De bedrieglijke opwekkingen uit de dood door de Essenen worden verboden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 136 / 276 »»
[1] (DE HEER:) 'Kijk, die jongen daar links van Cyrenius, die nu een beetje sluimert; zijn naam is Josoë! Hij lag al meer dan een jaar in het graf en zijn botten waren zonder vlees. Hij lag niet ver van Nazareth in een grafkelder, en Ik heb hem het leven teruggegeven, en niemand ziet het hem nu aan dat hij al geheel vergaan in het graf heeft gelegen!
[2] Wat Ik met hem kon doen, zou Ik natuurlijk ook met jouw honderdzeven kinderen kunnen doen, en wel nu meteen, in een enkelogenblik! Maar daarmee zouden jullie ook niet bepaald geholpen zijn; want daardoor zouden de kinderen vóór de afgesproken tijd naar huis naar hun ouders gaan. Jullie moeten je precies aan de afgesproken tijd houden, om nu in dit geval geen nieuwe leugen meer te begaan. Maar dan moet Mijn dienaar naar jullie toe komen en de werkelijke kinderen, weliswaar enigszins in strijd met Mijn orde, in het aardse leven terugroepen in het bijzijn van hun ouders, die voor dat doel daarheen moeten komen opdat ook zij hierdoor als door een machtige impuls in hun grote blindheid zullen zien, dat nu het rijk Gods nabij is gekomen.
[3] En wat jij bij die gelegenheid moet zeggen zal Ik, waar Ik lichamelijk ook moge zijn, je wel in de mond leggen; maar Ik wijs je er voor nu en later heel ernstig op, dat noch jij, noch iemand uit jullie instituut, ooit weer gestorven kinderen aanneemt om hen weer levend te maken, ook niet voor alle schatten ter wereld.
[4] Want als Ik een kind laat sterven dan is daar een hoogst belangrijke reden voor, en het zou tegen Mijn wil zijn en tegen Mijn orde om zulke kinderen weer hier op aarde levend te maken. Wel, wat deze huidige honderdzeven kinderen betreft, dat heb Ik reeds lang tevoren zo beschikt en daarom gebeurt dit niet tegen Mijn wil en in verdere zin ook zeker niet in strijd met Mijn orde; maar voortaan mag zoiets alleen maar gebeuren, en dat hoogst zelden, als dit aan jou of iemand van je opvolgers direct door Mijn geest wordt opgedragen.
[5] Zieken genezen kunnen jullie één, twee of drie keer, zo veel je maar wilt; maar houd je vooral niet meer bezig met het opwekken van mensen die lichamelijk gestorven zijn! Want jullie richten daardoor veel meer schade aan onder de zielen die bevrijd zijn van het vlees, dan de ergste moordenaar aanricht onder de mensen die hun tijd nog op deze wereld te leven hebben.
[6] Wat een vreselijk ongeluk vindt men het op deze wereld als er iemand gedood wordt! Maar aan gene zijde vindt men het vele duizenden malen erger wanneer een reeds daar zijnde, vrije ziel gedwongen wordt om weer in haar sterfelijke, stinkende en logge lijf terug te keren! Je zou er daarom niemand een dienst mee bewijzen als je hem weer terug zou roepen in dit aardse leven.
[7] Er zijn daar wel kwaadaardige zielen die men rustig duivels kan noemen. Die gaat het aan gene zijde zeker tienduizend keer slechter dan de meest arme en vervolgde bedelaar op deze aarde; maar van al deze vele zielen, waarvan men zeker kan aannemen dat het er tot nu toe, volgens de Arabische telwijze, tienduizend miljoen zijn, zou er niet één nog een keer de weg van het vlees willen doormaken. Als zulke ongelukkige zielen al nooit meer naar deze aarde terug willen, hoeveel te minder dan degenen die aan gene zijde gelukkig zijn! Neem dit dus goed ter harte, en wek vooral geen doden meer op! -Heb je dat nu ook begrepen?"
