De betekenis van de uitstralende levenssfeer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 222 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Jullie begrijpen nu alleen nog lang niet levensecht genoeg wat in feite nu eigenlijk de uitstralende levenssfeer van de ziel is, en hoe deze kracht zich kan uiten door te handelen, te voelen, te luisteren en zelfs door te kijken! Voor jullie begrippen is dit wel een beetje moeilijk te begrijpen, omdat er in de uiterlijke, voor jullie lichamelijke ogen zichtbare wereld helemaal geen echt geschikt voorbeeld te vinden is, daar al het geestelijke zich maar heel moeilijk in een stoffelijk beeld laat weergeven. Maar omdat jullie deze uiterst gewichtige zaak toch wat te weinig begrijpen, wil ik dit jullie nog wat beter laten zien. Jullie moeten je echter heel goed concentreren anders begrijpen jullie deze buitengewoon belangrijke levensaangelegenheid weer niet ten volle!
[2] Dat dit echter van zeer groot belang is, kunnen jullie wel zien en afmeten aan het feit, dat Ik de uitleg van dit geheim van het oorspronkelijke leven tot het laatst van ons huidige samenzijn bewaard heb. Wat voor belangrijks Ik jullie ook vooraf al gedurende de zeven dagen hier, en eerder ook op andere plaatsen, heb laten zien, dit blijft toch het grootste, en terwille van dit, dat tot op heden het belangrijkste is, is al het andere jullie getoond, omdat jullie het zonder die wonderbaarlijke gebeurtenissen en voorbereidingen onmogelijk ook maar in het minst zouden begrijpen.
[3] Maar waarom vind Ik nu juist dit zo belangrijk? -Dat is gemakkelijk te raden en te begrijpen! Wie zijn leven waarachtig wil verbeteren en wil verheffen tot het eigenlijke leven, moet het eerst door en door kennen, hoe het bestaat, zich uit, hoe het onder bepaalde omstandigheden en gebeurtenissen op een bepaalde manier reageert; hoe het, als het bedorven en verkeerd geworden is, weer te verbeteren is en hoe een volmaakt verbeterde levenstoestand is te behouden en ook op de naasten is over te brengen om uiteindelijk tot één herder en één kudde te komen.
[4] Dat voor de ware mensen de algehele kennis van het leven het allerbelangrijkst is, hebben in alle tijden de wijste mannen van alle volken ingezien en beweerd; alleen vonden zij de weg daartoe slechts heel moeizaam en moeilijk, of meestal ook helemaal niet. Nu ben Ik echter ,als Heer en Meester van al het leven en bestaan van eeuwigheid, Zelf naar jullie gekomen en Ik heb alles op wonderbaarlijke wijze hierheen, naar deze meest afgelegen plaats van de wereld ontboden, om jullie het ware levensbestaan zo zichtbaar en duidelijk mogelijk te laten zien, en daarom zullen jullie het na verloop van tijd, en met het nodige geduld, wel begrijpen; maar dan zal het ook jullie plicht zijn, dat wat jullie begrepen hebben ook je naasten zoveel mogelijk begrijpelijk te maken!
[5] Want als er in een land slechts een of twee mensen zijn die dit inzien, begrijpen en voor zichzelf toepassen, zal dat hun net zo min enig voordeel opleveren als de wijsheid aan een wijze geeft in een gekkenhuis temidden van louter dwazen, of in een ezel of ossenstal! Denk je dat de wijze begrepen zal worden, als hij hun uit zijn diepe wijsheid heel vriendelijk de verhevenste lessen zal geven?!
[6] Een wijze kan immers alleen maar door wijzen herkend en begrepen worden! Aan het leven van dieren en echte dwazen is niets te veranderen, want wat daaruit voort moet komen ligt al in Mijn eeuwige orde besloten; maar uit het leven van de mensen kunnen jullie alles ontwikkelen, via de ware weg van waarheid, liefde, geduld en wijsheid!
[7] En als jullie van de mensen echte broeders en vrienden gemaakt hebben, die mettertijd wat levenskennis betreft op jullie zullen lijken, zullen jullie ook ware vreugde en zaligheid onder elkaar genieten en sterk worden in al het goede, dat jullie gemakkelijk zullen uitvoeren! Want honderd armen bereiken meer dan één, honderd ogen die naar alle kanten gericht zijn, zien meer dan twee, en de verenigde, uitstralende levenssfeer van duizenden is een heel merkwaardige, krachtige hefboom om allerlei gevaren en slechte zaken af te wenden, van welke kant die ook maar mogen komen en welke naam ze ook mogen hebben."
«« 222 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.