De piramiden, de obelisken en de sfinx.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 206 / 263 »»
[1] RAPHAËL zegt: "Kijk, de zesde parel zal een antwoord op je vraag geven! Hier heb je haar zonder korst; wat zie je op het eerste gezicht?"
[2] MARKUS zegt: "Ik zie nogmaals het kolossale evenbeeld van Shivinz en een aantal piramiden; voor de grootste staan twee spitse zuilen, Oubeliske genaamd, en terzijde van de grote piramide, in werkelijkheid misschien een paar honderd passen er vandaan, wat op de afbeelding nauwelijks is vast te stellen, is nog een tamelijk kolossaal beeld zichtbaar. Dit heeft een vrouwenhoofd, vrouwelijke handen en een vrouwelijke, grote borst. Waar de borst ophoudt, op de plaats van de buik, begint een niet nader te bepalen dierenlichaam. Achter dit merkwaardige beeld staat een uitgestrekte, ronde muur, die een grote weidevlakte omsluit. Dat schijnt een geheel te zijn en bij elkaar te horen. -Wat betekent dat allemaal?"
[3] RAPHAËL zegt: Het kolossale borstbeeld stelt weer Shivinz voor. Het volk heeft het op eigen initiatief door de beste beeldhouwers en nietselaars geheel op eigen kosten laten maken om de grote weldoener te eren. De grote piramide met de twee obelisken was een 'Mens, ken jezelf!'-schoolgebouw. Hierin bevonden zich grote vertrekken en lange gangen die naar alle richtingen liepen, en waarin zich allerlei vreemde zaken bevonden om tot zelfkennis te komen en daaruit tot de kennis van de allerhoogste geest van God. Deze zagen er soms heel barbaars uit, maar ze misten maar hoogst zelden hun uitwerking. De andere piramiden zijn voor het merendeel alleen maar tekens voor die onderaardse plaatsen waar zich een aantal sarcofagen bevonden waar een muur overheen genietseld was, zoals wij al eerder zagen.
[4] In deze tijd bevinden er zich echter in het uitgestrekte en zeer lange Nijldal nog veel piramiden en allerlei tempels die pas veellater onder de Farao's ten tijde van Abraham, Isaäk en Jacob gebouwd zijn; die worden hier niet bedoeld, maar alleen slechts die, welke onder Shivinz gebouwd werden.
[5] Piramidai was de eigenlijke, oorspronkelijke naam en betekende zoveel als "Geef mij wijsheid! " en de beide spitse zuilen droegen de naam Oubeloiska, wat 'De zuivere zoekt het verhevene, schone, reine' betekent. 'Belo' betekende eigenlijk 'wit', maar omdat zuiver wit bij de oude Egyptenaren gold als teken van het reine, verhevene en schone, duidde men daar ook het verhevene, reine en schone mee aan.
[6] De goede resultaten van deze scholen werden weldra tot in de verre omtrek bekend, en er kwamen al gauw vreemdelingen om zulke scholen te bezoeken, en dat werden er zoveel dat er geen plaats voor hen was om ze onder te brengen en te verzorgen. Toen bedacht onze Shivinz tijdens zijn laatste regeringsperiode een enigszins onheilspellend middel om de vreemdelingen ervan te weerhouden in te grote aantallen de door hem opgerichte scholen te bezoeken. En wat was dat middel dan wel?
[7] Hier op deze parel zien jullie het half menselijke en half dierlijke beeld. Het was hol, en van binnen kon een mens via een wenteltrap in de kop komen en door de mond van het beeld, die naar beneden toe trechtervormig was uitgehold, heel luid en goed verstaanbaar spreken, en door die luide stem leek het dan ook of het kolossale beeld werkelijk sprak.
