Schabbi blijft achterdochtig.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 198 / 246 »»
[1] Cyrenius begrijpt nu wel wat er met de Perzen aan de hand is, maar hij begrijpt niet, hoe zo'n satanisch lasterpraatje over de Romeinen bij de Perzische Joden terecht kon komen en wie daar zulk afschuwelijk zaad had uitgestrooid.
[2] IK zeg: "Weet de tempel dan niet, dat Ik al ongeveer negen maanden Mijn leer verkondig?! Ga dáár maar eens heen en win dáár inlichtingen in! Daarvandaan komen alle kwade en valse berichten over Mij, over Mijn daden en ook over jullie, Romeinen, omdat zij weten dat jullie niet tegen Mij zijn! Johannes de doper zou nog leven als de tempel niet de moeder van de mooie Herodias in de arm had weten te nemen!
[3] Alles is afkomstig van de tempel en diens armen rijken ver over de aardbodem, maar weldra zal men ze een heel stuk korter maken! Kijk, zó staan de zaken en nu zul je hopelijk inzien, dat met deze mensen weliswaar wat moeilijk tot overeenstemming is te komen, maar het is geen verloren moeite! En zij moeten op de juiste weg gebracht worden omdat het anders echt niet goed zou zijn voor Mij, voor Mijn leer en voor jullie!
[4] Nu zul je ook de werkelijke reden beginnen te zien waarom Ik eigenlijk deze Perzen van de ondergang op zee heb gered. Om hun lichaam in leven te houden zou Ik geen engel gezonden hebben om hen te redden. Maar omdat de juiste voorlichting van deze mensen over Mij en Mijn werk erg belangrijk is in verband met de grote invloed die zij uitoefenen op hun grote land en op hun talrijke volk, moest Ik hun leven redden. Zonder hen zouden wij geen effectief middel hebben om de Perzen te bevrijden van hun eenmaal opgevatte waanvoorstelling."
[5] CYRENIUS zegt: "O Heer, U alleen zij alle lof, nu is alles weer in orde en ik begrijp nu alles! Ga nu maar weer verder met hen, want ik zie nu wel in dat daar zeker een heel goed resultaat van te verwachten is en ook moet zijn!"
[6] Terwijl Ik echter wat terzijde Cyrenius inlichtte, dachten de Perzen daar iets heel anders van en onze SCHABBI zei tegen zijn metgezellen: "Kijk eens, hoe die beide leiders samen heimelijk staan te overleggen op welke nieuwe, nog sluwere manier zij ons misschien toch kunnen vangen! Want tot nu toe hebben ze niets uit ons weten te krijgen, maar nu moeten we nog tien keer zo erg oppassen! Tot nu toe brachten zij slechts licht geschut in stelling, maar nu zullen zij hoogstwaarschijnlijk met muurdoorbrekende stormrammen beginnen en als wij niet heel goed standhouden, zullen wij als dun riet worden fijngestampt! Daarom moet ieder van ons zoveel mogelijk op zijn hoede zijn! Want zij mogen beslist nooit ons innerlijke geloof uit ons te voorschijn halen als een emmer water uit de een of andere onderaardse regenput! De onderzoeker heeft mij eerst angst aan willen jagen door te beweren, dat hij onze geheimste gedachten heel precies kende zoals hij eerder onze nood op het water gezien en onderkend had. Maar ik dacht bij mij zelf: "O.ho, sluwe vos! Door dit gat zou je dus willen ontsnappen?! O, dat gaat met door, snode vriend!' Hij zag echter al gauw in dat hij mij op die manier zéker niet zou kunnen vangen, daarom ging hij meteen naar de opperstadhouder en nu heeft hij vast met hem overlegd, welke val nu voor ons gezet zou moeten worden om ons met zekerheid te vangen. Maar zowel positief als negatief zullen wij met geen val te vangen zijn! We moeten echter opletten als kraanvogels in hun moerassen, -anders zijn wij verloren!"
[7] EEN van hen zegt: "Hoe kent hij dan jouw naam? Van ons kan hij hem niet te weten zijn gekomen!"
[8] SCHABBI zegt: "Dat lijkt weliswaar wat vreemd, maar dat moet ons niet van de wijs brengen, want de wegen en middelen die zulke door de wol geverfde mensen ten dienste staan om heel geheime zaken van andere mensen te weten te komen en te vernemen, zijn ontelbaar. Men moet zich daarom bij zulke verschijnselen niet zo gemakkelijk laten misleiden.
[9] Slechts God alleen is alwetend -en een mens alleen maar dan, als hij door Gods geest geroepen wordt aan andere mensen dingen te openbaren die de vermogens van een normaal mens nooit zouden kunnen ontdekken. Zo'n door God bezield mens komt echter maar zelden in deze slechte, zelfzuchtige wereld - en bij de duistere heidenen, die vol heers en zelfzucht zijn, al helemaal nooit.
[10] Maar deze mensen, die met de hele wereld en zijn wijzen op allerlei manieren in verbinding staan, zijn door en door opgejaagde sluwe vossen en zij verstaan voortreffelijk de kunst om mensen hun geheimen te ontfutselen! Met vriendelijkheid, strengheid, grootmoedigheid, geduld, zelfs door hun geheimen prijs te geven om bij de ondervraagde een volledig vertrouwen te wekken en zijn tong los te maken, en zo nodig worden nog meer van dergelijke trucjes aangewend om achter de vaak zelfs meest verborgen geheimen van de mensen te komen. Als deze van ieder medelijden gespeende heidenen echter eenmaal in het kennelijke bezit van de slechts schijnbaar hun heerszuchtige plannen in de weg staande geheimen zijn, wee dan degene die zichzelf aan deze onmensen heeft verraden! Zij zijn sluw en slecht en kunnen alleen maar door een enorm sluwe zet van de tegenpartij in toom worden gehouden! Weliswaar kunnen zij langs allerlei verborgen wegen steels achter grote geheimen kome~, -maar nooit achter de geheimen van het hart als de ondervraagde die volhardend weet te verbergen!
[11] Vrienden, wij staan hier nu voor onverbiddelijke rechters! Het omstreden en door de heidenen gehate thema is de Messias, die nu al werkelijk is verschenen zoals ons van alle kanten onmiskenbaar is verzekerd. In Galiléa moet Hij Zich ergens verborgen houden tot Zijn ware, exact berekende tijd zal komen. De heidenen maken daarom jacht op Hem en alleen al het geloof aan de mogelijkheid tot ontsnappen van de grote Redder der Joden aan de harde en scherpe tijgerklauwen van de heidenen, is dodelijk! Jullie weten nu op welke bodem wij thans staan en jullie zullen daarom ook weten, wat er gedaan moet worden!"
«« 198 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.