[8] ROCLUS zegt: 'Ja Heer, dat heb ik heel goed begrepen, en ik kan U eeuwig niet dankbaar genoeg zijn voor de buitengewone redding uit onze grote verlegenheid; maar eigenlijk hebben wij ons toch al nooit echt beziggehouden met het werkelijk uit de dood opwekken, omdat het in feite niets anders was dan heel geheim bedrog enkel ten behoeve van de treurende mensheid, dat wil zeggen, wat volgens onze vroegere voorstelling van ons beperkte verstand het beste was voor de mensen! Eigenlijk hadden wij er heel weinig voordeel van, omdat het in stand houden van die mensenkweekplaatsen en de aankopen die we daar van tijd tot tijd voor moesten doen, namelijk het aankopen van kinderen, ons steeds ontzettend veel heeft gekost.
[9] Door onze opwekkingen hebben wij de mensen in het grote hiernamaals zeker niet gestoord en daarom denk ik dat we, afgezien van het geringe bedrog, daarmee voor het rijk der zielen heel weinig storende, kwalijke dingen hebben aangericht; want wij hebben de zielen. van de overledenen immers nooit gedwongen om terug te keren naar dit lichamelijke bestaan!'
[10] IK zeg: 'Dat is wel Zo; maar toch heeft dat gemanipuleer van jullie ook wel enige verstoring teweeggebracht in de geestenwereld. Want het gestorven kind is nu eenmaal een burger van de geestenwereld geworden, en na verloop van tijd zijn zijn ouders op deze aarde ook gestorven, en het onechte kind ook; onder gunstige omstandigheden komen zij dan, zoals gewoonlijk, aan gene zijde ook al gauw bij elkaar.
[11] Wel, wat zouden de verraste ouders in de andere wereld dan wel denken van jullie opwekkingsmethode, als ze daar met het echte en het gelijkende onechte kind, dat ze in deze wereld onherroepelijk als echt beschouwden, kennelijk maar al te vlug bijeenkwamen? Denk daar zelf maar een beetje over na! .
[12] Want aan gene zijde zal alles wat op deze wereld nog zo geheim gehouden is, tot in de kleinste details zichtbaar worden. Als iemand hier iets nog zo in het geheim en verborgen doet, dan zal het hem aan gene zijde toch vanaf de daken verkondigd worden, zoals men wel zegt, en dat uiterst luid voor miljoenen ogen en oren! Denk jij je nu eens in dat jij, als valse doden opwekker, ook in die sfeer zo te kijk gezet wordt! Wat voor figuur denk je dan te slaan en hoe zou je je voelen?
[13] Als mensen met hun uiterst beperkte waarnemingsvermogen en zintuigen op déze wereld al heel wat onzinnige dingen heel goed onder.kennen, beoordelen, veroordelen en tenslotte ook flink bestraffen, terwijl ze eigenlijk merendeels niet beschikken over het innerlijk waarheidsvermogen, hoeveel temeer zullen ze dat dáár dan doen, waar de waarheld steeds als een van de onoverwinnelijkste krachten geheel alleen heer en meester is over alles wat bestaat!
[14] Kijk, onder de kleine roofvogels is er één, die naar zijn gezang genoemd wordt en dus koekoek heet! Door zijn instinct is deze vogel traag wat broeden betreft. Daarom legt hij zijn eieren waar hij maar wil en kan in de nesten van verschillende andere vogels, en spaart daarbij zelfs het nest van de mussen niet. Als deze arme vogels nu zien dat er in plaats van hun eigen jongen alleen maar koekoeken tevoorschijn komen, kijken zelfs zij, terwijl het toch dieren zonder verstand zijn, heel verbouwereerd en beginnen hun nest steeds meer te vermijden, en als ze dan een koekoek horen roepen, vliegen ze in grote zwermen op hem af en hem na en achtervolgen en plagen hem op alle mogelijke manieren.
[15] Wel, als dieren die geen verstand hebben, maar slechts een instinctmatige intelligentie, zich al wreken op een bedrieger, hoeveel temeer is dat dan te verwachten bij de verstandige mensen en hoeveel meer nog bij de geesten, voor wie geen bedrog meer plaats kan vinden omdat hun inzicht en onderscheidingsvermogen daar te helder voor is geworden!"
«« 136 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.