermanend symbool van is? Maar het geestelijke leven van Jehova, dat eerst boven de oude ark zweefde, heeft Jehova Zelf al dertig jaar geleden in de Godmens gelegd en Die is nu hier in de wereld en leert Zelf de mensen Hem te herkennen!
[12] Als dit nu zo is, kunt u dan nog zeggen: om dat te aanvaarden zou men Mozes of David moeten afwijzen? .
[13] Ook staat er geschreven: 'In die tijd zullen de hemelen wijd open staan en de engelen zullen opstijgen en neerdalen naar de mensen die van goeden wille zijn en zij zullen voor hen getuigen van het vleesgeworden, eeuwige woord, dat God Zelf is!' Dat gebeurt op dit ogenblik voor uw oren en ogen! Wat wilt en kunt u dan nog meer vragen?! Of denkt u nog steeds dat ik slechts een mens ben?"
[14] STAHAR antwoordt, terwijl hij nu diep nadenkt over de woorden van de engel: "Hm, dat is een heel vreemde gewaarwording! Het is zeker waar en de waarheid straalt uit ieder woord van je hemelse mond. Ik ben nu bekeerd. Het gaat nu echter om mijn collega's, dat ook zij bekeerd worden, en dan gaat het erom waar wij de grote Messias kunnen ontmoeten om Hem Zelf te horen!"
[15] RAPHAËL zegt: "Ga heen en vertel het uw broeders opdat ook zij geloven en zalig kunnen worden. Kom dan weer terug en verneem waar u de Heiligste zult zien en spreken!"
[16] Dan gaat Stahar meteen naar zijn nog sombere vrienden.
«« 153 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.