[8] Als er nu vreemdelingen kwamen om in de school opgenomen te worden, werd hun door een dienaar van dit beeld verteld dat zij één voor één op een bepaalde plaats voor het beeld, dat van buiten dood, maar inwendig levend was, moesten gaan staan. Daar kreeg ieder, die leerling van de piramiden wilde worden, van de verheven Shivinz een vraag die besliste over leven of dood en bestond uit een raadsel. Als de ondervraagde het raadsel oploste, werd hij opgenomen en kreeg hij het recht om ook aan het beeld een vraag te stellen, en in het geval dat het beeld hem geen bevredigend antwoord kon geven, mocht hij het verwoesten en zodoende in zekere zin vermoorden.
[9] De vraag werd echter drie dagen tevoren reeds aan de klanten bekendgemaakt, zodat zij erover na konden denken. Op de derde dag, als zij deze zelfde vraag uit de mond van het beeld moesten krijgen waarbij hun leven van het goede antwoord afhing, liet echter beslist niemand het er op aankomen, maar iedereen trok zich heel bescheiden terug, betaalde het verlangde bedrag voor de vooraf gekregen vraag en reisde terug naar zijn eigen land, dat vaak heel ver weg lag.
[10] Een mythe uit later tijd verhaalt dat een Griek er in slaagde het oude raadsel op te lossen; maar zoals honderdduizend andere is dit een fabel en mist iedere grond van waarheid! Want Mozes heeft het beroemde raadsel opgelost, maar toch het beeld niet verwoest, zodat ook dit beeld, ook al is het enigszins aangetast door de tand des tijds, vandaag de dag nog te zien is.
[11] Natuurlijk kan de inrichting van de binnenkant niet meer teruggevonden worden, omdat die helemaal verzand en dichtgeslibd is; want de Nijl treedt meestal iedere honderd, soms ook tweehonderd jaar buitengewoon sterk buiten haar oevers, zodat hij in de smallere dalen met zijn golven meer dan dertig ellen hoog boven de normale waterstand komt. Daardoor wordt er veel verwoest en onbruikbaar gemaakt, omdat er een grote hoeveelheid stenen en zand en slib afgezet wordt op de vroeger zo prachtige velden.
[12] Na de tijd van de Shivinz zijn er twee overstromingen van de Nijl geweest waarbij de golven hoog boven de toppen van de piramiden kwamen. Zo 'n vloed vond ook vanaf nu gerekend 870 jaar geleden plaats, waardoor de tempel van Ja bu sim bil bijna voor de helft verzand en onder geslibd is, en men heeft deze en veel andere gedenktekens sinds die tijd niet meer geheel kunnen ontdoen van zand en slib. En dat is nu ook met ons raadselachtige beeld het geval; het zit van binnen vol versteend slib en zand, dat wel niemand meer zal kunnen verwijderen! Zo, mijn beste Marcus, dat is de waarheid over de raadselachtige sfinx! -Is je dat nu duidelijk?"
[13] MARCUS zegt: "Is er dan in het verloop van zo'n duizend jaar niemand geweest, die de moed had zich met inzet van zijn leven door de sfinx het genoemde raadsel te laten voorleggen? En als hij dat gedaan zou hebben, wat zou hem dan overkomen zijn als hij zoals goed te begrijpen is, het raadsel niet opgelost zou hebben?"
[14] RAPHAËL zegt: "Op de plaats waar de ondervraagde moest gaan staan bevond zich een deksel waardoor men hem snel in een put kon laten zakken, en als hij eenmaal beneden zou zijn, zouden een aantal dienaars hem via onderaardse gangen, hoewel hij het raadsel niet juist had opgelost, toch vanwege zijn moed naar de school te brengen, waar hij had moeten blijven tot hij een volmaakt mens geworden zou zijn. Maar dat is nooit gebeurd, en ten tijde dat het raadsel opgelost werd, was deze oeroude inrichting al dermate dichtgeslibd en verzand dat zij volledig onbruikbaar was, en de eerste herderskoningen en hun volk waren in die tijd reeds lang in zekere zin door een Phoenicisch volk overwonnen, en de Farao's ten tijde van Abraham waren zelf reeds Phoeniciërs.
[15] Nu weet je in het kort ook hoe dat zit, en daarom gaan we nu over tot het onthullen van de zevende en laatste parel!"
«« 206 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.